rok 2014

Uchwała Nr 0007.289.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2014 r.

Uchwała Nr 0007.289.2014
Rady Gminy Przykona

z dnia 25 czerwca 2014 r.

W sprawie zmian w budżecie gminy  na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz.594 ze zm. ) oraz art.211, art.212, art.217 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r  poz.885  ze zm.) Rada Gminy Przykona, uchwala co następuje:

§ 1. 
W Uchwale nr 0007.246. 2013 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie  uchwały budżetowej na 2014 rok, zmienionej:
Zarządzeniem nr 252/ 2014 Wójta Gminy Przykona z dnia 27 stycznia 2014 roku,
Uchwałą nr 0007.250.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 roku,
Uchwałą nr 0007.269.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lutego 2014 roku,
Zarządzeniem nr 259/ 2014 Wójta Gminy Przykona z dnia 17 marca 2014 roku,
Zarządzeniem nr 263/ 2014 Wójta Gminy Przykona z dnia 28 marca 2014 roku,
Uchwałą nr 0007.275.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 roku,
Uchwałą nr 0007.286.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 15 maja 2014 roku,
Zarządzeniem nr 271/ 2014 Wójta Gminy Przykona z dnia 21 maja 2014 roku,

wprowadza się zmiany:

1. W § 1 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok zwiększa  się o 14.253,00 zł, dochody w kwocie 28.640.558,96 zł zastępuje się kwotą 28.654.811,96 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 27.764.053,79 zł, zastępuje się kwotą 27.778.306,79 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie  876.505,17 zł, W załączniku nr 1 plan dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

 Dział

 Rozdział

 Paragraf

 Dodaje się

 Zwiększa się

 Zmniejsza się

 801

 80103

 2030

  

  

 1.226,00

 801

 80104

 2030

  

  

 4.185,00

 852

 85212

 2910

  

 1.000,00

  

 852

 85206

 2030

 18.026,00

  

  

 852

 85295

 2010

  

 638,00

  

  

 Razem:

  

 18.026,00

 1.638,00

 5.411,00

2. W § 1 ust.2 pkt.1 uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami załącznik nr 3 do uchwały budżetowej  otrzymuje w treści brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok   zwiększa się o 308.438,00 zł, wydatki w kwocie  30.457.259,67 zł, zastępuje się  kwotą  30.765.697,67 zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 23.410.985,16 zł, zastępuje się kwotą  23.629.423,16 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 7.046.274,51 zł, zastępuje się  kwotą 7.136.274,51zł, W załączniku nr 2 plan wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

 Dział

 Rozdział

 Paragraf

 Dodaje się

 Zwiększa się

 Zmniejsza się

  

 600

 60016

 6050

  

 10.000,00

  

  

 600

 60017

 4210

  

 20.000,00

  

  

 600

 60017

 4270

  

 120.000,00

  

  

 600

 60017

 4300

  

  

 20.000,00

  

 600

 60017

 6050

  

  

 130.000,00

  

 600

 60017

 6050

  

 220.000,00

  

  

 600

 60095

 6050

  

  

 40.000,00

  

 630

 63003

 4170

  

 1.800,00

  

  

 750

 75023

 4140

  

  

 2.000,00

  

 750

 75023

 4270

  

 3.000,00

  

  

 750

 75075

 4210

  

 2.000,00

  

  

 750

 75075

 4300

  

 4.000,00

  

  

 750

 75075

 4380

  

  

 2.000,00

  

 750

 75075

 4430

  

  

 2.000,00

  

 754

 75412

 2820

  

 2.000,00

  

  

 754

 75412

 4170

  

  

 800,00

  

 754

 75412

 4210

  

  

 3.000,00

  

 801

 80101

 4040

  

  

 4.629,00

  

 801

 80101

 4300

  

 7.165,00

  

  

 801

 80101

 4360

  

  

 1.000,00

  

 801

 80101

 4410

  

 1.000,00

  

  

 801

 80101

 4700

  

 1.000,00

  

  

 801

 80103

 4010

  

  

 613,00

  

 801

 80103

 4040

  

  

 1.167,00

  

 801

 80103

 4240

  

  

 613,00

  

 801

 80104

 4010

  

  

 4.185,00

  

 801

 80104

 4010

  

 4.185,00

  

  

 801

 80110

 4421

  

  

 3.257,86

  

 801

 80110

 4241

 3.257,86

  

  

  

 801

 80113

 4040

  

  

 648,00

  

 801

 80148

 4040

  

  

 1.721,00

  

 851

 85154

 4300

  

  

 30.000,00

  

 851

 85154

 2820

 30.000,00

  

  

  

 852

 85206

 4010

 15.063,05

  

  

  

 852

 85206

 4110

  

 2.593,86

  

  

 852

 85206

 4120

  

 369,09

  

  

 852

 85212

 2910

  

 1.000,00

  

  

 852

 85212

 3110

  

  

 400,00

 zlecone

 852

 85212

 4580

  

 400,00

  

 zlecone

 852

 85212

 4480

  

  

 130,00

  

 852

 85219

 3020

  

  

 4.000,00

  

 852

 85219

 4040

  

  

 1.313,00

  

 852

 85219

 4170

  

 800,00

  

  

 852

 85219

 4210

  

 4.313,00

  

  

 852

 85219

 4240

  

  

 1.000,00

  

 852

 85219

 4260

  

 1.000,00

  

  

 852

 85219

 4280

  

  

 50,00

  

 852

 85219

 4360

  

 50,00

  

  

 852

 85219

 4380

 150,00

  

  

  

 852

 85219

 4480

  

 130,00

  

  

 852

 85219

 4520

  

 50,00

  

  

 852

 85295

 4210

  

 638,00

  

 zlecone

 854

 85401

 4040

  

  

 210,00

  

 854

 85401

 4260

  

 210,00

  

  

 900

 90004

 4300

  

 7.000,00

  

  

 900

 90095

 6050

  

 30.000,00

  

  

 921

 92109

 4210

  

  

 3.400,00

  

 921

 92109

 4270

  

 73.400,00

  

  

  

 Razem:

  

 48.470,91

 518.103,95

 258.136,86

  

4. W § 2 ust.2 pkt.1uchwały budżetowej  wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

5. W § 2 ust.2 pkt.2 wydatki majątkowe, załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika nr2   do niniejszej uchwały

6. § 2 a  otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie 2.110.885,71 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie  2.110.885,71 zł.

7. §4 a otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.031.365,71 zł.
Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

8. W Uchwale nr 0007.275.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 roku w załączniku Nr 4 „Zestawienie  planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy dla jednostek finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 rok" zapisano:

- w dziale 010 rozdział 01010 § 6230 406.000,00 zł

- w dziale 900 rozdział 90005 § 6230 538.000,00 zł
a winno być:

- w dziale 010 rozdział 01010 § 6230 360.000,00 zł

- w dziale 900 rozdział 90005 § 6230 584.000,00 zł

9. W § 6 uchwały budżetowej zestawienie planowanych dotacji stanowiące załącznik nr 6 do uchwały budżetowej , otrzymuje w treści brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 
Jerzy Rosiak
Do pobrania:
 
 
 
Lista wiadomości
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przykona.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przykona.
w sprawie : Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przykona na lata 2015-2019
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
w sprawie opłaty targowej
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
w sprawie zatwierdzenia ceny za odzysk i unieszkodliwianie zmieszanych odpadów komunalnych (kod 200301) na 2015 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców Gminy Przykona
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwoty rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. o.o. w Koninie w 2013cr.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Przykona.
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 ro
w sprawie powołania skarbnika gminy.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej nr 4506P i nr 4483P
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przykona.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Dąbrowa gm. Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
w sprawie odwołania skarbnika gminy
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona
w sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2013 rok.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2013 rok.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej nr 4506P i nr 4483P
w sprawie przyjęcia środków finansowych pochodzących z Funduszu Spójności na realizację zadania „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Przykona" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów stanowiących własność Gminy Przykona na grunty stanowiące własność osób fizycznych
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Laski, gm. Przykona w drodze przetargu
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Laski
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Laski i Młyniska
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Przykona.
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej ,, POWRÓCISZ TU''.
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2015 środków stanowiących fundusz sołecki
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego w 2014 r. na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2014.
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Turek na realizację projektu pn."Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego"
w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Przykona.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2014.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2014 Miastu Konin na utrzymanie Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Przykona Nr 0007.177.2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Laski gm. Przykona
w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Przykona
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki.
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Przykona "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Przykona.
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok