rok 2016

Lista wiadomości
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Przykona i Gąsin
w sprawie zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Przykona od dnia 1 stycznia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2017 - 2026
w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
w sprawie określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.
w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok
w sprawie zaopiniowania cennika za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Laski, gm. Przykona
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona w miejscowościach Rogów, Bądków Drugi i Olszówka.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 189 położonej w miejscowości Aleksandrów
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2015r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 189 położonej w miejscowości Aleksandrów
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Gąsin, gm. Przykona
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przykona oraz określenia warunków zwolnień z tych opłat.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2015 rok.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona na 2015 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok
w sprawie przyjęcia gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Wielkopolskiemu.
w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Przykona na lata 2016-2020
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na przebudowę drogi- przebudowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 4497P Przykona-Dobra w m. Przykona- Etap I
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Turek na realizację projektu pn."Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego"
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2016.
w sprawie: przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Przykona"
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/251/09 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustanowienia znaków Gminy Przykona
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przykona
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej lub gimnazjum
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Boleszczynie w filię Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie w Zespole Szkół w Przykonie oraz określenia struktury organizacyjnej tej szkoły.
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty