Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.43.2015 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 maja 2015 r.

 Uchwała Nr 0007.43.2015
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 25 maja 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Gminie Miejskiej Turek na realizację rojektu pn."Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego"

 

          Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 w związku z art.10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz  art.216 ust.2 pkt.5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz.885  ze zm.)  Rada Gminy Przykona  uchwala co następuje:

§ 1.  Udziela się Gminie Miejskiej Turek  pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona w formie dotacji celowej w roku 2015 w kwocie 8.025,13zł (słownie: osiem tysięcy dwadzieścia pięć 13/100 ) na dofinansowanie  projektu pn." Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego" gdzie Gmina Przykona jest partnerem zaś Gmina Miejska Turek Liderem.    

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl