rok 2017

Lista wiadomości
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2018 - 2026
w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2018 rok.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
`w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Przykona na lata 2017-2023
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brus
w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania pn. „Słoneczne partnerstwo - inwestycje w odnawialne źródła energii w gminie Przykona, Czarnków i gminie Drawsko"
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej należnej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2016r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na realizację zadań inwestycyjnych.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za każdą godzinę udziału członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Bądków Drugi, Młyniska, Psary, gm. Przykona
w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Przykona na lata 2017-2023
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
w sprawie przyjęcia gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na realizację zadań inwestycyjnych.
w sprawie zmiany uchwały Nr 007.144.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2012r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego Gminy Przykona dla części obrębów Dąbrowa, Zimotki, Psary, Gajówka i Jeziorko
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Olszówka, gm. Przykona
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za każdą godzinę udziału członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2016 rok.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona na 2016 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona uchwalonego uchwałą Nr 0007.39.2011 z dnia 8 marca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Psary, gm. Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Paulinów, gm. Przykona
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.177.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Przykona na lata 2017-2023
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2017.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 189 położonej w miejscowości Aleksandrów
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017 rok
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których Gmina Przykona jest organem prowadzącym.
w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona
w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przykona
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2017.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Wielkopolskiemu.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego"
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na realizację zadań inwestycyjnych.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwolnień z tych opłat w jednostkach oświatowych, w których realizowane jest wychowanie przedszkolne i dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ście ków na terenie Gminy Przykona
W sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017 rok