rok 2012

Lista wiadomości
Akt o likwidacji samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Przykonie
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2012-2027
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonej w miejscowości Olszówka gm. Przykona
w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona .
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2013 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
w sprawie: uchwały budżetowej na 2013 rok.
W sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2013 – 2027
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2012-2027
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Przykona na lata 2013-2016"
w sprawie powierzenia Spółce pod nazwą: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie świadczenia usługi publicznej na rzecz Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi polegającej na odzysku i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych na instalacjach będących w posiadaniu MZGOK oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej na świadczenie usług w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych niezbędnej dla realizacji Projektu pn.:„Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego".
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Przykona
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Przykona nieruchomości położonej w miejscowości Przykona gm. Przykona
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
w sprawie:uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowościach Dąbrowa, Laski, Olszówka, Przykona, Psary, Smulsko, Wichertów
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z niektórych gminnych obiektów użyteczności publicznej - świetlic wiejskich
w sprawie Statutu Centrum Kultury Biblioteki Publicznej Gminy Przykona
w sprawie opłaty targowej
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona dla części obrębów Aleksandrów, Jakubka, Józefina
w sprawie podziału Gminy Przykona na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
w sprawie: zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt: „Program rozwojowy „Konopnicka-szkołą równych szans".
w sprawie: zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt: „Równy start w przyszłość".
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla części obrębów Dąbrowa, Zimotki, Psary, Gajówka i Jeziorko.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach likwidacji instytucji kultury pn. Gminny Ośrodek Kultury w Przykonie.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonych w miejscowości Bądków Drugi gm. Przykona
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2011 rok.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2011 rok.
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonych w miejscowości Rogów gm. Przykona
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2012-2027
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów stanowiących własność Gminy Przykona na grunty stanowiące własność i prawo użytkowania wieczystego KWB „Adamów" Spółki Akcyjnej
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwałach Rady Gminy Przykona nr 0007.104.2012 z dnia 24 stycznia 2012 r., nr 0007.121.2012 r. z dnia 15 marca 2012 r. oraz nr 0007.122.2012 z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonych w miejscowości Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Przykona na grunt stanowiący własność osób fizycznych
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie „ Konserwacji cieku tj. Kiełbaski Dużej"
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont dróg powiatowych nr 4506 P i nr 4498 P
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2012-2027
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonych w miejscowości Laski
w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/115/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Przykonie ul. Szkolna 4A złożonego z Przedszkola Samorządowego Przykonie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie i Gimnazjum w Przykonie.
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sarbicach i Szkoły Podstawowej w Boleszczynie w filię Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie w Zespole Szkół w Przykonie.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2012
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2013 środków stanowiących fundusz sołecki
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2012-202
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2012 Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2012-2027
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
w sprawie przystąpienia Gminy Przykona jako wspólnika do spółki prawa handlowego pn.: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów stanowiących własność Gminy Przykona na grunty stanowiące własność KWB „Adamów" Spółki Akcyjnej
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki na lata 2009 - 2015 zatwierdzonym uchwałą nr XXV/181/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku, zmienionym uchwałą Nr XXXI/235/09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009 roku, zmienionym uchwałą Nr XXXVIII/284/10 Rady Gminy Przykona z dnia 24 czerwca 2010 roku, zmienionym uchwałą Nr XLI/304/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010 roku.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2012-2027
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sarbicach i Szkoły Podstawowej w Boleszczynie w filię Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie w Zespole Szkół w Przykonie oraz określenia struktury organizacyjnej tych szkół.