rok 2011

Uchwała nr 0007.97.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 22 grudnia 2011 rok

Uchwała nr 0007.97.2011
Rady Gminy Przykona
z dnia 22 grudnia 2011 roku

W sprawie zmiany   Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata  2011-2026

         Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.229, 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)
Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1
W Uchwale Nr IV/14/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2011 - 2026 zmienionej:
 Uchwałą Nr V/26/2011 rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2011 roku,
 Uchwałą nr 0007.32.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 18 marca 2011 roku,
 Uchwałą nr 0007.47.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 28 kwietnia 2011 roku,
Zarządzeniem Nr 37/2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 31 maja 2011 roku,
Zarządzeniem Nr 43/2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 22 czerwca 2011 roku,
Uchwałą nr 0007.65.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 23 sierpnia 2011 roku,
Uchwałą nr 0007.83.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 9 listopada 2011 roku,
Zarządzeniem Nr 75 /2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 25 listopada 2011 roku.
wprowadza się zmiany:
1. W załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2026
 obejmującej dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu,
 przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu,
 kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, wprowadza się następujące zmiany:
 w kolumnie  roku 2011
 1) w wierszu  1   kwotę  29.827.199,43 zł,   zastępuje się kwotą    29.711.953,22 zł 
 2) w wierszu  1a  kwotę 25.482.373.90 zł,   zastępuje się kwotą    25.367.127,69 zł
 3) w wierszu  2    kwotę  24.524.559,26 zł   zastępuje się kwotą    24.479.780,05 zł
 4) w wierszu  2a  kwotę,   9.599.596,88 zł   zastępuje się kwotą       9.473.951,88 zł
 5) w wierszu  2b  kwotę    2.886.131,00 zł   zastępuje się kwotą       2.885.131,00 zł
 6) w wierszu  3    kwotę    5.302.640,17 zł   zastępuje się kwotą       5.232.173,17 zł 
 7) w wierszu 4     kwotę    3.970.007,36 zł   zastępuje się kwotą       5.489.207,36 zł    
 8) w wierszu  6    kwotę    9.272.647,53 zł   zastępuje się kwotą     10.721.380,53 zł
 9) w wierszu   7   kwotę    2.248.788,00 zł  zastępuje się kwotą        2.178.321,00 zł
10) w wierszu  7b kwotę       729.588,00 zł   zastępuje się kwotą        659.121,00 zł
11) w wierszu 11  kwotę   1.519.200,00 zł   zastępuje się kwotą                     0,00 zł  
12) w wierszu 13  kwotę 10.292.000,00 zł   zastępuje się kwotą       8.772.800,00 zł 
 13) w wierszu 19 kwotę 25.254.147,26 zł   zastępuje się kwotą     25.138.901,05 zł
14) w wierszu  20 kwotę  33.797.206,79 zł  zastępuje się kwotą     33.681.960,58 zł
15) w wierszu 24 b wprowadza się kwotę  1.519.200,00 zł
16) w wierszu  24 c kwotę 1.519.200,00 zastępuje się kwotą 0,00 zł
w kolumnie  roku 2012
1) w wierszu 2 kwotę 23.684.444,40 zł zastępuje się kwotą 23.874.832,77 zł
2) w wierszu 3 kwotę 4.653.255,60 zł  zastępuje się kwotą 4.462.867,23 zł
3) w wierszu 6 kwotę 4.653.255,60 zł  zastępuje się kwotą 4.462.867,23 zł
4) w wierszu 7 kwotę 2.205.255,60 zł  zastępuje się kwotą  2.014.867,23 zł
5) w wierszu 7a kwotę 1.620.480,00 zł zastępuje się kwotą  1.519.200,00 zł
6) w wierszu  7b kwotę 584.775,60 zł     zastępuje się kwotą   495.667,23 zł
7) w wierszu 13  kwotę 8.671.520,00 zł  zastępuje się kwotą  7.253.600,00 zł 
8) w wierszu 19  kwotę 24.269.220,00 zł  zastępuje się kwotą     24.370.500,00 zł
9) w wierszu  20  kwotę  26.717.220,00 zł    zastępuje się kwotą    26.818.500,00 zł
10) w wierszu  21  kwotę  1.620.480,00 zł    zastępuje się kwotą    1.519.200,00 zł
11) w wierszu  21a  kwotę  2.670.880,00 zł    zastępuje się kwotą    2.569.600,00 zł
12) w wierszu  23  kwotę  1.620.480,00 zł    zastępuje się kwotą    1.519.200,00 zł
13) w wierszu  24  kwotę  1.620.480,00 zł    zastępuje się kwotą    1.519.200,00 zł
14) w wierszu  24f  kwotę  1.620.480,00 zł    zastępuje się kwotą    1.519.200,00 zł
w kolumnie roku 2013
1) w wierszu 2 kwotę 24.014.690,00 zł zastępuje się kwotą 24.198.751,84 zł
2) w wierszu 3 kwotę 4.406.410,00 zł  zastępuje się kwotą 4.222.348,16 zł
3) w wierszu 6 kwotę 4.406.410,00 zł  zastępuje się kwotą 4.222.348,16 zł
4) w wierszu 7 kwotę 2.122.410,00 zł  zastępuje się kwotą  1.938.348,16 zł
5) w wierszu 7a kwotę 1.620.480,00 zł zastępuje się kwotą  1.519.200,00 zł
6) w wierszu  7b kwotę 501.930,00 zł     zastępuje się kwotą   419.148,16 zł
7) w wierszu 13  kwotę 7.051.040,00 zł  zastępuje się kwotą  5.734.400,00 zł 
8) w wierszu 19  kwotę 24.516.620,00 zł  zastępuje się kwotą  24.617.900,00 zł
9) w wierszu  20  kwotę  26.800.620,00 zł    zastępuje się kwotą   26.901.900,00 zł
10) w wierszu  21  kwotę  1.620.480,00 zł    zastępuje się kwotą    1.519.200,00 zł
11) w wierszu  21a  kwotę  2.912.880,00 zł    zastępuje się kwotą    2.811.600,00 zł
12) w wierszu  23  kwotę  1.620.480,00 zł    zastępuje się kwotą    1.519.200,00 zł
13) w wierszu  24  kwotę  1.620.480,00 zł    zastępuje się kwotą    1.519.200,00 zł
14) w wierszu  24f  kwotę  1.620.480,00 zł    zastępuje się kwotą    1.519.200,00 zł
w kolumnie roku 2014
1) w wierszu 2 kwotę 24.833.761,00 zł zastępuje się kwotą 25.011.746,05 zł
2) w wierszu 3 kwotę 3.930.439,00 zł  zastępuje się kwotą 3.752.453,95 zł
3) w wierszu 6 kwotę 3.930.439,00 zł  zastępuje się kwotą  3.752.453,95zł
4) w wierszu 7 kwotę 1.352.799,00 zł  zastępuje się kwotą  1.174.813,95 zł
5) w wierszu 7a kwotę 920.480,00 zł zastępuje się kwotą  819.200,00 zł
6) w wierszu  7b kwotę 432.319,00 zł     zastępuje się kwotą   355.613,95 zł
7) w wierszu 13  kwotę 6.130.560,00 zł  zastępuje się kwotą  4.915.200,00 zł 
8) w wierszu 19  kwotę 25.266.080,00 zł  zastępuje się kwotą  25.367.360,00 zł
9) w wierszu  20  kwotę  27.843.720,00 zł    zastępuje się kwotą   27.945.000,00 zł
10) w wierszu  21  kwotę  920.480,00 zł    zastępuje się kwotą   819.200,00 zł
11) w wierszu  21a  kwotę  2.817.970,00 zł    zastępuje się kwotą    2.716.690,00 zł
12) w wierszu  23  kwotę  920.480,00 zł    zastępuje się kwotą    819.200,00 zł
13) w wierszu  24  kwotę  920.480,00 zł    zastępuje się kwotą    819.200,00 zł
14) w wierszu  24f  kwotę  920.480,00 zł    zastępuje się kwotą    819.200,00 zł
w kolumnie roku 2015
1) w wierszu 2 kwotę 25.146.652,00 zł zastępuje się kwotą 25.318.560,23 zł
2) w wierszu 3 kwotę 3.761.348,00 zł  zastępuje się kwotą 3.589.439,77 zł
3) w wierszu 6 kwotę 3.761.348,00 zł  zastępuje się kwotą  3.589.439,77zł
4) w wierszu 7 kwotę 1.292.348,00 zł  zastępuje się kwotą  1.120.439,77 zł
5) w wierszu 7a kwotę 920.480,00 zł zastępuje się kwotą  819.200,00 zł
6) w wierszu  7b kwotę 371.868,00 zł     zastępuje się kwotą   301.239,77 zł
7) w wierszu 13  kwotę 5.210.080,00 zł  zastępuje się kwotą  4.096.000,00 zł 
8) w wierszu 19  kwotę 25.518.520,00 zł  zastępuje się kwotą  25.619.800,00 zł
9) w wierszu  20  kwotę  27.987.520,00 zł    zastępuje się kwotą   28.088.800,00 zł
10) w wierszu  21  kwotę  920.480,00 zł    zastępuje się kwotą   819.200,00 zł
11) w wierszu  21a  kwotę  2.865.980,00 zł    zastępuje się kwotą    2.764.700,00 zł
12) w wierszu  23  kwotę  920.480,00 zł    zastępuje się kwotą    819.200,00 zł
13) w wierszu  24  kwotę  920.480,00 zł    zastępuje się kwotą    819.200,00 zł
14) w wierszu  24f  kwotę  920.480,00 zł    zastępuje się kwotą    819.200,00 zł
w kolumnie roku 2016
1) w wierszu 2 kwotę 25.460.717,00 zł zastępuje się kwotą 25.626.731,58 zł
2) w wierszu 3 kwotę 3.596.783,00 zł  zastępuje się kwotą 3.430.768,42 zł
3) w wierszu 6 kwotę 3.596.783,00 zł  zastępuje się kwotą  3.430.768,42zł
4) w wierszu 7 kwotę 1.232.783,00 zł  zastępuje się kwotą  1.066.768,42 zł
5) w wierszu 7a kwotę 920.480,00 zł zastępuje się kwotą  819.200,00 zł
6) w wierszu  7b kwotę 312.303,00 zł     zastępuje się kwotą   247.568,42 zł
7) w wierszu 13  kwotę 4.289.600,00 zł  zastępuje się kwotą  3.276.800,00 zł 
8) w wierszu 19  kwotę 25.773.020,00 zł  zastępuje się kwotą  25.874.300,00 zł
9) w wierszu  20  kwotę  28.137.020,00 zł    zastępuje się kwotą   28.238.300,00 zł
10) w wierszu  21  kwotę  920.480,00 zł    zastępuje się kwotą   819.200,00 zł
11) w wierszu  21a  kwotę  2.761.480,00 zł    zastępuje się kwotą    2.660.200,00 zł
12) w wierszu  23  kwotę  920.480,00 zł    zastępuje się kwotą    819.200,00 zł
13) w wierszu  24  kwotę  920.480,00 zł    zastępuje się kwotą    819.200,00 zł
14) w wierszu  24f  kwotę  920.480,00 zł    zastępuje się kwotą    819.200,00 zł
w kolumnie roku 2017
1) w wierszu 2 kwotę 25.779.355,00 zł zastępuje się kwotą 25.939.109,63 zł
2) w wierszu 3 kwotę 3.423.445,00 zł  zastępuje się kwotą 3.263.690,37 zł
3) w wierszu 6 kwotę 3.423.445,00 zł  zastępuje się kwotą  3.263.690,37zł
4) w wierszu 7 kwotę 1.171.445,00 zł  zastępuje się kwotą  1.011.690,37 zł
5) w wierszu 7a kwotę 920.480,00 zł zastępuje się kwotą  819.200,00 zł
6) w wierszu  7b kwotę 250.965,00 zł     zastępuje się kwotą   192.490,37 zł
7) w wierszu 13  kwotę 3.369.120,00 zł  zastępuje się kwotą  2.457.600,00 zł 
8) w wierszu 19  kwotę 26.030.320,00 zł  zastępuje się kwotą  26.131.600,00 zł
9) w wierszu  20  kwotę  28.282.320,00 zł    zastępuje się kwotą   28.383.600,00 zł
10) w wierszu  21  kwotę  920.480,00 zł    zastępuje się kwotą   819.200,00 zł
11) w wierszu  21a  kwotę  2.644.380,00 zł    zastępuje się kwotą    2.543.100,00 zł
12) w wierszu  23  kwotę  920.480,00 zł    zastępuje się kwotą    819.200,00 zł
13) w wierszu  24  kwotę  920.480,00 zł    zastępuje się kwotą    819.200,00 zł
14) w wierszu  24f  kwotę  920.480,00 zł    zastępuje się kwotą    819.200,00 zł
w kolumnie roku 2018
1) w wierszu 2 kwotę 26.100.806,00 zł zastępuje się kwotą 26.254.483,83 zł
2) w wierszu 3 kwotę 3.247.994,00 zł  zastępuje się kwotą 3.094.316,17 zł
3) w wierszu 6 kwotę 3.247.994,00 zł  zastępuje się kwotą  3.094.316,17zł
4) w wierszu 7 kwotę 1.110.994,00 zł  zastępuje się kwotą  957.316,17 zł
5) w wierszu 7a kwotę 920.480,00 zł zastępuje się kwotą  819.200,00 zł
6) w wierszu  7b kwotę 190.514,00 zł     zastępuje się kwotą   138.116,17 zł
7) w wierszu 13  kwotę 2.448.640,00 zł  zastępuje się kwotą  1.638.400,00 zł 
8) w wierszu 19  kwotę 26.291.320,00 zł  zastępuje się kwotą  26.392.600,00 zł
9) w wierszu  20  kwotę  28.428.320,00 zł    zastępuje się kwotą   28.529.600,00 zł
10) w wierszu  21  kwotę  920.480,00 zł    zastępuje się kwotą   819.200,00 zł
11) w wierszu  21a  kwotę  2.531.680,00 zł    zastępuje się kwotą    2.430.400,00 zł
12) w wierszu  23  kwotę  920.480,00 zł    zastępuje się kwotą    819.200,00 zł
13) w wierszu  24  kwotę  920.480,00 zł    zastępuje się kwotą    819.200,00 zł
14) w wierszu  24f  kwotę  920.480,00 zł    zastępuje się kwotą    819.200,00 zł
w kolumnie roku 2019
1) w wierszu 2 kwotę 26.424.556,00 zł zastępuje się kwotą 26.572.157,03 zł
2) w wierszu 3 kwotę 3.052.944,00 zł  zastępuje się kwotą 2.905.342,97 zł
3) w wierszu 6 kwotę 3.052.944,00 zł  zastępuje się kwotą  2.905.342,97zł
4) w wierszu 7 kwotę 1.050.543,00 zł  zastępuje się kwotą  902.941,97 zł
5) w wierszu 7a kwotę 920.480,00 zł zastępuje się kwotą  819.200,00 zł
6) w wierszu  7b kwotę 130.063,00 zł     zastępuje się kwotą   83.741,97 zł
7) w wierszu 13  kwotę 1.528.160,00 zł  zastępuje się kwotą  819.200,00 zł 
8) w wierszu 19  kwotę 26.554.619,00 zł  zastępuje się kwotą  26.655.899,00 zł
9) w wierszu  20  kwotę  28.557.020,00 zł    zastępuje się kwotą   28.658.300,00 zł
10) w wierszu  21  kwotę  920.480,00 zł    zastępuje się kwotą   819.200,00 zł
11) w wierszu  21a  kwotę  2.391.981,00 zł    zastępuje się kwotą    2.290.701,00 zł
12) w wierszu  23  kwotę  920.480,00 zł    zastępuje się kwotą    819.200,00 zł
13) w wierszu  24  kwotę  920.480,00 zł    zastępuje się kwotą    819.200,00 zł
14) w wierszu  24f  kwotę  920.480,00 zł    zastępuje się kwotą    819.200,00 zł
w kolumnie roku 2020
1) w wierszu 2 kwotę 26.749.917,00 zł zastępuje się kwotą 26.891.557,77 zł
2) w wierszu 3 kwotę 2.892.983,00 zł  zastępuje się kwotą 2.751.342,23 zł
3) w wierszu 6 kwotę 2.892.983,00 zł  zastępuje się kwotą  2.751.342,23zł
4) w wierszu 7 kwotę 990.283,00 zł  zastępuje się kwotą  848.642,23 zł
5) w wierszu 7a kwotę 920.480,00 zł zastępuje się kwotą  819.200,00 zł
6) w wierszu  7b kwotę 69.803,00 zł     zastępuje się kwotą   29.442,23 zł
7) w wierszu 13  kwotę 607.680,00 zł  zastępuje się kwotą             0,00 zł 
8) w wierszu 19  kwotę 26.819.720,00 zł  zastępuje się kwotą  26.921.000,00 zł
9) w wierszu  20  kwotę  28.722.420,00 zł    zastępuje się kwotą   28.823.700,00 zł
10) w wierszu  21  kwotę  920.480,00 zł    zastępuje się kwotą   819.200,00 zł
11) w wierszu  21a  kwotę  2.290.180,00 zł    zastępuje się kwotą    2.188.900,00 zł
12) w wierszu  23  kwotę  920.480,00 zł    zastępuje się kwotą    819.200,00 zł
13) w wierszu  24  kwotę  920.480,00 zł    zastępuje się kwotą    819.200,00 zł
14) w wierszu  24f  kwotę  920.480,00 zł    zastępuje się kwotą    819.200,00 zł
w kolumnie roku 2021
1) w wierszu 1 kwotę 29.720.100,00 zł zastępuje się kwotą  0,00 zł,
2) w wierszu 1 a kwotę 29.184.400,00 zł, zastępuje się kwotą 0,00 zł ,
3) w wierszu 1 b kwotę  535.700,00 zł zastępuje się kwotą 0,00 zł
4) w wierszu 1 c kwotę 200.000,00 zł , zastępuje się kwotą  0,00 zł,
5) w wierszu 2 kwotę 27.056.892,00 zł zastępuje się kwotą  0,00 zł
6) w wierszu 2 a kwotę  19.859.700,00 zł zastępuje się kwotą 0,00 zł
7) w wierszu 2 b kwotę  2.957.000,00 zł zastępuje się kwotą 0,00 zł,
8) w wierszu 3 kwotę 2.663.208,00 zł  zastępuje się kwotą 0,00 zł
9) w wierszu 6 kwotę 2.663.208,00 zł  zastępuje się kwotą  0,00zł
10) w wierszu 7 kwotę 132.208,00 zł  zastępuje się kwotą  0,00 zł
11) w wierszu 7a kwotę 101.280,00 zł zastępuje się kwotą  0,00 zł
12) w wierszu  7b kwotę 30.928,00 zł     zastępuje się kwotą   0,00 zł
13) w wierszu 9 kwotę  2.531.000,00 zł, zastępuje się kwotą 0,00 zł,
14) w wierszu 10 kwotę  2.531.000,00 zł, zastępuje się kwotą 0,00 zł
15) w wierszu 13  kwotę 506.400,00 zł  zastępuje się kwotą   0,00 zł 
16) w wierszu 19  kwotę 27.087.820,00 zł  zastępuje się kwotą  0,00 zł
17) w wierszu  20  kwotę  29.618.820,00 zł    zastępuje się kwotą   0,00 zł
18) w wierszu  21  kwotę  101.280,00 zł    zastępuje się kwotą   0,00 zł
19) w wierszu  21a  kwotę  2.096.580,00 zł    zastępuje się kwotą    0,00 zł
20) w wierszu  23  kwotę  101.280,00 zł    zastępuje się kwotą   0,00 zł
21) w wierszu  24  kwotę  101.280,00 zł    zastępuje się kwotą   0,00 zł
22 w wierszu  24f  kwotę  101.280,00 zł    zastępuje się kwotą    0,00 zł
w kolumnie roku 2022
1) w wierszu 1 kwotę 29.868.700,00 zł zastępuje się kwotą  0,00 zł,
2) w wierszu 1 a kwotę 29.868.700,00 zł, zastępuje się kwotą 0,00 zł ,
3) w wierszu 2 kwotę 27.330.582,00 zł zastępuje się kwotą  0,00 zł
4) w wierszu 2 a kwotę  20.852.700,00 zł zastępuje się kwotą 0,00 zł
5) w wierszu 2 b kwotę  2.971.700,00 zł zastępuje się kwotą 0,00 zł,
6) w wierszu 3 kwotę 2.538.118,00 zł  zastępuje się kwotą 0,00 zł
7) w wierszu 6 kwotę 2.538.118,00 zł  zastępuje się kwotą  0,00zł
8) w wierszu 7 kwotę 129.118,00 zł  zastępuje się kwotą  0,00 zł
9) w wierszu 7a kwotę 101.280,00 zł zastępuje się kwotą  0,00 zł
10) w wierszu  7b kwotę 27.838,00 zł     zastępuje się kwotą   0,00 zł
11) w wierszu 9 kwotę  2.409.000,00 zł, zastępuje się kwotą 0,00 zł,
12) w wierszu 10 kwotę  2.409.000,00 zł, zastępuje się kwotą 0,00 zł
13) w wierszu 13  kwotę 405.120,00 zł  zastępuje się kwotą   0,00 zł 
14) w wierszu 19  kwotę 27.358.420,00 zł  zastępuje się kwotą  0,00 zł
15) w wierszu  20  kwotę  29.767.420,00 zł    zastępuje się kwotą   0,00 zł
16) w wierszu  21  kwotę  101.280,00 zł    zastępuje się kwotą   0,00 zł
17) w wierszu  21a  kwotę  2.510.280,00 zł    zastępuje się kwotą    0,00 zł
18) w wierszu  23  kwotę  101.280,00 zł    zastępuje się kwotą   0,00 zł
19) w wierszu  24  kwotę  101.280,00 zł    zastępuje się kwotą   0,00 zł
w kolumnie roku 2023
1) w wierszu 1 kwotę 30.018.000,00 zł zastępuje się kwotą  0,00 zł,
2) w wierszu 1 a kwotę 30.018.000,00 zł, zastępuje się kwotą 0,00 zł ,
3) w wierszu 2 kwotę 27.607.183,00 zł zastępuje się kwotą  0,00 zł
4) w wierszu 2 a kwotę  21.895.300,00 zł zastępuje się kwotą 0,00 zł
5) w wierszu 2 b kwotę  2.986.500,00 zł zastępuje się kwotą 0,00 zł,
6) w wierszu 3 kwotę 2.410.817,00 zł  zastępuje się kwotą 0,00 zł
7) w wierszu 6 kwotę 2.410.817,00 zł  zastępuje się kwotą  0,00zł
8) w wierszu 7 kwotę 125.817,00 zł  zastępuje się kwotą  0,00 zł
9) w wierszu 7a kwotę 101.280,00 zł zastępuje się kwotą  0,00 zł
10) w wierszu  7b kwotę 24.537,00 zł     zastępuje się kwotą   0,00 zł
11) w wierszu 9 kwotę  2.285.000,00 zł, zastępuje się kwotą 0,00 zł,
12) w wierszu 10 kwotę  2.285.000,00 zł, zastępuje się kwotą 0,00 zł
13) w wierszu 13  kwotę 303.840,00 zł  zastępuje się kwotą   0,00 zł 
14) w wierszu 19  kwotę 27.631.720,00 zł  zastępuje się kwotą  0,00 zł
15) w wierszu  20  kwotę  29.916.720,00 zł    zastępuje się kwotą   0,00 zł
16) w wierszu  21  kwotę  101.280,00 zł    zastępuje się kwotą   0,00 zł
17) w wierszu  21a  kwotę  2.386.280,00 zł    zastępuje się kwotą    0,00 zł
18) w wierszu  23  kwotę  101.280,00 zł    zastępuje się kwotą   0,00 zł
19) w wierszu  24  kwotę  101.280,00 zł    zastępuje się kwotą   0,00 zł
20) w wierszu  24f  kwotę  101.280,00 zł    zastępuje się kwotą    0,00 zł
w kolumnie roku 2024
1) w wierszu 1 kwotę 30.168.000,00 zł zastępuje się kwotą  0,00 zł,
2) w wierszu 1 a kwotę 30.168.000,00 zł, zastępuje się kwotą 0,00 zł ,
3) w wierszu 2 kwotę 27.887.282,00 zł zastępuje się kwotą  0,00 zł
4) w wierszu 2 a kwotę  22.990.100,00 zł zastępuje się kwotą 0,00 zł
5) w wierszu 2 b kwotę  3.001.400,00 zł zastępuje się kwotą 0,00 zł,
6) w wierszu 3 kwotę 2.280.718,00 zł  zastępuje się kwotą 0,00 zł
7) w wierszu 6 kwotę 2.280.718,00 zł  zastępuje się kwotą  0,00zł
8) w wierszu 7 kwotę 121.718,00 zł  zastępuje się kwotą  0,00 zł
9) w wierszu 7a kwotę 101.280,00 zł zastępuje się kwotą  0,00 zł
10) w wierszu  7b kwotę 20.438,00 zł     zastępuje się kwotą   0,00 zł
11) w wierszu 9 kwotę  2.159.000,00 zł, zastępuje się kwotą 0,00 zł,
12) w wierszu 10 kwotę  2.159.000,00 zł, zastępuje się kwotą 0,00 zł
13) w wierszu 13  kwotę 202.560,00 zł  zastępuje się kwotą   0,00 zł 
14) w wierszu 19  kwotę 27.907.720,00 zł  zastępuje się kwotą  0,00 zł
15) w wierszu  20  kwotę  30.066.720,00 zł    zastępuje się kwotą   0,00 zł
16) w wierszu  21  kwotę  101.280,00 zł    zastępuje się kwotą   0,00 zł
17) w wierszu  21a  kwotę  2.260.280,00 zł    zastępuje się kwotą    0,00 zł
18) w wierszu  23  kwotę  101.280,00 zł    zastępuje się kwotą   0,00 zł
19) w wierszu  24  kwotę  101.280,00 zł    zastępuje się kwotą   0,00 zł
20) w wierszu  24f  kwotę  101.280,00 zł    zastępuje się kwotą    0,00 zł

w kolumnie roku 2025
1) w wierszu 1 kwotę 30.319.000,00 zł zastępuje się kwotą  0,00 zł,
2) w wierszu 1 a kwotę 30.319.000,00 zł, zastępuje się kwotą 0,00 zł ,
3) w wierszu 2 kwotę 28.171.490,00 zł zastępuje się kwotą  0,00 zł
4) w wierszu 2 a kwotę  24.139.600,00 zł zastępuje się kwotą 0,00 zł
5) w wierszu 2 b kwotę  3.016.400,00 zł zastępuje się kwotą 0,00 zł,
6) w wierszu 3 kwotę 2.147.510,00 zł  zastępuje się kwotą 0,00 zł
7) w wierszu 6 kwotę 2.147.510,00 zł  zastępuje się kwotą  0,00zł
8) w wierszu 7 kwotę 117.510,00 zł  zastępuje się kwotą  0,00 zł
9) w wierszu 7a kwotę 101.280,00 zł zastępuje się kwotą  0,00 zł
10) w wierszu  7b kwotę 16.230,00 zł     zastępuje się kwotą   0,00 zł
11) w wierszu 9 kwotę  2.030.000,00 zł, zastępuje się kwotą 0,00 zł,
12) w wierszu 10 kwotę  2.030.000,00 zł, zastępuje się kwotą 0,00 zł
13) w wierszu 13  kwotę 101.280,00 zł  zastępuje się kwotą   0,00 zł 
14) w wierszu 19  kwotę 28.187.720,00 zł  zastępuje się kwotą  0,00 zł
15) w wierszu  20  kwotę  30.217.720,00 zł    zastępuje się kwotą   0,00 zł
16) w wierszu  21  kwotę  101.280,00 zł    zastępuje się kwotą   0,00 zł
17) w wierszu  21a  kwotę  2.131.280,00 zł    zastępuje się kwotą    0,00 zł
18) w wierszu  23  kwotę  101.280,00 zł    zastępuje się kwotą   0,00 zł
19) w wierszu  24  kwotę  101.280,00 zł    zastępuje się kwotą   0,00 zł
20) w wierszu  24f  kwotę  101.280,00 zł    zastępuje się kwotą    0,00 zł
w kolumnie roku 2026
1) w wierszu 1 kwotę 30.470.500,00 zł zastępuje się kwotą  0,00 zł,
2) w wierszu 1 a kwotę 30.470.500,00 zł, zastępuje się kwotą 0,00 zł ,
3) w wierszu 2 kwotę 28.457.220,00 zł zastępuje się kwotą  0,00 zł
4) w wierszu 2 a kwotę  25.346.600,00 zł zastępuje się kwotą 0,00 zł
5) w wierszu 2 b kwotę  3.031.500,00 zł zastępuje się kwotą 0,00 zł,
6) w wierszu 3 kwotę 2.013.280,00 zł  zastępuje się kwotą 0,00 zł
7) w wierszu 6 kwotę 2.013.280,00 zł  zastępuje się kwotą  0,00zł
8) w wierszu 7 kwotę 113.280,00 zł  zastępuje się kwotą  0,00 zł
9) w wierszu 7a kwotę 101.280,00 zł zastępuje się kwotą  0,00 zł
10) w wierszu  7b kwotę 12.000,00 zł     zastępuje się kwotą   0,00 zł
11) w wierszu 9 kwotę  1.900.000,00 zł, zastępuje się kwotą 0,00 zł,
12) w wierszu 10 kwotę  1.900.000,00 zł, zastępuje się kwotą 0,00 zł
13) w wierszu 19  kwotę 28.469.220,00 zł  zastępuje się kwotą  0,00 zł
14) w wierszu  20  kwotę  30.369.220,00 zł    zastępuje się kwotą   0,00 zł
15) w wierszu  21  kwotę  101.280,00 zł    zastępuje się kwotą   0,00 zł
16) w wierszu  21a  kwotę  2.001.280,00 zł    zastępuje się kwotą    0,00 zł
17) w wierszu  23  kwotę  101.280,00 zł    zastępuje się kwotą   0,00 zł
18) w wierszu  24  kwotę  101.280,00 zł    zastępuje się kwotą   0,00 zł
19) w wierszu  24f  kwotę  101.280,00 zł    zastępuje się kwotą    0,00 zł

  2. Jednolite brzmienie załącznika Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/2011 Rady Gminy Przykona   z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej   Gminy Przykona na lata 2011 - 2026 ,zmienionej Uchwałą Nr V/26/2011 Rady Gminy  Przykona z dnia 14 lutego 2011 roku,  Uchwałą nr 0007.32.2011 Rady Gminy   Przykona z dnia 18 marca 2011 r, Uchwałą nr 0007.47.2011 Rady Gminy  Przykona z dnia 28 kwietnia 2011 roku, Zarządzeniem Nr 37/2011Wójta Gminy  Przykona z dnia 31 maja 2011 roku, Zarządzeniem Nr 43/2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 22 czerwca 2011 roku, Uchwałą nr 0007.65.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 23 sierpnia 2011 roku, Uchwałą nr 0007.83.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 9 listopada 2011 roku,  Zarządzeniem Nr 75 /2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 25 listopada 2011 roku, określone jest odpowiednio w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Do pobrania 

1) Załaczniki nr 1,2,3,4 

 

Lista wiadomości
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2012 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego w 2012 r na realizacje programu usuwania azbestu i wyrobów awierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2012
sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok
W sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2012 - 2027
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2011-2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie opłaty targowej
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Smulsko gm. Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Psary
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Psary, gm. Przykona w drodze przetargu
w sprawie zmian w Uchwale Nr 0007.66.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Przykona spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2011-2026
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Boleszczyn na lata 2009- 2015 zatwierdzonym uchwałą Nr XXVI/189/09 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2009 roku i zmieniony uchwałą Nr IV/18/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 26 stycznia 2011roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Przykona na lata 2010-2016 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/259/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku i zmieniony uchwałą Nr 0007.42.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 18 marca 201 1 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Wichertów na lata 2010- 2017 zatwierdzonym uchwałą Nr IV /20/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Posoka na lata 2010-2017 zatwierdzonym uchwałą Nr IV /19/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Gąsin na lata 2011-2018 zatwierdzonym uchwałą Nr 0007.41.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 18 marca 2011 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowościach Dąbrowa, Laski, Olszówka, Przykona, Psary, Smulsko, Wichertów
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/53/07 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2007r o ustaleniu zasad usytuowania na terenie gminy Przykona miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Przykonana grunt stanowiący własność osób fizycznych
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu udziałów w nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Bądków Pierwszy, gm. Przykona będącej w jego użytkowaniu wieczystym
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Młyniska, gm. Przykona
w sprawie: zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt: "Przedszkole spełnionych marzeń".
w sprawie powierzenia Gminie Dobra do prowadzenia zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - środowiskowego domu samopomocy
W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2011 roku
w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Przykona spółkom wodnym , sposobu jej rozliczania.
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2011-2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/239/09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2010 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2010 rok.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
w sprawie zmiany uchwały nr XLI/309/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
w sprawie wysokości opłat za świadczenia realizowane przez Zespół Szkół w Przykonie Przedszkole w Przykonie
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Ewinów i Trzymsze" na lata 2011 - 2018.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia i zgłoszenia do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi" w 2011r.
w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla cząści obrębów Aleksandrów, Jakubka, Józefina
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działki nr 17/2 położonej w m. Aleksandrów
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Przykona
w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym - sołectwom Gminy Przykona
W sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Przykona spółkom wodnym , sposobu jej rozliczania.
W sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2011 - 2026
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Gminy do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Związek Gmin Powiatu Tureckiego"
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Żeroniczki na lata 2010-2016 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/262/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku i zmieniony uchwałą Nr XLI/307/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Smulsko na lata 2010-2017 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVI/273/10 Rady Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2010 roku i zmieniony uchwałą Nr XLI/305/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010r
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Przykona na lata 2010-2016 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/259/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Gąsin na lata 2011 - 2018.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Dąbrowa, Młyniska i Zimotki.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Gąsin
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie poboru podatku rolnego, lenego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznacenia inkasentów i wynagradzania za inkaso
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego w 2011 r na realizacje programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2011
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie „ Udrożnienia cieków od rzeki Warty tj. Kiełbaskę Dużą, Kanał Ruszkowski i Teleszynę do Zbiornika Przykona"
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2012 środków stanowiących fundusz sołecki
W sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2011 - 2026
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
W sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2011 - 2026
w sprawie zarządzenia wyborów w jednostkach pomocniczych gminy - sołectwach Gminy Przykona.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Sarbice na lata 2010 - 2017.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Rogów na lata 2010-2016 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/261/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku i zmieniony uchwałą Nr XLI/306/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010r.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wichertów na lata 2010 - 2017.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Posoka na lata 2010 - 2017.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Boleszczyn na lata 2009-2015 zatwierdzonym uchwałą nr XXVI/189/09 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2009 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2011 Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/300/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010r w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
w sprawie: uchwały budżetowej na 2011 rok.
W sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2011 - 2026