Jesteś tutaj:   

Uchwała NR 0007.36.2015 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 marca 2015 r.

 UCHWAŁA NR 0007.36.2015
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 25 marca 2015 r.


w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013 poz.594 ze zmianami) oraz art.9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie(Dz.U.Nr 180 poz.1493 ze zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1
Ustala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 §3
1.Traci moc uchwała Nr IV/24/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 26 stycznia 2011roku.
2.Członkowie zespołu interdyscyplinarnego powołani na aktualną kadencję stają się członkami zespołu powołanymi na czas nieokreślony.
3.Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl

Do pobrania: 

1) Załącznik nr 1 (*.PDF)