rok 2013

Lista wiadomości
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2013 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2013 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
w sprawie: uchwały budżetowej na 2014 rok.
W sprawie; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Przykona na 2013 rok
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwolnień z tych opłat w jednostkach oświatowych, w których realizowane jest wychowanie przedszkolne i dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona.
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2014 rok.
w sprawie zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Przykona od dnia 1 stycznia 2014r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Przykona
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Przykona na 2013 rok
w sprawie zgody na przejęcie darowizny na rzecz Gminy Przykona nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Bądków Pierwszy gm. Przykona
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie opłaty targowej
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości .
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej.
W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Przykona na 2013 rok
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego Gminy Przykona dla części obrębów Dąbrowa, Zimotki, Psary, Gajówka Jeziorko i Laski
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Przykona.
w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego"
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2013-2036
W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Przykona na 2013 rok
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Przykona nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Przykona gm. Przykona
w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2013-2027
W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Przykona na 2013 rok
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie.
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2013-2027
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2012 rok.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2012 rok.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Smulsko na lata 2010-2017 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVI/273/10 Rady Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2010 roku i zmieniony uchwałą Nr XLI/305/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010r., zmieniony uchwałą Nr 0007.43.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 18 marca 2011 roku
W sprawie uchylenia w całości uchwały nr 0007.147.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/289/10 Rady Gminy Przykona z dnia 28 września 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2013-2027
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Przykona do inicjatywy międzygminnej - Porozumienie Między Burmistrzami dla zrównoważonej gospodarki energetycznej na szczeblu lokalnym.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2013
w sprawie:uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowościach Dąbrowa, Laski, Olszówka, Przykona, Psary, Smulsko, Wichertów
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2014 środków stanowiących fundusz sołecki
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2013-2027
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
w sprawie poboru podatków od osób fizycznych : rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2013-2027
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego w 2013 r. na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2013
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej nr 4499 P, budowę chodnika i kolektora deszczowego w ciągu drogi powiatowej nr 4497 P
w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Przykona na lata 2013-2015
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2013 Miastu Konin na utrzymanie Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem i Przemocą w Koninie.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Przykona.
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2013-2027
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok