Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR 0007.56.2015 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 czerwca 2015r.

UCHWAŁA  NR 0007.56.2015

RADY GMINY PRZYKONA

z  dnia 25 czerwca 2015r.

 

w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1, 2 i  4 ustawy  z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia zmian w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona zatwierdzonym Uchwałą nr XV/73/03 Rady Gminy Przykona z dnia 16.12.2003r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 12  poz.373 ze zmianami) obejmującym  następujące  tereny:

 

- działki  nr 161, 160/2 , 159  położone w miejscowości  Rogów

 - projektowane przeznaczenie tereny pod eksploatację złóż kruszywa naturalnego;

- działki  nr 147/1, 147/2, 155/7, 156/1  położone w miejscowości  Bądków Drugi

 - projektowane przeznaczenie tereny obiektów kultury, rekreacji i usług;

- działka  nr 125/1   położone w miejscowości  Olszówka

- projektowane przeznaczenie tereny obiektów kultury, rekreacji i usług;

 

W zakresie zgodnym z  art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015, poz. 199 ze zm.).

 

§ 2

Granice obszaru objętego planem określają mapy stanowiące załączniki graficzne nr 1, 2 i 3 do uchwały.

 

        § 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

      § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl

 

Do pobrania:

Załączniki nr 1,2,3 (*.PDF)