Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR 0007.40.2015 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR  0007.40.2015
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 25 marca 2015 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 – 2036

 

  Na postawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.) oraz  art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r poz.885 ze zm.) Rada Gminy  Przykona uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale 0007.10.2015 Rady Gminy Przykona  z dnia 23 stycznia 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 0007.15.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2015r.wprowadza się zmiany :
1. W załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 – 2036 obejmującej dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, wprowadza się następujące zmiany:
w wierszu roku 2015:
1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 26.708.746,20zł, zastępuje się kwotą  26.771.727,20zł
2) w  kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę 24.562.737,20 zł, zastępuje się kwotą 24.595.361,20zł
3) w kolumnie 1.1.4 z subwencji ogólnej kwotę 4.591.200,00zł zastępuje się kwotą 4.596.614,00zł
4)w kolumnie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę 1.596.531,20zł zastępuje się kwotą 1.623.741,20zł,  
5) w  kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę 2.146.009,00zł, zastępuje się kwotą 2.176.366,00zł,
6) w kolumnie 1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje kwotę 1.546.009,00zł  zastępuje się kwotą 1.576.366,00zł,  
7) w  kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 25.788.266,20zł, zastępuje się kwotą 25.851.247,20zł,
8) w  kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 23.797.747,90zł, zastępuje się kwotą 23.853.728,90zł,
9) w  kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 1.990.518,30zł, zastępuje się kwotą 1.997.518,30zł,
10) w kolumnie 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 10.090.758,03zł zastępuje sie kwotą 10.095.622,25zł
11) w kolumnie 11.2 wydatki zwiazane z funkcjonowaniem organów jednostki samorzadu terytorialnego kwotę 2.620.090,00zl zastępuje sie kwotą 2.624.044,00zł
12) w  kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę 1.486.632,80zł zastępuje się 1.487.393,43zł
13) w  kolumnie 11.3.1 bieżące kwotę 538.000,50zł, zastępuje się kwotą 538.761,13zł,
14) w  kolumnie 12.2 dochody majatkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy   kwotę 1.482.009,00zł zastępuje się kwotą 1.512.366,00zł
15) w  kolumnie 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy kwotę 1.482.009,00zł, zastępuje się kwotą 1.512.366,00zł,
16) w kolumnie 12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt.2 wynikające wyłacznie z zawartych umów na realizację programu , projektu lub zadania kwotę  1.482.009,00zł zastepuje się kwotą 1.512.366,00zł
17) w kolumnie 12.3 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z kwotę 30.484,00zł zastępuje się  kwotą 34.036,63,00zł,
18) w kolumnie 12.3.1.finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy kwotę  16.449,81zł zastępuje się kwotą 18.670,02zł,
19) w kolumnie 12.3.2  wydatki bieżace na realizację programu , projektu lub zadania wynikające  wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2  ustawy z kwotę 16.449,81zł zastępuje się  kwotą 18.670,02zł,
20) kolumnie 12.4wydatki majatkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z kwotę 614.560,77zł zastępuje się  kwotą  595.505,27zł,
21) w kolumnie 12.4.1.finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy kwotę  455.558,33zł zastępuje się kwotą 441.259,21zł,
22) w kolumnie 12.4.2  wydatki majątkowe na realizację programu , projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy z kwotę 455.558,33zł zastępuje się  kwotą 441.259,21zł,

Jednolite brzmienie załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2036, określone jest w załaczniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.W § 2 w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany:
w wierszu wydatki na przedsięwzięcia ogółem:
-w kolumnie Limit 2015 kwotę 1.486.632,80zł zł, zastepuje się kwotą  1.487.393,43zł
-w wierszu wydatki bieżące w kolumnie Limit 2015 kwotę 538.000,50zł, zastępuje się kwotą  538.761,13zł,
- w wierszu Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kolumnie Limit 2015 kwotę  1.049.616,00zł, zastępuje się kwotą 1.050.376,63zł,
- w wierszu wydatki bieżące, w kolumnie Limit 2015 kwotę 150.983,70zł zastępuje sie kwotą 151.744,33zł,
- w wierszu Projekt " Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego" w kolumnie Limit 2015 kwotę 131.364,50zł zastępuje sie kwotą 132.125,13zł.  

Jednolite brzmienie załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF,  określone jest odpowiednio w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęci

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl

Do pobrania:

1) Załącznik nr 1.