Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.191.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 11 maja 2017 roku

Uchwała  Nr 0007.191.2017

Rady Gminy Przykona

z dnia 11 maja 2017 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Paulinów, gm. Przykona

 

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2016 r. poz. 446 ze zm.) i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2174 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje.

 

§ 1

  Wyraża zgodę na nabycie prawa własności nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Paulinów, gm. Przykona, oznaczonych:

- nr działki 67/9 o pow. 0,1682 ha;

- nr działki 67/12 o pow. 0,2067 ha.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stanisław Bryl

Przewodniczący Rady Gminy