Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.53.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2015 roku

Uchwała Nr 0007.53.2015

Rady Gminy Przykona

z dnia 25 czerwca 2015 roku

    

 w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

         Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001 r. 142,poz.1591 z późn. zm.) § 2 i § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu kosztów podróży służbowych radnych gminy ( Dz.U Nr 66,poz. 800 z późn. zm.)

 

§ 1

Wskazuje się Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pana Macieja Bednarka, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Pana Czesława Witczaka,  do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego Rady czynności określonych przepisem §2 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy ( Dz.U Nr 66, poz.800 z późn. zm.)

 § 2

W przypadku dokonywania przez radnego przejazdu w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy, przysługuje radnemu zwrotu kosztów przejazdu według stawek za jeden kilometr ustalonych według zasad określonych przepisami §2  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów  nie będących własnością pracodawcy ( Dz.U.Nr 27,poz. 271 z późn.zm.)           

§  3

Traci moc Uchwała Nr XXVIII/206/09 Rady Gminy Przykona z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu kosztów podróży służbowych radnych.

 §  4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 §  5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl