Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr 0007.47.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2015r

 UCHWAŁA  Nr 0007.47.2015

Rady Gminy Przykona

z dnia 25 maja 2015r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych  Wichertów, Psary i Bądków Drugi

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2013 r. poz. 594 ze zmianami) i art. 13 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami), Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

 

§ 1

 Wyraża zgodę na ustanowienie służebności przesyłu  dla  infrastruktury telekomunikacyjnej na nieruchomościach położonych w miejscowościach:

 -   Wichertów  oznaczonej nr działek  119, 65;

- Psary oznaczonej nr działek 284, 409/2, 361, 340, 451, 450, 432, 121/3, 134/2, 197/3, 374, 369, 353, 437, 452;

-  Bądków Drugi oznaczonej nr  działki 193;

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl