Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.12.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 23 stycznia 2015

Uchwała Nr 0007.12.2015
Rady Gminy Przykona

z dnia 23 stycznia 2015

 

  w sprawie  uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii  na  2015 rok.

   

Na podstawie art.  18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z  2013r  poz. 594 ze zm / oraz  art. 41 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. z  2012 poz. 1356 ze zm./

oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz.U. z 2012r poz.124 ze zm./  Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje :

 

 

§ 1

Przyjmuje się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowychi przeciwdziałania narkomanii na 2015r w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie  uchwały powierza się  Wójtowi Gminy .

§ 3

 Uchwała wchodzi  w życie z dniem  podjęcia.

 

Stanisław Bryl

Przewodniczący Rady Gminy

 

 

Do pobrania:

1) Załącznik nr 1 (*.PDF)