Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR 0007.65.2015 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 0007.65.2015
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 26 października 2015 r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego


Na podstawie art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)  oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)  Rada Gminy Przykona uchwala:

REGULAMIN
określający wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 
§ 1

1.Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkole prowadzonej przez Gminę Przykona, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany dalej "dodatkiem".

2.Do nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, który w żadnej z nich nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak jego wymiar stanowi co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć dla danego stanowiska, ma zastosowanie odpowiednio przepis ust. 1.

§ 2

1.  Nauczycielski dodatek mieszkaniowy uzależniony jest od stanu rodzinnego i wypłacany 
     co miesiąc w wysokości:

1)przy jednej osobie w rodzinie                      -   1 zł
                
2)przy dwóch osobach w rodzinie                  -   2 zł               

3)przy trzech osobach w rodzinie                   -   3 zł
                      
4)przy czterech i więcej osobach w rodzinie  -  4 zł   
        
§ 3

1.Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim
zamieszkujących:

1)małżonka,

2)rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,

3)pozostające na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły  ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,

4)pozostające wyłącznym na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia,

5)dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.

2.  Nauczycielowi i jego małżonkowi zamieszkującemu z nim stale, będącemu także nauczycielem,  przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości      określonej w § 2 ust. 1. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

3.  Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.

4.  O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w ust. 1, nauczyciel  otrzymujący dodatek jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, 
     a  dyrektor szkoły otrzymujący dodatek - organ prowadzący szkołę.
 
5.  W przypadku nie powiadomienia dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę o  zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.

§ 4

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy  przysługuje nauczycielowi:

1)niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

2)od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

§ 5

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1)niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

2)pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

3)odbywania  przeszkolenia wojskowego, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta,

4)korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.
§ 6

1.Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.

2.Dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły - organ prowadzący szkołę.

3.Wzór  wniosku stanowi załącznik Nr 1 do regulaminu.


§ 7

1.Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłacany jest miesięcznie z góry.

2.Traci moc uchwała Nr XXIX/158/05  Rady Gminy Przykona z dnia 27 stycznia 2005 roku
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.


§ 8


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl

Do pobrania:

1) Załącznik nr 1 - *.PDF