Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.163.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017r.

Uchwała  Nr 0007.163.2017

Rady Gminy Przykona

z dnia 16 lutego 2017r.

 

 w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w obrębie  geodezyjnym  Przykona, gm. Przykona

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2016r., poz. 446 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.), Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje.

 

§ 1

Wyraża zgodę na ustanowienie służebności przesyłu  dla posadowienia  przyłącza kablowego niskiego napięcia  na nieruchomości położonej w miejscowości Przykona oznaczonej nr działki 41/10.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl