Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.27.2015RADY GMINY PRZYKONAz dnia 25 marca 2015 r.

Uchwała Nr 0007.27.2015
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 25 marca 2015 r.


w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 6k ust. 1 - 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013, poz. 1399 ze zm.),  Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie ustalana na jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty, tj. według metody określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 w wysokości 6,00 zł miesięcznie.
3. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, w wysokości 15,00 zł miesięcznie.
4. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Przykona Nr 0007.262.2014 z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2015r.

 

Przewodniczący Rady Gminy
 
Stanisław Bryl