Jesteś tutaj:   

Uczwała Nr 0007.26.2015RADY GMINY PRZYKONAz dnia 25 marca 2015 r.

Uczwała Nr 0007.26.2015
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 25 marca 2015 r.

 

w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności Gminy

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art.81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r., poz. 1446), art.221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz.885 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXIX/209/09 Rady Gminy Przykona z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie określenia zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Przykona (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2009r. Nr 161, poz. 2766 ze zm), Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Boleszczynie dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona w wysokości 11.000 zł na prowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności gminy.

§ 2. Wykorzystanie i rozliczenie dotacji winno nastąpić na warunkach określonych w Uchwale Nr X XXIX/209/09 Rady Gminy Przykona z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie określenia zasad i trybu postępowania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Przykona(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2009r. Nr 161, poz. 2766 ze zm).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bryl