Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.83.2015 r Rady Gminy Przykona z dnia 16 grudnia 2015 r

Uchwała Nr 0007.83.2015 r

Rady Gminy Przykona

z dnia 16 grudnia  2015 r

 

w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona 

 

 Na   podstawie  art. 18  ust. 2  pkt  15 ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r, poz. 1515 ) art.4 ust.1 pkt 1 ustawyz  dnia  20 grudnia  1996 r. o  gospodarce  komunalnej ( Dz. U. 2011r.  Nr. 45 poz. 236) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:
                                             

§ 1

1.Wykonywanie gospodarki komunalnej w Gminie Przykona w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na lata 2016 - 2018 powierza się podmiotowi  zewnętrznemu przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu.

2.Powierzenie zadania nastąpi w drodze umowy, na zasadach ogólnych z uwzględnieniem  powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

      § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

        

     § 3

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl