rok 2011

Uchwała nr 0007.96.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 22 grudnia 2011 roku

Uchwała  nr 0007.96.2011
Rady Gminy Przykona
z dnia 22 grudnia 2011 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy  na 2011 rok

        Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157  poz.1240 ze zm.) Rada Gminy Przykona, uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr IV/15/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 26 stycznia 2011 roku  w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok , zmienionej

 Zarządzeniem nr 7/2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 01 lutego 2011 roku,
 Uchwałą Nr V/30/2011 Rady Gminy Przykony  z dnia 14 lutego 2011 roku,
 Uchwałą nr 0007.31.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 18 marca 2011 roku,
 Zarządzeniem Nr 22/2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 31 marca 2011 roku,
 Zarządzenie  Nr 24/2011Wójta Gminy Przykona z dnia 11kwietnia  2011 roku,

 Uchwała nr 0007.46.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 28 kwietnia 2011 roku,
 Zarządzenie Nr 31/2011Wójta Gminy Przykona  z dnia 23 maja 2011 roku,
 Uchwałą nr 0007.57.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 31 maja 2011 roku,
 Uchwała nr 0007.61.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 22 czerwca 2011 roku,
 Zarządzenie Nr 45/2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 czerwca 2011 roku,
 Zarządzenie Nr 48/2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 lipca 2011 roku,
 Zarządzenie Nr 54/2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 03 sierpnia 2011 roku, 
Uchwałą nr 0007.64.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 23 sierpnia 2011 roku
Uchwałą nr 0007.64.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 27 września 2011 roku,
Zarządzeniem nr 64/2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 07 października 2011 roku,
Zarządzeniem Nr  68/2011 Wójta gminy Przykona z dnia 26 października 2011 roku,  
Uchwałą  nr 0007.82.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 9 listopada 2011 roku,
Zarządzeniem Nr 76/2011 Rady gminy Przykona z dnia 28 listopada 2011 roku,
wprowadza się zmiany:
1. W § 1 ust.1uchwały budżetowej  łączną kwotę  dochodów budżetu zmniejsza  się
o 44.019,21 zł, dochody w kwocie 29.755.972,43 zł, zastępuje się  kwotą 29.711.953,22 zł,
z tego :
- dochody bieżące w kwocie 25.411.146,90 zł, zastępuje się kwotą  25.367.127,69 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.344.825,53 zł.

Dodaje się:
  - w dziale 801 rozdział 80110 § 2701         4.186,79 zł

 

Zwiększa się:


- w dziale 852 rozdział 85212 § 0920        110,00 zł
- w dziale 852 rozdział 85212 § 2910        240,00 zł
- w dziale 852 rozdział 85295 § 2010        126,00 zł
                                                                 ---------------------
Razem:                                                       476,00 zł
                               

Zmniejsza się:


- w dziale 852 rozdział 85212 § 2010    46.617,00 zł

- w dziale 852 rozdział 85214 § 2030      2.065,00 zł  
-
                                                               ------------------
Razem:                                                    48.682,00 zł

2. W § 1 ust.2 pkt.2 uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań  z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.
Załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust.2 pkt.2 uchwały budżetowej, dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w wysokości 4.889.171,99 zł, zastępuje się kwotą  4.893.358,78 zł.  

 4. W § 2 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok zmniejsza się   o 44.019,21 zł, wydatki w wysokości 33.725.979,79 zł, zastępuje się kwotą  33.681.960,58 zł.
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 25.182.920,26 zł, zastępuje się kwotą 25.138.901,05 zł,
- wydatki majątkowe 8.543.059,53 zł.

Zwiększa się:
    - w dziale 801 rozdział 80101 § 4170             2.000,00 zł
    - w dziale 801 rozdział 80101 § 4210                600,00 zł
    - w dziale 801 rozdział 80110 § 4421              5.233,49 zł
    - w dziale 852 rozdział 85202 § 4330              5.783,00 zł
    - w dziale 852 rozdział 85212 § 2910                 240,00 zł
    - w dziale 852 rozdział 85212 § 4580                 110,00 zł
    - w dziale 852 rozdział 85295 § 3110                 126,00 zł  (zlecone)
    - w dziale 900 rozdział 90015 § 4260          172.000,00 zł               
    - w dziale 900 rozdział 90015 § 4270            58.000,00 zł   
    - w dziale 900 rozdział 90015 § 4300              5.000,00 zł                                                                                                     
                                                                           ----------------
     Razem:                                                       249.092,49 zł     

Dodaje się:
- w dziale 926 rozdział 92605 § 2360               75.000,00 zł

 Zmniejsza się:
- w dziale 600 rozdział 60016 § 4170                15.000,00 zł
- w dziale 700 rozdział 70005 § 4590                20.000,00 zł

- w dziale 710 rozdział 71004 § 4170                69.533,00 zł   
- w dziale 710 rozdział 71004 § 4300                54.000,00 zł 
- w dziale 750 rozdział 75023 § 4390                  1.000,00 zł
- w dziale 750 rozdział 75075 § 4380                  2.000,00 zł
- w dziale 750 rozdział 75075 § 4430                  3.000,00 zł
- w dziale 757 rozdział 75702 § 4300                40.000,00 zł
- w dziale 757 rozdział 75702 § 8110                30.467,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4170                     600,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4270                  2.000,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80110 § 3020                  1.046,70 zł
- w dziale 852 rozdział 85212 § 3110                44.419,00 zł (zlecone)
- w dziale 852 rozdział 85212 § 4010                     412,00 zł (zlecone)
- w dziale 852 rozdział 85212 § 4110                     800,00 zł (zlecone)
- w dziale 852 rozdział 85212 § 4210                     300,00 zł (zlecone)
- w dziale 852 rozdział 85212 § 4300                     251,00 zł (zlecone)
- w dziale 852 rozdział 85212 § 4380                     100,00 zł (zlecone)
- w dziale 852 rozdział 85212 § 4610                     200,00 zł (zlecone)
- w dziale 852 rozdział 85212 § 4700                     135,00 zł (zlecone)
- w dziale 852 rozdział 85214 § 3110                  7.848,00 zł
- w dziale 926 rozdział 92605 § 2820                 75.000,00 zł
                                                                           -------------------
Razem:                                                              368.111,70 zł
 

5. W § 2 ust.2 pkt.1 wydatki na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami załącznik Nr 3 otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.  

6. W § 2 ust.2 pkt.3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 4.653.296,04 zł, zastępuje się kwotą 4.658.529,53 zł.

7. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej określającym łączną kwotę planowanych przychodów budżetu, dokonuje się następujących zmian :
a) wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 (§ 950) w kwocie 3.970.007,36 zł, zastępuje się kwotą 5.489.207,36 zł,
b) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)
1.519.200,00 zł zastępuje się kwotą 0,00 zł.
Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej ,  otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.  

8. § 5 otrzymuje brzmienie:
 Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych
 papierów wartościowych w kwocie 800.000,00 zł
- w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 800.000,00 zł.
9. W § 6 uchwały budżetowej zestawienie kwot dotacji, stanowiące załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

10. Określony plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych w § 7 pkt.1, stanowiących Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie Załącznika Nr 4  do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Do pobrania:

1) załączniki nr 1234

 

Lista wiadomości
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2012 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego w 2012 r na realizacje programu usuwania azbestu i wyrobów awierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2012
sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok
W sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2012 - 2027
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2011-2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie opłaty targowej
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Smulsko gm. Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Psary
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Psary, gm. Przykona w drodze przetargu
w sprawie zmian w Uchwale Nr 0007.66.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Przykona spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2011-2026
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Boleszczyn na lata 2009- 2015 zatwierdzonym uchwałą Nr XXVI/189/09 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2009 roku i zmieniony uchwałą Nr IV/18/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 26 stycznia 2011roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Przykona na lata 2010-2016 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/259/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku i zmieniony uchwałą Nr 0007.42.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 18 marca 201 1 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Wichertów na lata 2010- 2017 zatwierdzonym uchwałą Nr IV /20/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Posoka na lata 2010-2017 zatwierdzonym uchwałą Nr IV /19/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Gąsin na lata 2011-2018 zatwierdzonym uchwałą Nr 0007.41.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 18 marca 2011 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowościach Dąbrowa, Laski, Olszówka, Przykona, Psary, Smulsko, Wichertów
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/53/07 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2007r o ustaleniu zasad usytuowania na terenie gminy Przykona miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Przykonana grunt stanowiący własność osób fizycznych
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu udziałów w nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Bądków Pierwszy, gm. Przykona będącej w jego użytkowaniu wieczystym
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Młyniska, gm. Przykona
w sprawie: zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt: "Przedszkole spełnionych marzeń".
w sprawie powierzenia Gminie Dobra do prowadzenia zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - środowiskowego domu samopomocy
W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2011 roku
w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Przykona spółkom wodnym , sposobu jej rozliczania.
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2011-2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/239/09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2010 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2010 rok.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
w sprawie zmiany uchwały nr XLI/309/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
w sprawie wysokości opłat za świadczenia realizowane przez Zespół Szkół w Przykonie Przedszkole w Przykonie
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Ewinów i Trzymsze" na lata 2011 - 2018.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia i zgłoszenia do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi" w 2011r.
w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla cząści obrębów Aleksandrów, Jakubka, Józefina
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działki nr 17/2 położonej w m. Aleksandrów
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Przykona
w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym - sołectwom Gminy Przykona
W sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Przykona spółkom wodnym , sposobu jej rozliczania.
W sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2011 - 2026
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Gminy do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Związek Gmin Powiatu Tureckiego"
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Żeroniczki na lata 2010-2016 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/262/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku i zmieniony uchwałą Nr XLI/307/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Smulsko na lata 2010-2017 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVI/273/10 Rady Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2010 roku i zmieniony uchwałą Nr XLI/305/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010r
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Przykona na lata 2010-2016 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/259/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Gąsin na lata 2011 - 2018.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Dąbrowa, Młyniska i Zimotki.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Gąsin
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie poboru podatku rolnego, lenego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznacenia inkasentów i wynagradzania za inkaso
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego w 2011 r na realizacje programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2011
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie „ Udrożnienia cieków od rzeki Warty tj. Kiełbaskę Dużą, Kanał Ruszkowski i Teleszynę do Zbiornika Przykona"
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2012 środków stanowiących fundusz sołecki
W sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2011 - 2026
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
W sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2011 - 2026
w sprawie zarządzenia wyborów w jednostkach pomocniczych gminy - sołectwach Gminy Przykona.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Sarbice na lata 2010 - 2017.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Rogów na lata 2010-2016 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/261/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku i zmieniony uchwałą Nr XLI/306/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010r.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wichertów na lata 2010 - 2017.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Posoka na lata 2010 - 2017.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Boleszczyn na lata 2009-2015 zatwierdzonym uchwałą nr XXVI/189/09 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2009 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2011 Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/300/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010r w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
w sprawie: uchwały budżetowej na 2011 rok.
W sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2011 - 2026