Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.49.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2015 roku

Uchwała  Nr 0007.49.2015

Rady Gminy Przykona

z dnia 25 czerwca 2015 roku

 

 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2014 rok.

               Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z  2013r. poz. 594/ oraz art.271  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm./ po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Rada Gminy Przykona, uchwala, co następuje :

 

§ 1

 Udziela się Wójtowi Gminy Przykona absolutorium za 2014 rok.

 

§ 2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl