Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.161.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 r.

Uchwała Nr 0007.161.2017
Rady Gminy Przykona

z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie  zmiany w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art.211, art 212, art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r.  poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :

§ 1. W Uchwale nr 0007.151.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 20 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 217/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 31.01.2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2017 rok , wprowadza się zmiany  :

1. W  § 1 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok zwiększa się o   213.198,00zł, dochody w kwocie 30.687.430,37zł, zastępuje się  kwotą 30.900.628,37zł    z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 29.483.753,70zł, zastępuje się kwotą 29.696.951,70zł

2) dochody majątkowe w kwocie 1.203.676,67zł .   W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej - w planie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza sie

Uwagi

756

75621

0010

 

 

1.002,00

 

758

75801

2920

 

278.552,00

 

 

801

80103

2030

 

 

18.732,00

 

801

80104

2030

 

 

46.830,00

 

801

80149

2030

 

1.210,00

 

 

 

 

Razem

 

279.762,00

66.564,00

 

2. W  § 2 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok zwiększa się o           3.390.255,04zł, wydatki w kwocie 29.766.950,37zł, zastępuje się  kwotą 33.157.205,41zł    z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 27.577.186,66zł, zastępuje się kwotą 27.755.441,70zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.189.763,71zł zastępuje się kwotą 5.401.763,71zł.   W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej - w planie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza sie

Uwagi

010

01008

2830

 

20.000,00

 

 

010

01010

6050

320.000,00

 

 

 

400

40003

4300

25.000,00

 

 

 

600

60016

6050

10.000,00

 

 

 

600

60017

4270

 

100.000,00

 

 

600

60017

6050

 

1.822.000,00

 

 

630

63003

6050

60.000,00

 

 

 

700

70005

4590

 

70.000,00

 

 

700

70095

4270

 

20.000,00

 

 

750

75011

4210

 

 

54,06

zlecone

750

75011

4440

 

54,06

 

zlecone

750

75023

4440

 

2.335,22

 

 

750

75085

4210

 

 

2.000,00

 

750

75085

4260

 

 

600,00

 

750

75085

4270

 

 

500,00

 

750

75085

4300

 

 

2.000,00

 

750

75085

4410

 

 

400,00

 

750

75085

4440

 

490,00

 

 

750

75085

4700

 

 

1.500,56

 

750

75095

4440

 

2.572,34

 

 

754

75412

4170

 

540,00

 

 

754

75412

4210

 

 

540,00

 

757

75704

8030

 

 

166.719,07

 

801

80101

2590

 

 

7.500,00

 

801

80101

4010

 

278.552,00

278.552,00

 

801

80101

4300

 

1.800,00

 

 

801

80101

4440

 

1.222,00

 

 

801

80103

2590

 

 

100.000,00

 

801

80103

4010

 

18.732,00

18.732,00

 

801

80103

4440

 

14,00

 

 

801

80104

2540

 

34.000,00

 

 

801

80104

4010

 

46.830,00

46.830,00

 

801

80104

4440

 

489,00

 

 

801

80110

4300

 

1.200,00

 

 

801

80110

4440

 

746,00

 

 

801

80113

4210

2.500,00

 

 

 

801

80113

4300

 

 

2.500,00

 

801

80148

4440

 

780,00

 

 

801

80149

2590

 

1.210,00

1.210,00

 

801

80150

2540

16.000,00

 

 

 

801

80150

2590

57.500,00

 

 

 

801

80150

4210

 

 

43,00

 

801

80150

4440

 

43,00

 

 

851

85154

2820

 

14.000,00

 

 

851

85154

4170

 

500,00

 

 

851

85154

4300

 

126,11

500,00

 

852

85219

4210

 

 

589,00

 

852

85219

4440

 

497,00

 

 

854

85412

4300

 

54.200,00

 

 

855

85501

4210

 

 

46,00

zlecone

855

85501

4440

 

46,00

 

zlecone

855

85502

4210

 

 

76,00

 

855

85502

4210

 

 

63,00

zlecone

855

85502

4440

 

63,00

 

zlecone

855

85502

4440

 

76,00

 

 

855

85504

4440

 

92,00

 

 

900

90002

4210

 

 

91,73

 

900

90002

4440

 

91,73

 

 

900

90005

6230

 

250.000,00

 

 

900

90015

6050

 

50.000,00

 

 

900

90095

6050

 

10.000,00

 

 

921

92109

6050

 

690.000,00

 

 

926

92605

2820

 

40.000,00

 

 

926

92695

4300

 

 

3.000,00

 

 

 

Razem

491.000,00

3.533.301,46

634.046,42

 

2. W § 2 ust.2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.2 pkt 3wydatki majątkowe, załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Uchyla się § 3.

5. Dodaje się § 2a w brzmieniu: Deficyt budżetu w kwocie 2.256.577,04zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego , wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych , kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.242.450,93zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 14.126,11zł.

6. Dodaje się § 4a w brzmieniu: Określa się łączną kwotę  planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.177.057,04zł. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. § 6 zestawienie planowanych kwot dotacji, załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. § 11 pkt.1 otrzymuje brzmienie: w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 76.126,11zł.

9. Uchyla się § 15.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Stanisław Bryl

Przewodniczący Rady Gminy

 

 Do pobrania:

1) Załaczniki nr 1,2,3,4 -*.ZIP