Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.54.2015 r . Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr 0007.54.2015 r .

Rady Gminy Przykona

z dnia  25 czerwca  2015 r.

 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2015.

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca1990r.o samorządzie gminnym ( Dz. U.  z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 11 ust. 1 i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.) Rada Gminy Przykona  uchwala :

''Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na  2015 rok.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona, zwanym dalej „Programem", są objęte zwierzęta bezdomne przebywające w  granicach administracyjnych Gminy.

 

§ 2

Ilekroć w Programie jest mowa o:

1.ustawie- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt  (Dz. U. z 2013 r. poz. 856)

2.właścicielu- należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Gminy, posiadającą  zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w Programie,

3.schronisku- należy przez to rozumieć schronisko dla zwierząt pod nazwą Przytulisko i Hotel Dla Zwierząt Domowych ''FUNNY PETS'' w Czartkach.

 

§ 3

 

Realizację działań w zakresie przeciwdziałania bezdomności zwierząt prowadzą przy wzajemnej współpracy:

1.Schronisko dla Zwierząt , poprzez zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym,

2.Urząd Gminy Przykona, poprzez pełnienie funkcji koordynatora działań dotyczących  ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących,

 

Rozdział II

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.

 § 4

 Zwierzęta bezdomne z terenu Gminy Przykona umieszczane są w schronisku gdzie mają zapewnione właściwe warunki bytowania (zgodne z ich podstawowymi potrzebami) oraz właściwą opiekę  weterynaryjną.

Gmina zadanie to realizuje poprzez podpisanie umowy z podmiotem prowadzącym schronisko.

 

Rozdział III

 Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.

 

§ 5

1.Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje:

   1)   wyłapywanie wolno żyjących kotów przez pracowników schroniska,

   2) w przypadku pojawienia się większej ilości kotów oraz trudnych warunków atmosferycznych w szczególności w okresie zimowym może nastąpić  dokarmianie. Karmę na ten cel  zabezpieczy Gmina.

 

Rozdział IV

Odławianie bezdomnych zwierząt.

 

§ 6

1.   Bezdomność zwierząt jest eliminowana poprzez wyłapywanie zwierząt bezdomnych to jest takich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone i nie ma możliwości ustalenia ich właścicieli lub innych osób, pod których opieką zwierzęta dotychczas przebywały.

2.   Wyłapywanie bezdomnych zwierząt przeprowadzane jest w miarę potrzeb na całym obszarze Gminy w ramach zawartej umowy przez Gminę z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt.

3.   Złapane zwierzę zostanie wydane osobie, która udowodni swoje prawo własności do zwierzęcia.

 

Rozdział V

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt  bezdomnych w schroniskach dla zwierząt

 

§ 7

 W celu ograniczenia niekontrolowanego rozrodu zwierząt przeprowadzane będą zabiegi

sterylizacji i kastracji następujących zwierząt:

 

 

1. zwierząt  znajdujących się w schronisku  w  ramach umowy podpisanej przez Gminę  z podmiotem prowadzącym schronisko.

2. zwierząt  bezdomnych dla których Gmina znalazła osoby zainteresowane  adopcją i zdolne do zapewnienia im należytych warunków bytowania.

Rozdział VI

 Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

 

§ 8

 

1.Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje podmiot prowadzący  schronisko w ramach podpisanej umowy przez Gminę.

2.Gmina może również  prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych  zwierząt poprzez  zachęcanie mieszkańców Gminy do zaopiekowania się bezdomnym  psem lub kotem.

 

Rozdział VII

 Usypianie ślepych miotów.

 

§ 9

 1.Usypianiu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właścicieli. ,

2.Zabiegi  usypiania   ślepych miotów   dokonywane  są w ramach umowy podpisanej przez Gminę z podmiotem prowadzącym schronisko. Dotyczą tylko zwierząt bezdomnych umieszczonych w schronisku.

 

 

Rozdział VIII

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

 

§ 10

 Gospodarstwo rolne w miejscowości Ewinów 16  gm. Przykona przyjmie i zapewni opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy Przykona zgodnie z umową.  

 

 

Rozdział IX

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.

 

§ 11

Podmiotem zobowiązanym do zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych jest Zakład Leczniczy dla Zwierząt VET- LAB Brudzew ul. Turkowska 58 C z siedzibą w Brudzewie, na podstawie umowy  i wystawianych co miesiąc faktur .

 

Rozdział

Finansowanie  Programu

 

§ 12

1.Środki finansowe  na realizację niżej wymienionych zadań  wynikających   z Programu  zabezpieczone zostaną   w budżecie Gminy Przykona.

 

1)   Na dokarmianie kotów wolno żyjących  tj: zakup karmy  -    300,00 zł

2) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt   -  1.200,00 zł - podpisanie umowy z lecznicą zwierząt.

3) W zakresie zwierząt gospodarskich koszty transportu zwierząt, leczenie oraz utrzymywanie zwierząt- 1.500,00 zł.

     W przypadku znalezienia właściciela tych zwierząt koszty będą pokrywane z chwilą  odbioru zwierząt przez właściciela.

4) Finansowanie sterylizacji  i kastracji  zwierząt bezdomnych dla których Gmina  znalazła osoby zainteresowane adopcją i zdolne do zapewnienia im należytych warunków bytowania   -    1.200,00 zł.

5)    Zapewnienie miejsca i opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim - 800,00 zł.

6) Pozostałe postanowienia programu są finansowane w ramach zawartej umowy przez Gminę Przykona z podmiotem prowadzącym schronisko pod nazwa Przytulisko i Hotel Dla Zwierząt Domowych '' FUNNY PETS'' w Czartkach na podstawie wystawianych  co miesiąc faktur .


 § 13

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 14

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl