Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.50.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr 0007.50.2015
Rady Gminy Przykona

z dnia 25 czerwca 2015 r.

 

w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze  zm.), art.211, art 212, art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r.  poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale nr 0007.11.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok zmienionej Zarządzeniem nr 7/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 stycznia 2015r., Uchwałą Nr 0007.14.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2015r. , Uchwałą Nr 0007.39.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 marca 2015r. , Zarządzeniem Nr 34/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 4 maja 2015r. i Zarządzeniem Nr 39/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 7 maja 2015r., Uchwałą Nr 0007.45.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2015r. wprowadza się zmiany:

1. W § 1 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok zwiększa  się o 148.504,00zł, dochody w kwocie 27.026.437,42zł zł zastępuje się kwotą 27.174.941,42zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 24.801.321,42 zł, zastępuje się kwotą 24.949.825,42 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie  2.176.366,00 zł zastępuje się kwotą 2.225.116,00zł, W załączniku nr 1 plan dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza się

 

758

75814

0970

140.904,00

 

 

 

852

85295

2030

 

7.600,00

 

 

 

Razem:

 

140.904,00

7.600,00

 

 

2. W § 2 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok zwiększa się o 418.524,51zł, wydatki w kwocie 26.706.843,42zł, zastępuje się  kwotą 27.125.367,93zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 24.061.473,12zł, zastępuje się kwotą 24.672.783,63zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.236.268,30zł zastępuje sie kwotą 2.452.584,30zł. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej - w planie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza sie

Uwagi

010

01010

6050

 

23.316,00

 

 

600

60016

4270

 

 

40.000,00

 

600

60016

6050

 

40.000,00

 

 

700

70095

6050

25.000,00

 

 

 

750

75023

4270

 

100.000,00

 

 

750

75023

4300

 

60.000,00

 

 

801

80101

6050

50.000,00

 

 

 

801

80149

4110

 

3.836,05

 

 

801

80149

4120

 

546,55

 

 

801

80149

4170

 

22.311,83

 

 

801

80149

4210

 

2.477,15

 

 

801

80149

4240

 

4.777,78

 

 

801

80149

4300

 

7.444,45

 

 

852

85212

3110

 

30.000,00

 

 

852

85219

6050

10.000,00

 

 

 

852

85295

3110

 

7.600,00

 

 

854

85401

4210

 

 

500,00

 

854

85401

4240

 

 

500,00

 

854

85404

4110

 

158,00

 

 

854

85404

4120

 

22,50

 

 

854

85404

4170

 

919,50

 

 

854

85404

4240

276,70

 

 

 

854

85404

4300

 

250,00

 

 

854

85415

3240

 

1.000,00

 

 

900

90015

6050

35.000,00

 

 

 

900

90095

6050

 

8.000,00

 

 

921

92109

4210

 

1.588,00

 

 

926

92601

6050

25.000,00

 

 

 

 

 

Razem

145.276,70

314.247,81

41.000,00

 

3. W § 2 ust.2 pkt.2 wydatki majątkowe , załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienia załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

4. § 3 otrzymuje brzmienie : Zaplanowana nadwyżkę budżetu w wysokości 49.573,49zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. 5 § 4a w brzmieniu: Określa się łączną kwotę  planowanych przychodów budżetu w wysokości 870.906,51zł. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. W § 7 uchwały budżetowej, plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanymi, stanowiące załącznik nr 8 do uchwały  budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl

 

Do pobrania:

1) Załaczniki nr 1,2,3 - *.PDF