Jesteś tutaj:   

Uchawała Nr 0007. 198. 2017 Rady Gminy Przykona z dnia 27 czerwca 2017 roku

Uchawała Nr 0007. 198. 2017
Rady Gminy Przykona
z dnia 27 czerwca 2017 roku


w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2016 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016 r. poz. 446 / oraz art.271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm./ po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok Rada Gminy Przykona, uchwala, co następuje :

§ 1

Udziela się Wójtowi Gminy Przykona absolutorium za 2016 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl