Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr Nr 0007.37.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 marca 2015 r.

Uchwała Nr Nr 0007.37.2015
Rady Gminy Przykona

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

Na podstawie art.18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. osamorządzie gminnym (Dz.U.z 2013r. poz.594 ze zm.) oraz art.22a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013r. poz.1456 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

 

§1

1. Przyznaje się z tytułu urodzenia żywego dziecka jednorazową zapomogę w wysokości 1000,00 zł na każde dziecko.

2. Zapomoga przysługuje ojcu, matce, lub opiekunowi prawnemu niezależnie od ich dochodów.

3. Podstawą wypłacenia wymienionej ust. 1 zapomogi jest wniosek wraz z odpisem skróconego aktu urodzenia.

4. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi złożony po 6 miesiacach od dnia narodzin dziecka zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

5. Wypłatę swiadczeń realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przykonie.

 

§2

Zapomoga, o której mowa w § 1 przysługuje osobie zamieszkałej na terenie gminy Przykona.

 

§3

W sprawach nie objtętych uchwałą stosuje się przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 

§4

1. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia opublikowania w Dzienniku Urzttdowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Traci moc uchwała Rady Gminy Przykona nr XLII/233/06 z dnia 3 marca 2006r. w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl