rok 2017

UCHWAŁA NR 0007.201.2017 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 27 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR 0007.201.2017
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 27 czerwca 2017 r.


w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku , Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

 

§1
 

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Przykona i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2.


1. Gmina przejmuje obowiązki od właścicieli nieruchomości w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz w pojemniki i worki do selektywnej zbiórki dla nieruchomości zamieszkałych w następującym zakresie:
1) jeden pojemnik na odpady zmieszane o pojemności 120 l dla nieruchomości zamieszkałej oraz worki do selektywnej zbiórki.
2) dla nieruchomości zamieszkałej przez pięciu lub większą liczbę mieszkańców - po zgłoszeniu zapotrzebowania przez właściciela nieruchomości dodatkowy kosz 120l
3) jeden pojemnik 120l  przeznaczony do zbierania żużlu, popiołu paleniskowego i pyłów z kotłów domowych.

2. W przypadku gdy zgromadzone zmieszane odpady komunalne oraz żużle, popiół paleniskowy i pyły z kotłów domowych nie mieszczą się w dostarczonych przez gminę pojemnikach, właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość w dodatkowe pojemniki na własny koszt.

3. Od właściciela nieruchomości należy odebrać każdą zebraną przez niego ilość zmieszanych odpadów komunalnych zebranych w pojemnikach o pojemności określonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przykona.

4. Odpady komunalne zmieszane odbierane będą od właścicieli nieruchomości nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

5. Odpady zbierane w sposób selektywny: tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, metale,  papier, odpady ulegające biodegradacji, żużel, popioły paleniskowe i pyły z kotłów domowych odbierane będą w każdej ilości z częstotliwością:
1) szkło białe i kolorowe - odbierane raz na 2 miesiące;
2) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - odbierane raz w miesiącu
3) żużel, popioły paleniskowe i pyły z kotłów domowych - odbierane raz w miesiącu w okresie grzewczym (od 1 października do 31 maja );
4) papier - odbierane raz na 2 miesiące;  
5) odpady ulegające biodegradacji :
- odbierane raz w miesiącu  - w miesiącach: kwiecień, maj, wrzesień, październik, listopad  
- odbierane dwa razy w miesiącu  - w miesiącach : czerwiec, lipiec, sierpień.

6. Właściciel nieruchomości winien dbać o stan techniczny i czystość pojemników zgodnie
z wymogami regulaminu.

§3


 1.W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych bezpłatnie przyjmowane
są następujące frakcje odpadów komunalnych zebranych selektywnie z terenu gminy Przykona powstałych na nieruchomościach zamieszkałych:
1) biodegradowalne, w tym odpady zielone i ogrodowe,
2) papier i tektura,
3) tworzywa sztuczne,
4) metale,
5) szkło,
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
8) zużyte baterie i akumulatory,
9) zużyte opony - od aut osobowych, rowerowe i motocyklowe,
10) przeterminowane leki i chemikalia,
11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, z niewielkich remontów prowadzonych samodzielnie,
12) odzież i tekstylia,
13) żużel, popioły paleniskowe i pyły z kotłów domowych

2. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy.

3. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie worki na zbierane selektywnie odpady komunalne (tj. szkło białe i kolorowe, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, papier, odpady ulęgające biodegradacji) w ilości odpowiadającej potrzebom danej nieruchomości.
 

§4.


Właściciele nieruchomości  w przypadkach niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych mają możliwość zgłaszania uwag w terminie 2 dni od zaistnienia zdarzenia:
1) osobiście w Urzędzie Gminy od Pn. do Pt. w godz. 7.30- 15.30
2) pisemnie na adres: Urząd Gminy Przykona. ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, bądź mailem na adres przykona@przykona.pl
3) telefonicznie pod numer tel. 63 279 10 28 od pn. do pt. w godz. 7.30- 15.30.

 


§5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 6.


Traci moc Uchwała Rady Gminy Przykona Nr 0007.31.2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 §7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl   

 

 

Lista wiadomości
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2018 - 2026
w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2018 rok.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
`w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Przykona na lata 2017-2023
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brus
w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania pn. „Słoneczne partnerstwo - inwestycje w odnawialne źródła energii w gminie Przykona, Czarnków i gminie Drawsko"
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej należnej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2016r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na realizację zadań inwestycyjnych.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za każdą godzinę udziału członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Bądków Drugi, Młyniska, Psary, gm. Przykona
w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Przykona na lata 2017-2023
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
w sprawie przyjęcia gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na realizację zadań inwestycyjnych.
w sprawie zmiany uchwały Nr 007.144.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2012r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego Gminy Przykona dla części obrębów Dąbrowa, Zimotki, Psary, Gajówka i Jeziorko
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Olszówka, gm. Przykona
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za każdą godzinę udziału członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2016 rok.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona na 2016 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona uchwalonego uchwałą Nr 0007.39.2011 z dnia 8 marca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Psary, gm. Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Paulinów, gm. Przykona
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.177.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Przykona na lata 2017-2023
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2017.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 189 położonej w miejscowości Aleksandrów
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017 rok
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których Gmina Przykona jest organem prowadzącym.
w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona
w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przykona
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2017.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Wielkopolskiemu.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego"
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na realizację zadań inwestycyjnych.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwolnień z tych opłat w jednostkach oświatowych, w których realizowane jest wychowanie przedszkolne i dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ście ków na terenie Gminy Przykona
W sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017 rok