Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.14.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2015 r.

Uchwała Nr 0007.14.2015
Rady Gminy Przykona

z dnia 12 lutego 2015 r.

w sprawie  zmiany w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze  zm.), art.211, art 212, art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r.  poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale nr 0007.11.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok zmienionej Zarządzeniem nr 7/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 stycznia 2015r. wprowadza sie zmiany:

1. W § 1 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok zwiększa  się o 78.619,20zł, dochody w kwocie 26.630.127,00zł zastępuje się kwotą 26.708.746,20 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 24.548.118,00 zł, zastępuje się kwotą 24.562.737,20 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie  2.146.009,00 zł. W załączniku nr 1 plan dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza się

 

750

75095

6300

64.000,00

 

 

 

801

80101

2007

 

9.659,75

 

 

801

80101

2009

 

4.959,45

 

 

 

Razem:

 

64.000,00

14.619,20

 

 

2. W W § 1 ust.2 pkt.2 uchwały budżetowej dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w wysokości 1.487.009,00zł zastępuje się kwotą 1.501.628,20zł

3. W § 2 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok zwiększa się o 78.619,20 zł, wydatki w kwocie 25.709.647,00zł, zastępuje się  kwotą 25.788.266,20zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 23.783.128,70zł, zastępuje się kwotą 23.797.747,90zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.990.518,30zł. W załaczniku nr 2 do uchwały budżetowej - w planie wydatków budżetu wprowadza sie następujace zmiany

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza sie

Uwagi

600

60016

6050

 

30.000,00

 

 

600

60017

6050

 

 

30.000,00

 

750

75095

6060

64.000,00

 

 

 

801

80101

4117

 

0,02

 

 

801

80101

4119

 

 

0,01

 

801

80101

4129

 

 

0,01

 

801

80101

4217

1.834,67

 

 

 

801

80101

4219

1.663,87

 

 

 

801

80101

4300

 

 

71,00

 

801

80101

4307

7.825,06

 

 

 

801

80101

4309

3.295,60

 

 

 

801

80101

4610

71,00

 

 

 

801

80103

4110

 

 

341,00

 

801

80103

4120

 

 

49,00

 

801

80103

4170

 

 

14.414,00

 

801

80113

4210

 

 

1.000,00

 

801

80113

4300

 

 

8.000,00

 

854

85404

4110

341,00

 

 

 

854

85404

4120

49,00

 

 

 

854

85404

4170

10.170,00

 

 

 

854

85404

4210

724,00

 

 

 

854

85404

4300

3.520,00

 

 

 

854

85412

4110

250,00

 

 

 

854

85412

4120

50,00

 

 

 

854

85412

4170

1.050,00

 

 

 

854

85412

4210

1.000,00

 

 

 

854

85412

4300

 

6.650,00

 

 

926

92601

4170

 

2.000,00

 

 

926

92601

4210

 

 

1.000,00

 

926

92695

4300

 

 

1.000,00

 

 

 

Razem

95.844,20

38.650,02

55.875,02

 

4. W § 2 ust.2 pkt. 3 uchwały budżetowej wydatki na programy z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacja zadań jst w wysokości 630.425,57zł zastępuje sie kwotą 645.044,77zł

5. W § 2 ust.2 pkt.2 wydatki majątkowe , załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienia załacznika nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Stanisław Bryl

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) załacznik nr 1- (*.PDF)