rok 2013

Uchwała nr 0007.243.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2013 roku

Uchwała nr 0007.243.2013
Rady Gminy Przykona
z dnia 30 grudnia  2013 roku

W sprawie: wprowadzenia zmian w  budżecie  Gminy  Przykona  na 2013 rok
 

         Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013  poz.594 ze zm.) oraz art.211, art.212,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Przykona, uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr 0007.170.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie  uchwały budżetowej na 2013 rok, zmienionej:
Uchwałą nr 0007.183.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 25 stycznia 2013 roku,
Zarządzeniem nr 171. 2013 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2013 roku,
Uchwałą nr 0007.190.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 28 lutego 2013 roku,
Uchwałą nr 0007.196.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 27 marca 2013 roku,
Zarządzeniem Nr 187.2013 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2013 roku,
Zarządzeniem Nr 191 .2013 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 kwietnia 2013 roku,
Uchwała nr 0007.204.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 10 maja 2013 roku,
Zarządzenie  Nr 1952013 Wójta Gminy Przykona z dnia 15 maja 2013 roku,
Zarządzenie Nr 199/2013 Wójta Gminy Przykona z dnia 17 czerwca 2013 roku,
Uchwałą nr 0007.210.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2013 roku,
Zarządzeniem Nr 206/2013 Wójta Gminy Przykona z dnia 10 lipca 2013 roku,
Uchwałą nr 0007.214.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 9 sierpnia 2013 roku,
Uchwałą nr 0007.218.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 16 września 2013 roku,
Zarządzeniem Nr 224/2013 Wójta Gminy Przykona z dnia 24 września 2013 roku
Zarządzeniem Nr 227/2013 Wójta Gminy Przykona z dnia 10 października 2013 roku,
Zarządzeniem Nr 232/2013 Wójta Gminy Przykona z dnia 22 października 2013 roku,
Uchwałą nr 0007.224.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2013 roku,
Zarządzeniem Nr 240/2013 Wójta Gminy Przykona z dnia 19 listopada 2013 roku,
Uchwałą nr 0007.234.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 11 grudnia 2013 roku,
Zarządzeniem Nr 244/2013 Wójta Gminy Przykona z dnia 20 grudnia 2013 roku,
 wprowadza się zmiany:

§ 1.
1.W § 1 ust.1 uchwały łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok zwiększa się  o 218.120,00 zł, dochody w kwocie 28.962.000,99 zł  , zastępuje się kwotą 29.180.120,99zł  z tego:
 - dochody bieżące w kwocie  28.015.762,27 zł, zastępuje się kwotą  28.233.882,27 zł
 - dochody majątkowe  w kwocie   946.238,72 zł.

Zmniejsza się :

- w dziale 801 rozdział 80101 § 2007                                  20.969,66 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 2009                                    9.030,34 zł 

                                                                                    --------------------
Razem:                                                                           30.000,00 zł     

Dodaje się:
- w dziale 758 rozdział 75802  § 2750                              248.120,00 zł  
 
2. W§ 2 ust.2 pkt.2 dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w kwocie 814.256,29 zł, zastępuje się kwotą 784.256,29 zł   


3. W § 2 ust.1 uchwały łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok zwiększa się  o 218.120,00 zł,  wydatki w kwocie  30.869.792,26 zł, zastępuje się kwotą 31.087.912,26 zł
  z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 26.042.801,56  zł, zastępuje się kwotą 25.988.201,56 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 4.826.990,70 zł, zastępuje się kwotą   5.099.710,70 zł.

W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany:

Zmniejsza się:

- w dziale 801 rozdział 80101 § 4110                1.000,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4117                1.900,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4119                   700,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4127                   300,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4129                   100,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4177              11.300,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4179                4.000,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4217                1.072,70 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4219                   189,30 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4247                7.327,83 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4249                1.293,15 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4309                2.747,89 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4430                3.400,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80104 § 4430                1.000,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4010              10.000,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4110                3.800,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80148 § 4010                2.400,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80148 § 4110                3.000,00 zł
                                                                   ------------------------
Razem:                                                             55.530,87 zł

Dodaje się:

- w dziale 801 rozdział 80101 § 6060                12.300,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80110 § 6060                12.300,00 zł                                                                        
                                                                         -------------------
Razem:                                                               24.600,00 zł    

 

Zwiększa się:

- w dziale 700 rozdział 70005 § 6060                 248.120,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4307                        930,87 zł
                                                                          ------------------------
Razem:                                                                 249.050,87 zł

4.W § 2 ust.2 pkt.2 wydatki majątkowe , stanowiące załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymują w treści brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
5.W § 2 ust.2 pkt.3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań  jst w wysokości 888.455,56 zł zastępuje się kwotą  858.455,56 zł.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
Czesław Witczak 

Do pobrania:

1) Załącznik nr 1 -*.PDF

 

Lista wiadomości
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2013 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2013 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
w sprawie: uchwały budżetowej na 2014 rok.
W sprawie; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Przykona na 2013 rok
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwolnień z tych opłat w jednostkach oświatowych, w których realizowane jest wychowanie przedszkolne i dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona.
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2014 rok.
w sprawie zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Przykona od dnia 1 stycznia 2014r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Przykona
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Przykona na 2013 rok
w sprawie zgody na przejęcie darowizny na rzecz Gminy Przykona nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Bądków Pierwszy gm. Przykona
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie opłaty targowej
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości .
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej.
W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Przykona na 2013 rok
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego Gminy Przykona dla części obrębów Dąbrowa, Zimotki, Psary, Gajówka Jeziorko i Laski
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Przykona.
w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego"
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2013-2036
W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Przykona na 2013 rok
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Przykona nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Przykona gm. Przykona
w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2013-2027
W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Przykona na 2013 rok
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie.
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2013-2027
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2012 rok.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2012 rok.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Smulsko na lata 2010-2017 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVI/273/10 Rady Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2010 roku i zmieniony uchwałą Nr XLI/305/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010r., zmieniony uchwałą Nr 0007.43.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 18 marca 2011 roku
W sprawie uchylenia w całości uchwały nr 0007.147.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/289/10 Rady Gminy Przykona z dnia 28 września 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2013-2027
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Przykona do inicjatywy międzygminnej - Porozumienie Między Burmistrzami dla zrównoważonej gospodarki energetycznej na szczeblu lokalnym.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2013
w sprawie:uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowościach Dąbrowa, Laski, Olszówka, Przykona, Psary, Smulsko, Wichertów
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2014 środków stanowiących fundusz sołecki
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2013-2027
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
w sprawie poboru podatków od osób fizycznych : rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2013-2027
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego w 2013 r. na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2013
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej nr 4499 P, budowę chodnika i kolektora deszczowego w ciągu drogi powiatowej nr 4497 P
w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Przykona na lata 2013-2015
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2013 Miastu Konin na utrzymanie Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem i Przemocą w Koninie.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Przykona.
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2013-2027
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok