Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.58.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr 0007.58.2015
Rady Gminy Przykona

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla części obrębów Dąbrowa, Zimotki, Psary, Gajówka i Jeziorko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz.199 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr 0007.144.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla części obrębów Dąbrowa, Zimotki, Psary, Gajówka i Jeziorko, po stwierdzeniu, iż nie narusza ustaleń  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona, przyjętego uchwałą Nr 0007.22.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 marca 2015 roku, Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne.

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla części obrębów Dąbrowa, Zimotki, Psary, Gajówka i Jeziorko zwaną dalej planem, obejmującą obszar w granicach przedstawionych na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznikami do planu są:

1) rysunek planu w skali 1:2000 stanowiący załącznik nr 1, będący integralną częścią uchwały;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowiące załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3.

§ 2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) obowiązujące linie zabudowy;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) symbole oznaczające przeznaczenie terenów;

6) pas wysokiej zieleni izolacyjnej;

7) wymiary.

§ 3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są informacyjnymi oznaczeniami planu:

1) granica strefy ochrony sanitarnej od cmentarza;

2) granica obszaru górniczego „Adamów";

3) granica zasięgu leja depresji dla wód podziemnych zwierciadła czwartorzędowego.

§ 4. Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) teren - obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem;

2) przeznaczenie podstawowe - przeznaczenie terenu, które powinno dominować w danym terenie w sposób określony w ustaleniach planu oraz zajmować nie mniej niż  50% powierzchni działki lub nie mniej niż 50% powierzchni użytkowej wszystkich obiektów zlokalizowanych  na terenie danej nieruchomości;

3) przeznaczenie uzupełniające - przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe i nie występuje samodzielnie na danym terenie;

4) obowiązująca linia zabudowy - linia zabudowy, na której musi być usytuowana zewnętrzna krawędź zewnętrznej ściany budynku i budowli;

5) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków lub budowli naziemnych, przy czym powyższa zasada nie dotyczy:

a) urządzeń infrastruktury technicznej,

b) części budynku, które w całości znajdują się pod ziemią,

c) takich części budynku wystających przed elewację jak: balkony, wykusze, zadaszenia, elementy dachu oraz innych części budynku pod warunkiem, że powyższe elementy będą zlokalizowane powyżej pierwszej kondygnacji i jednocześnie nie przekroczą określonej w planie miejscowym linii zabudowy o więcej niż 2,0 m,

d) schodów do budynku, pochylni itp., dla których dopuszcza się odstępstwo maksymalnie 1,5 m,

e) istniejących budynków, które przekraczają wskazaną na rysunku planu miejscowego linię zabudowy, przy czym dla takich obiektów obowiązują następujące ustalenia: dopuszcza się przebudowę oraz nadbudowę z zachowaniem dotychczasowej linii zabudowy, w przypadku rozbudowy, szerokość elewacji wzdłuż dotychczasowej linii zabudowy nie powiększy się o więcej niż 10% dotychczasowej szerokości, w przypadku rozbudowy elewacji o więcej niż 10%, należy zachować linię zabudowy określoną w niniejszym planie;

6) pas wysokiej zieleni izolacyjnej - obszar, na którym wyznacza się wprowadzenie zieleni wysokiej pełniącej funkcję izolacji optycznej i terenowej ograniczającej negatywne skutki lokalizacji obiektów budowlanych i terenów, na których przewiduje się możliwość lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych;

7) obiekty i urządzenia towarzyszące - obiekty technicznego wyposażenia, dojazdy i dojścia, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, parkingi i garaże, budynki gospodarcze, wiaty i zadaszenia, mała architektura, oczka wodne o charakterze rekreacyjnym lub ozdobnym oraz inne obiekty i urządzenia pełniące służebną rolę wobec funkcji określonej w przeznaczeniu,

8) powierzchnia zabudowy - suma powierzchni terenu zajęta przez istniejące i projektowane budynki, liczona w rzucie przyziemia mierzonego na wysokości 1 m po obrysie zewnętrznych ścian z wyłączeniem tarasów, schodów, pochylni, dojść i dojazdów;

9) wysokości zabudowy - wysokość budynków, wysokość obiektów budowlanych, które nie są budynkami;

10) uchwała - niniejsza uchwała.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego planem.

§ 1. Ustalenia dotyczące zasad przeznaczenia terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - rozumiane jako tereny, lokalizacji budynków  mieszkalnych jednorodzinnych zgodnie z przepisami odrębnymi wraz z zielenią;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami - rozumiane jako tereny lokalizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi lokalami usługowymi lub wolnostojącymi budynkami usługowymi, z wyłączeniem lokalizacji obiektów handlowych o łącznej powierzchni sprzedaży powyżej 100m2, budynków usługowych o łącznej powierzchni zabudowy powyżej 200m2 oraz obiektów logistycznych (magazyny, składy, bazy), budynków, obiektów i terenów służących do prowadzenia działalności związanej z obrotem paliwami, odpadami wraz z zielenią;

3) tereny zabudowy letniskowej - rozumiane jako tereny służące rekreacji indywidualnej oraz tereny lokalizacji obiektów rekreacji indywidualnej wraz z zielenią;

4) tereny rolnicze oraz tereny elektrowni fotowoltaicznych - rozumiane jako tereny produkcji rolnej oraz tereny lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń wytwarzających energię z odnawialnej energii słońca o mocy przekraczającej 100 kW, z wyłączeniem obiektów związanych z produkcją rolniczą;

5) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów - rozumiane jako tereny lokalizacji obiektów i urządzeń produkcyjnych, transportu i logistyki, składów i magazynów;

6) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług - rozumiane jako tereny lokalizacji obiektów i urządzeń produkcyjnych, transportu i logistyki, składów i magazynów oraz obiektów i terenów przeznaczonych do świadczenia usług, w tym handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży nieprzekraczającej 1000 m2, gastronomii, turystyki, zdrowia, odnowy biologicznej, działalności biurowej i administracji, usług informatycznych i łączności, działalności wystawienniczej i targowej, usług drobnych związanych z obsługą mieszkańców, drobnej produkcji związanej z obsługą mieszkańców, kultury i rozrywki, edukacji;

7) obszary i tereny górnicze przewidziane do rekultywacji - rozumiane jako tereny  związane z eksploatacją złóż i ruchem zakładu górniczego;

8) obszary i tereny górnicze przewidziane do rekultywacji oraz tereny elektrowni fotowoltaicznych - rozumiane jako tereny  związane z eksploatacją złóż, ruchem zakładu górniczego oraz tereny lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń wytwarzających energię z odnawialnej energii słońca o mocy przekraczającej 100 kW;

9) tereny istniejącej zieleni nieurządzonej - rozumiane jako tereny zieleni nieuporządkowanej i nieurządzonej funkcjonującej samoistnie;

10) tereny zieleni izolacyjnej - rozumiane jako tereny zieleni pełniącej funkcje izolacyjno-ochronne;

11) zieleń urządzona - rozumiana jako teren lokalizacji zespołów zieleni o charakterze reprezentacyjnym, rekreacyjnym lub ochronnym, takie jak: parki, zieleńce, skwery i zespoły zieleni izolacyjnej;

12) tereny składowisk odpadów przemysłowych - rozumiane jako tereny składowania odpadów przemysłowych powstałych w wyniku działalności przemysłowej lub górniczej;

13) tereny gospodarki odpadami oraz produkcji energii - rozumiane jako tereny, na których zlokalizowane są obiekty i urządzenia służące gospodarce odpadami, w tym sortownie śmieci oraz produkcji energii ze źródeł odnawialnych i odpadów;

14) drogi wewnętrzne - rozumiane jako tereny dróg niezaliczanych do żadnej kategorii dróg publicznych, służące obsłudze komunikacyjnej wydzielonego terenu;

15) usługi nieuciążliwe - rozumiane jako usługi o lokalnym zasięgu takie jak: handel detaliczny i inne usługi nie wymagające parkingów dla ilości większej niż 5 pojazdów, nie zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

16) pas wysokiej zieleni izolacyjnej - zdefiniowane w §4;

17) obiekty i urządzenia towarzyszące- zdefiniowane w §4.

§ 2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) na obszarze objętym planem obowiązują:

a) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy określone jak na rysunku planu,

b) wysokości zabudowy ustalone w rozdziale 3, których nie stosuje się do inwestycji z zakresu inwestycji łączności publicznej;

2) na obszarze objętym planem dopuszcza się:

a) lokalizację urządzeń budowlanych,

b) dla istniejących obiektów i budynków oraz ich części, które posiadają inne niż ustalone w planie wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, wysokość, geometrię dachu: remont, przebudowę, zmianę sposobu użytkowania obiektu, rozbudowę lub nadbudowę na warunkach określonych w planie, dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych,

c) wydzielanie ciągów komunikacyjnych służących obsłudze komunikacyjnej terenów oraz działek budowlanych o szerokościach nie mniejszych niż 10 m,

d) lokalizację tablic reklamowych i szyldów reklamowych o powierzchni nie większej niż 4 m² w obrysie zewnętrznym.

§ 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych na zasadach określonych w przepisach odrębnych i miejscowych;

2) gromadzenie odpadów komunalnych powstałych na terenie działki budowlanej  - tymczasowo w pojemnikach do tego przystosowanych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych, po podczyszczeniu zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) zakaz stałego składowania poza miejscami do tego wyznaczonymi jakichkolwiek odpadów ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych;

5) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków komunalnych i przemysłowych bezpośrednio do wód lub do ziemi;

6) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w odległości 1,5 m od rowów i cieków;

7) wymóg prowadzenia wszelkich robót budowlanych poza okresem lęgowym ptaków, z wyłączeniem obszarów: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 1MN/U, 2MN/U, 1ML, 2P/U, 13R/E, 14R/E, 15R/E, 8R, 4KDL, 5KDL, 3KDW;

8) wymóg dążenia do ograniczenia trwałego przekształcenia powierzchni ziemi;

9) wymóg wykorzystania przede wszystkim rodzimych gatunków drzew i krzewów przy realizacji nasadzeń zieleni służących izolacji odmiennych typów zagospodarowania;

10) obowiązuje ochrona szpalerów drzew poprzez zachowanie drzewostanu o istniejącym przebiegu wzdłuż dróg, które w przypadku ubytków należy uzupełniać nowymi nasadzeniami drzew o tych samych gatunkach;

11) ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach odrębnych:

a) dla terenów oznaczonych symbolami: MN i ML - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) dla terenów oznaczonych symbolem:  MN/U - jak dla terenów  mieszkaniowo-usługowych.

§ 4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: na obszarze objętym planem nie występują tereny oraz obiekty dziedzictwa kulturowego, zabytki oraz dobra kultury współczesnej objęte ochroną na podstawie przepisów odrębnych .

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad kształtowania przestrzeni publicznej:

1) wskazuje się tereny oznaczone symbolami: KDZ, KDL i KDD  jako tereny przestrzeni publicznych;

2) w zakresie zasad zagospodarowania przestrzeni publicznych obowiązuje:

a) konieczność zapewnienia oświetlenia terenów w sposób umożliwiający ich prawidłowe funkcjonowanie,

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.

§ 6. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) na obszarze objętym planem w zakresie rozbudowy i budowy systemu komunikacji obowiązuje:

a) lokalizacja miejsc postojowych na działkach budowlanych, na których lokalizowana jest inwestycja,

b) dla budynków mieszkalnych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowie letniskowej - urządzenie nie mniej niż 2 miejsc postojowych na każde mieszkanie, wliczając w to miejsca w garażach,

c) dla usług - urządzenie nie mniej niż 1 miejsca postojowego na 50 m² powierzchni użytkowej,

d) dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, obszarów i terenów górniczych, w tym przeznaczonych do rekultywacji oraz na terenach gospodarowania odpadami i produkcji energii z wyłączeniem powierzchni magazynowych - urządzenie nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 10 miejsc pracy, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe,

e) liczba miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji zgodnie z przepisami odrębnymi,

f) dla pozostałych terenów nie ustala się konieczności lokalizowania miejsc postojowych;

2) na obszarze objętym planem, w zakresie zasad obsługi infrastruktury technicznej obowiązuje:

a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej z zastrzeżeniem pkt 3 lit. c,

b) odprowadzanie ścieków komunalnych poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków z zastrzeżeniem pkt 3 lit. d,

c) odprowadzanie ścieków przemysłowych, poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków, zgodnie z przepisami odrębnymi, z zastrzeżeniem pkt 3 lit. d,

d) prowadzenie właściwej gospodarki odpadami zgodnie z zasadami określonymi w przepisach odrębnych,

e) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub retencjonowanie z zastrzeżeniem pkt 3 lit. e,

f) w przypadku realizacji sieci gazowej obowiązuje zaopatrzenie z dystrybucyjnej sieci gazowej, zgodnie z przepisami odrębnymi z zastrzeżeniem pkt. 3 lit. f,

g) stosowanie do indywidualnych celów grzewczych niskoemisyjnych źródeł ciepła - energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego lub innych niekonwencjonalnych źródeł energii cieplnej o mocy nieprzekraczającej 100 kW, w tym paneli fotowoltaicznych, z wyłączeniem turbin wiatrowych, a także nowoczesnych wysokosprawnych źródeł energii opalanych paliwem stałym lub zaopatrzenie w ciepło z lokalnych grupowych źródeł energii,

h) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i planowanych sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia, z zastrzeżeniem pkt 3 lit. g,

i) zapewnienie dostępu do infrastruktury elektroenergetycznej dla celów eksploatacyjnych i modernizacyjnych,

j) przy realizacji nowych napowietrznych linii oraz słupów należy stosować rozwiązania ograniczające możliwość kolizji z nimi ptaków oraz potencjalne porażenie ptaków prądem;

3) na obszarze objętym planem, w zakresie zasad obsługi infrastruktury technicznej dopuszcza się:

a) rozbudowę, przebudowę i likwidację oraz remonty istniejącej sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) naziemne i podziemne sieci oraz urządzenia infrastruktury technicznej,

c) stosowanie indywidualnych ujęć wody do celów zaopatrzenia ludności w wodę oraz do innych celów wynikających z przepisów dotyczących gospodarowania wodami, zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) odprowadzanie ścieków komunalnych i przemysłowych do szczelnych, tymczasowych zbiorników bezodpływowych lub do przydomowych oczyszczalni ścieków wyposażonych w instalacje posiadające stałe i dostępne miejsca poboru dopływających ścieków nieoczyszczonych oraz odprowadzanych do środowiska bezpośrednio po oczyszczeniu, umożliwiające kontrolę parametrów jakościowych,

e) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu w obrębie nieruchomości, w sposób nie zmieniający stosunków wodnych na sąsiednich nieruchomościach, do czasu budowy sieci kanalizacji deszczowej,

f) indywidualne zbiorniki na gaz płynny,

g) pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł i lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW, w tym lokalizację paneli fotowoltaicznych (z wyłączeniem turbin wiatrowych),

h) lokalizowanie stacji transformatorowych zgodnie z przepisami odrębnymi,

i) przyłączenie do sieci telekomunikacyjnych,

j) skablowanie sieci elektroenergetycznych na podstawie przepisów odrębnych.

§ 7. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

2) warunki scalenia i podziału nieruchomości:

a) ustala się minimalne szerokości działki: na terenach oznaczonych symbolami MN, MN/U i ML - 22 m, na terenach oznaczonych symbolami R/E, P i P/U - 50 m, na terenach oznaczonych symbolami O/E, O/WS, PGEr i PGr - 20 m,

b) ustala się minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek: na terenach oznaczonych symbolami MN - 800 m², na terenach oznaczonych symbolami MN/U - 1000 m², na terenach oznaczonych symbolami ML - 1000 m², na terenach oznaczonych symbolami R/E - 5000 m², na terenach oznaczonych symbolami P - 2000 m²,  na terenach oznaczonych symbolami P/U - 1500 m², na terenach oznaczonych symbolami PGEr i PGr - 3000 m², na terenach oznaczonych symbolami O/WS i O/E - 500 m²;

3) kąt położenia granic bocznych działki w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy niż 5° i nie większy niż 115°;

4) ustalenia, o których mowa w pkt 2 i 3 nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod urządzenia infrastruktury technicznej oraz przeznaczonych na poprawę funkcjonowania nieruchomości sąsiednich.

§ 8. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych:

1) obszar objęty planem znajduje się w granicach terenu górniczego „Adamów - Koźmin", dla którego obowiązują przepisy odrębne;

2) część obszaru planu znajduje się w granicy obszaru górniczego „Adamów", dla którego obowiązują przepisy odrębne;

3) obszar objęty planem znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 151 Turek - Konin - Koło, wewnątrz którego wody podziemne podlegają ochronie na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

4) granica zasięgu leja depresji dla wód podziemnych zwierciadła czwartorzędowego, ustala się obowiązek bieżącego monitoringu zagrożeń związanych z zachwianiem stosunków wodnych danego obszaru, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) w granicach planu określono zasięg stref ochrony sanitarnej cmentarza o szerokości 50,0 m i 150,0 m oznaczone na rysunku planu, w których obowiązują przepisy  odrębne;

6) na terenach oznaczonych symbolami: PGEr, PGr może wystąpić ryzyko osuwania się mas ziemnych, dla których ustala się obowiązek bieżącego monitoringu zagrożeń osuwiskowych, zgodnie z przepisami odrębnym.

§ 9. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1) dla terenów oznaczonych symbolem O/WS zakazuje się lokalizacji obiektów i urządzeń budowlanych;

2) linie rozgraniczające tereny oznaczone symbolami R/E i PGEr pokrywają się z granicą stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko, wynikającą z rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, wchodzących w skład elektrowni fotowoltaicznych, dla których obowiązuje zakaz zabudowy związanej z produkcją rolną w tym ze stałym pobytem ludzi z wyłączeniem inwestycji z zakresu łączności publicznej oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 10. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów: dopuszcza się lokalizację obiektów:

1) na terenach oznaczonych symbolami PGEr i PGr w okresie trwania eksploatacji złoża dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych i urządzeń związanych z eksploatacją złoża, zapewniających właściwe funkcjonowanie zakładu górniczego;

2) na terenach rolniczych nie objętych ochroną, oznaczonych symbolem R/E dopuszcza się dojazdy tymczasowe przeznaczone do obsługi budowy elektrowni fotowoltaicznych.

§ 11. Ustalenia dotyczące obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:

1) na terenie oznaczonym symbolem PGr ustala się obowiązek sukcesywnej rekultywacji terenów poeksploatacyjnych w kierunku wodnym, zgodnie z decyzją o ustaleniu kierunków rekultywacji;

2) na terenie oznaczonym symbolem PGEr ustala się obowiązek sukcesywnej rekultywacji terenów poeksploatacyjnych w kierunku rolnym, zgodnie z decyzją o ustaleniu kierunków rekultywacji z możliwością zagospodarowania zgodnie z ustaleniami §25.

§ 12. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: dla wszystkich terenów wyznaczonych w niniejszym planie ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 30%.

Ustalenia szczegółowe dla terenów.

§ 13. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN ustala się zasady określone w niniejszym paragrafie.

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązuje:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) usługi nieuciążliwe, zajmujące nie więcej niż 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego lub nie więcej niż 15% powierzchni działki budowlanej w przypadku lokalizacji w odrębnym budynku usługowym,

b) zieleń urządzona,

c) obiekty i urządzenia towarzyszące.

3. W zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) budynki w zabudowie wolno stojącej;

2) wysokość zabudowy - nie większa niż 10 m;

3) dachy symetryczne dwu lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci nie mniejszym niż 25° i nie większym niż 45°;

4) poziom podłogi parteru na wysokości nie większej niż 0,5 m mierzonej od poziomu terenu w budynkach nie podpiwniczonych oraz nie większej niż 1,5 m w budynkach podpiwniczonych;

5) rodzaj pokrycia dachu - dachówka lub materiał dachówkopodobny;

6) zakaz stosowania:

a) dachów asymetrycznych,

b) lukarn i facjat dachowych o powierzchni większej niż połowa połaci dachu,

c) sidingu.

4. W zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się:

1) na działce budowlanej budynki wolno stojące garażowe lub gospodarcze o powierzchni zabudowy nie większej niż 50 m² i wysokości nie większej niż 6 m;

2) dla budynków garażowych i gospodarczych dachy płaskie lub jednospadowe o nachyleniu połaci powyżej 10°;

3) sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną.

5. W zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) intensywność zabudowy - nie mniejsza niż 0,01 i nie większa niż 0,3;

2) powierzchnia zabudowy  - nie większa niż 40% powierzchni działki budowlanej;

3) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niż 30% powierzchni działki budowlanej.

6. W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd do terenów MN z przylegających dróg publicznych i wewnętrznych lub poprzez służebność przejazdu przez nieruchomości sąsiednie.

§ 14. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN/U i 2MN/U ustala się zasady określone w niniejszym paragrafie.

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązuje:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) zieleń urządzona,

b) obiekty i urządzenia towarzyszące.

3. W zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) budynki w zabudowie wolno stojącej;

2) wysokość zabudowy - nie większa niż 10 m;

3) dachy symetryczne dwu lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci nie mniejszym niż 25° i nie większym niż 45°;

4) poziom podłogi parteru na wysokości nie większej niż 0,5 m mierzonej od poziomu terenu w budynkach nie podpiwniczonych oraz nie większej niż 1,5 m w budynkach podpiwniczonych;

5) rodzaj pokrycia dachu - dachówka lub materiał dachówkopodobny;

6) zakaz stosowania:

a) dachów asymetrycznych,

b) lukarn i facjat dachowych o powierzchni większej niż połowa połaci dachu,

c) sidingu.

4. W zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się:

1) na działce budowlanej budynki wolno stojące garażowe lub gospodarcze o powierzchni zabudowy nie większej niż 100 m² i wysokości nie większej niż 8 m;

2) dla budynków garażowych i gospodarczych dachy płaskie lub jednospadowe o nachyleniu połaci powyżej 10°;

3) sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną.

5. W zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) intensywność zabudowy - nie mniejsza niż 0,01 i nie większa niż 0,4;

2) powierzchnia zabudowy - nie większa niż 40% powierzchni działki budowlanej;

3) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 30% powierzchni działki budowlanej.

6. W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd do terenów MN/U z przylegających dróg publicznych i wewnętrznych lub poprzez służebność przejazdu przez nieruchomości sąsiednie.

§ 15. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ML ustala się zasady określone w niniejszym paragrafie.

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązuje:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy letniskowej;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) zieleń urządzona,

b) obiekty i urządzenia towarzyszące;

3. W zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) budynki w zabudowie wolno stojącej;

2) wysokość zabudowy - nie większa niż 7 m;

3) dachy symetryczne dwu lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci nie mniejszym niż 30° i nie większym niż 45°;

4) poziom podłogi parteru na wysokości nie większej niż 0,5 m mierzonej od poziomu terenu;

5) rodzaj pokrycia dachu - dachówka lub materiał dachówkopodobny;

6) zakaz stosowania:

a) dachów asymetrycznych,

b) lukarn i facjat dachowych o powierzchni większej niż połowa połaci dachu,

c) sidingu;

d) budynków podpiwniczonych.

4. W zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się:

1) na działce budowlanej budynki wolno stojące garażowe lub gospodarcze o powierzchni zabudowy nie większej niż 18 m² i wysokości nie większej niż 6 m;

2) dla budynków garażowych i gospodarczych dachy płaskie lub jednospadowe o nachyleniu połaci powyżej 10°;

3) sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną.

5. W zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) intensywność zabudowy - nie mniejsza niż 0,01 i nie większa niż 0,3;

2) powierzchnia zabudowy - nie większa niż 30% powierzchni działki budowlanej;

3) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 70% powierzchni działki budowlanej.

6. W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd do terenów ML z przylegających dróg publicznych i wewnętrznych lub poprzez służebność przejazdu przez nieruchomości sąsiednie.

§ 16. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R i 8R ustala się zasady określone w niniejszym paragrafie.

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązuje przeznaczenie - tereny rolnicze.

3. Obowiązuje zakaz zabudowy z wyłączeniem inwestycji z zakresu łączności publicznej, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, stawów hodowlanych i dróg transportu rolnego.

§ 17. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1R/E, 2R/E, 3R/E, 4R/E, 5R/E, 6R/E, 7R/E, 8R/E, 9R/E, 10R/E, 11R/E, 12R/E, 13R/E, 14R/E i 15 R/E  ustala się zasady określone w niniejszym paragrafie.

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązuje:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny rolnicze oraz tereny elektrowni fotowoltaicznych;

2) przeznaczenie uzupełniające - niekubaturowe obiekty i urządzenia towarzyszące.

3. Po likwidacji obiektów i urządzeń związanych z produkcją energii odnawialnej - elektrowni fotowoltaicznych dopuszcza się wykorzystywanie rolnicze bez możliwości realizacji zabudowy związanej z produkcją rolną.

4. W zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje wysokość budowli nie większa niż 5 m.

5. W zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) intensywność zabudowy - nie ustala się;

2) powierzchnia zabudowy - nie większa niż 80% powierzchni działki budowlanej;

3) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niż 10% powierzchni działki budowlanej;

4) pomiędzy linią rozgraniczającą drogi 1KDD a linią zabudowy ustala się wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 50%, przy czym obszar ten należy zagospodarować zielenią wysoką;

5) stosowanie paneli fotowoltaicznych pokrytych powłoką antyrefleksyjną oraz posiadających białe granice i białe paski podziału mające na celu eliminację zjawiska imitacji tafli wody.

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 4 obowiązuje zakaz lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych.

7. Na terenach rolnych obowiązuje zakaz zabudowy w zakresie przeznaczenia rolniczego terenów z wyłączeniem inwestycji z zakresu łączności publicznej, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i dróg transportu rolnego.

8. W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd do terenów R/E poprzez służebność przejazdu przez nieruchomości sąsiednie oraz od strony przylegających dróg publicznych i wewnętrznych.

§ 18. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1P i 2P ustala się zasady określone w niniejszym paragrafie.

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązuje:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) tereny zieleni izolacyjnej,

b) obiekty i urządzenia towarzyszące.

3. W zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) wysokość zabudowy - nie większa niż 25 m;

2) dachy o dowolnej formie;

3) dowolny kąt nachylenia połaci dachowych.

4. W zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się:

1) na działce budowlanej budynki wolno stojące garażowe lub gospodarcze o wysokości nie większej niż 10 m;

2) sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną.

5. W zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) intensywność zabudowy - nie mniejsza niż 0,01 i nie większa niż 2,4;

2) powierzchnia zabudowy - nie większa niż 80% powierzchni działki budowlanej;

3) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niż 10% powierzchni działki budowlanej;

4) pomiędzy linią rozgraniczającą drogi 1KDD a linią zabudowy ustala się wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 50%, przy czym obszar ten należy zagospodarować zielenią wysoką.

6. W zakresie zasad obsługi infrastruktury technicznej dla terenu o którym mowa w ust. 5 pkt. 4 obowiązuje: wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych, w tym z parkingów, przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi w przypadkach określonych przepisami odrębnymi należy oczyścić zarówno w osadniku jak i w separatorze substancji ropopochodnych, do jakości wymaganej tymi przepisami.

7. W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd do terenów P z przylegających dróg publicznych i wewnętrznych lub poprzez służebność przejazdu przez nieruchomości sąsiednie.

§ 19. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1P/U i 2P/U ustala się zasady określone w niniejszym paragrafie.

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązuje:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) budynek mieszkalny jednorodzinny wolno stojący lub mieszkanie wbudowane w obiekt produkcyjny lub usługowy związane z przeznaczeniem podstawowym, gdzie teren zajęty przez budynek mieszkalny jednorodzinny nie może zajmować więcej niż 30% powierzchni nieruchomości przeznaczonej na cele produkcyjne lub usługowe a mieszkanie nie może zajmować więcej niż 40% powierzchni użytkowej obiektu produkcyjnego lub usługowego,

b) zieleń urządzona,

c) obiekty i urządzenia towarzyszące.

3. W zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) wysokość zabudowy - nie większa niż 25 m z zastrzeżeniem pkt 2;

2) wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych towarzyszących przeznaczeniu podstawowemu - nie większa niż 10 m,

3) dachy o dowolnej formie z zastrzeżeniem pkt 4;

4) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych dachy symetryczne dwu lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci nie mniejszym niż 25° i nie większym niż 45°;

5) dowolny kąt nachylenia połaci dachowych.

4. W zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się:

1) na działce budowlanej budynki wolno stojące garażowe lub gospodarcze o wysokości nie większej niż 8 m;

2) sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną.

5. W zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) intensywność zabudowy nie mniejsza niż 0,01 i nie większa niż 2,4;

2) powierzchnia zabudowy nie większa niż 80% powierzchni działki budowlanej;

3) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 10% powierzchni działki budowlanej.

6. W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd do terenów P/U z przylegających dróg publicznych i wewnętrznych lub poprzez służebność przejazdu przez nieruchomości sąsiednie.

§ 20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1PGr ustala się zasady określone w niniejszym paragrafie.

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązuje:

1) przeznaczenie podstawowe - obszary i tereny górnicze  przewidziane do rekultywacji;

2) przeznaczenie uzupełniające -  obiekty i urządzenia towarzyszące.

3. W zakresie zagospodarowania terenu obowiązuje zakaz budowy budynków z zastrzeżeniem ust 4.

4. W zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się lokalizację budynków związanych z funkcjonowaniem kopalni.

5. Dla budynków o których mowa w ust. 4 w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) wysokość zabudowy - nie większa niż 10 m;

2) dachy o dowolnej formie;

3) dowolny kąt nachylenia połaci dachowych.

6. Dla budynków o których mowa w ust. 4 w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się:

1) na działce budowlanej budynki wolno stojące garażowe lub gospodarcze o wysokości nie większej niż 8 m;

2) sytuowanie budynków przy granicy działki budowlanej.

7. W zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) intensywność zabudowy - nie mniejsza niż 0,01 i nie większa niż 0,2;

2) powierzchnia zabudowy - nie większa niż 10% powierzchni działki budowlanej;

3) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niż 10% powierzchni działki budowlanej.

8. Przed przystąpieniem do lokalizacji obiektów budowlanych na terenach zmienionych antropogenicznie należy sporządzić odpowiednią dokumentację geologiczno - inżynierską.

9. W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego obowiązują ustalenia zawarte w planie ruchu zakładu górniczego.

10. Po zakończeniu eksploatacji złoża i przeprowadzeniu rekultywacji, teren przeznacza się pod wody powierzchniowe.

11. W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd do terenu PGr z przylegających dróg publicznych i wewnętrznych lub poprzez służebność przejazdu przez nieruchomości sąsiednie.

§ 21. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1PGEr ustala się zasady określone w niniejszym paragrafie.

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązuje:

1) przeznaczenie podstawowe - obszary i tereny górnicze przewidziane do rekultywacji oraz tereny elektrowni fotowoltaicznych;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) pas wysokiej zieleni izolacyjnej,

b) obiekty i urządzenia towarzyszące.

3. W zakresie zagospodarowania terenu obowiązuje zakaz budowy budynków z zastrzeżeniem ust 4.

4. W zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się lokalizację budynków związanych z funkcjonowaniem kopalni.

5. Dla budynków o których mowa w ust. 4 w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) wysokość zabudowy - nie większa niż 10 m;

2) dachy o dowolnej formie;

3) dowolny kąt nachylenia połaci dachowych.

6. Dla budynków o których mowa w ust. 4 w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się:

1) na działce budowlanej budynki wolno stojące garażowe lub gospodarcze o wysokości nie większej niż 8 m;

2) sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną.

7. W zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) intensywność zabudowy - nie mniejsza niż 0,01 i nie większa niż 0,2;

2) powierzchnia zabudowy - nie większa niż 10% powierzchni działki budowlanej;

3) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niż 10% powierzchni działki budowlanej;

4) stosowanie paneli fotowoltaicznych pokrytych powłoką antyrefleksyjną oraz posiadających białe granice i białe paski podziału mające na celu eliminację zjawiska imitacji tafli wody.

8. Przed przystąpieniem do lokalizacji obiektów budowlanych na terenach zmienionych antropogenicznie należy sporządzić odpowiednią dokumentację geologiczno - inżynierską.

9. Ustala się pas wysokiej zieleni izolacyjnej o szerokości nie mniejszej niż 25 metrów od strony terenu 1PGr.

10. W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego obowiązują ustalenia zawarte w planie ruchu zakładu górniczego.

11. Po zakończeniu eksploatacji złoża i przeprowadzeniu rekultywacji, teren przeznacza się na cele rolnicze z zastrzeżeniem ust. 12.

12. Na terenie, na którym przeprowadzona zostanie rekultywacja rolna obowiązują ustalenia jak dla terenów rolniczych oraz terenów elektrowni fotowoltaicznych zawarte w §22.

13. W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd do terenu PGEr z przylegających dróg publicznych i wewnętrznych lub poprzez służebność przejazdu przez nieruchomości sąsiednie.

§ 22. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZL ustala się zasady określone w niniejszym paragrafie.

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązuje przeznaczenie lasy.

3. Obowiązuje zakaz zabudowy z wyłączeniem inwestycji z zakresu gospodarki leśnej.

§ 23. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZI i 2ZI ustala się zasady określone w niniejszym paragrafie.

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązuje:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny zieleni izolacyjnej;

2) przeznaczenie uzupełniające - obiekty i urządzenia towarzyszące.

3. Obowiązuje zakaz zabudowy.

§ 24. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1Z i 2Z ustala się zasady określone w niniejszym paragrafie.

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązuje:

1) przeznaczenie podstawowe -  tereny istniejącej zieleni nieurządzonej;

2) przeznaczenie uzupełniające - obiekty i urządzenia towarzyszące.

3. Obowiązuje zakaz zabudowy.

§ 25. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1WS, 2WS i 3WS ustala się zasady określone w niniejszym paragrafie.

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązuje przeznaczenie tereny wód powierzchniowych śródlądowych.

3. Obowiązuje zakaz zabudowy.

§ 26. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDZ i 2KDZ ustala się zasady określone w niniejszym paragrafie.

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązuje przeznaczenie: droga publiczna.

3. W zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu, przy czym w miejscu wskazanym na rysunku planu szerokość odpowiednio od 7,0 m do 21,1 m;

2) droga klasy zbiorczej.

4. W zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego dopuszcza się:

1) chodnik;

2) ścieżkę rowerową;

3) elementy technicznego wyposażenia drogi;

4) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

5. Teren wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.

§ 27. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDL, 2KDL, 3KDL, 4KDL i 5KDL ustala się zasady określone w niniejszym paragrafie.

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązuje przeznaczenie: droga publiczna.

3. W zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu, przy czym w miejscu wskazanym na rysunku planu szerokość odpowiednio od 12,7 m do 28,1 m;

2) droga klasy lokalnej.

4. W zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego dopuszcza się:

1) chodnik;

2) ścieżkę rowerową;

3) elementy technicznego wyposażenia drogi;

4) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

5. Teren wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.

§ 28. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDD ustala się zasady określone w niniejszym paragrafie.

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązuje przeznaczenie: droga publiczna.

3. W zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu, przy czym w miejscu wskazanym na rysunku planu szerokość 15,0 m;

2) droga klasy dojazdowej.

4. W zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego dopuszcza się:

1) chodnik;

2) ścieżkę rowerową;

3) elementy technicznego wyposażenia drogi;

4) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

5. Teren wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.

§ 29. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDW, 2 KDW i 3KDW ustala się zasady określone w niniejszym paragrafie.

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązuje przeznaczenie: drogi wewnętrzne.

3. W zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu, przy czym w miejscu wskazanym na rysunku planu szerokość odpowiednio od 6,2 m do 20,0 m.

4. W zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego dopuszcza się:

1) elementy technicznego wyposażenia drogi;

2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

§ 30. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1O/WS ustala się zasady określone w niniejszym paragrafie.

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązuje:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny składowisk odpadów przemysłowych;

2) przeznaczenie uzupełniające - obiekty i urządzenia towarzyszące.

3. W zakresie zagospodarowania terenu obowiązuje zakaz budowy budynków.

§ 31. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1O/E i 2O/E ustala się zasady określone w niniejszym paragrafie.

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązuje:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny gospodarki odpadami oraz produkcji energii;

2) przeznaczenie uzupełniające - obiekty i urządzenia towarzyszące.

3. W zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) wysokość zabudowy - nie większa niż 10 m;

2) dachy o dowolnej formie;

3) dowolny kąt nachylenia połaci dachowych.

4. W zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się:

1) na działce budowlanej budynki wolno stojące garażowe lub gospodarcze o wysokości nie większej niż 6 m;

2) dla budynków garażowych i gospodarczych dachy płaskie lub jednospadowe o nachyleniu połaci powyżej 10°;

3) lokalizację obiektów budowlanych o wysokości większej niż określone w ust. 3 jeżeli związane jest to z przyjętymi rozwiązaniami technicznymi i przyjętą technologią.

5. W zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) intensywność zabudowy - nie mniejsza niż 0,01 i nie większa niż 0,8;

2) powierzchnia zabudowy - nie większa niż 80% powierzchni działki budowlanej;

3) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niż 15% powierzchni działki budowlanej.

6. W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd do terenów O/E z przylegających dróg publicznych lub poprzez służebność przejazdu przez nieruchomości sąsiednie.

Rozdział 3.
Ustalenia końcowe.

§ 1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl

 

Do pobrania:

1) Załączniki nr 1,2,3 - *.PDF (1,87MB)