rok 2017

Uchwała Nr 0007.218.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 sierpnia 2017 r.

 

Uchwała Nr 0007.218.2017
Rady Gminy Przykona

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Gminie Brusy

        Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 w związku z art.10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.) oraz  art. 216 ust.2 pkt.5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)  Rada Gminy Przykona  uchwala co następuje:

 

§ 1. Udziela się Gminie Brusy  pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona z przeznaczeniem na sfinansowanie doposażenia oraz innych wydatków bieżących jednostek ochotniczych straży pożarnych Gminy Brusy  niezbędnych w ich działalności związanej z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, które wystąpiły na terenie Gminy Brusy w 2017r.  

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1  zostanie udzielona w formie dotacji celowej w roku 2017r. w wysokości 10.000,00zł ( słownie dziesięć tysięcy złotych)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl 

Lista wiadomości
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2018 - 2026
w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2018 rok.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
`w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Przykona na lata 2017-2023
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brus
w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania pn. „Słoneczne partnerstwo - inwestycje w odnawialne źródła energii w gminie Przykona, Czarnków i gminie Drawsko"
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej należnej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2016r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na realizację zadań inwestycyjnych.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za każdą godzinę udziału członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Bądków Drugi, Młyniska, Psary, gm. Przykona
w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Przykona na lata 2017-2023
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
w sprawie przyjęcia gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na realizację zadań inwestycyjnych.
w sprawie zmiany uchwały Nr 007.144.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2012r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego Gminy Przykona dla części obrębów Dąbrowa, Zimotki, Psary, Gajówka i Jeziorko
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Olszówka, gm. Przykona
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za każdą godzinę udziału członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2016 rok.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona na 2016 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona uchwalonego uchwałą Nr 0007.39.2011 z dnia 8 marca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Psary, gm. Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Paulinów, gm. Przykona
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.177.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Przykona na lata 2017-2023
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2017.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 189 położonej w miejscowości Aleksandrów
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017 rok
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których Gmina Przykona jest organem prowadzącym.
w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona
w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przykona
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2017.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Wielkopolskiemu.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego"
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na realizację zadań inwestycyjnych.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwolnień z tych opłat w jednostkach oświatowych, w których realizowane jest wychowanie przedszkolne i dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ście ków na terenie Gminy Przykona
W sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017 rok