Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.84.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 16 grudnia 2015 roku

Uchwała  Nr 0007.84.2015

Rady Gminy Przykona

z dnia 16 grudnia 2015 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, gm. Przykona

 

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2015 r. poz. 1515) i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje.

 

§ 1

Wyraża zgodę na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa gm. Przykona, oznaczonej nr działki 5097/1  pow. 0,0675 ha.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl