rok 2011

Uchwała nr 0007.64.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 23 sierpnia 2011 roku

 

Uchwała  nr 0007.64.2011
Rady Gminy Przykona
z dnia 23 sierpnia 2011 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy  na 2011 rok

                Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157  poz.1240 ze zm.) Rada Gminy Przykona, uchwala co następuje:

§ 1. 


W Uchwale Nr IV/15/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 26 stycznia 2011 roku  w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok , zmienionej

 Zarządzeniem nr 7/2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 01 lutego 2011 roku,
 Uchwałą Nr V/30/2011 Rady Gminy Przykony  z dnia 14 lutego 2011 roku,
 Uchwałą nr 0007.31.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 18 marca 2011 roku,
 Zarządzeniem Nr 22/2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 31 marca 2011 roku,
 Zarządzenie  Nr 24/2011Wójta Gminy Przykona z dnia 11kwietnia  2011 roku,

 Uchwała nr 0007.46.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 28 kwietnia 2011 roku,
 Zarządzenie Nr 31/2011Wójta Gminy Przykona  z dnia 23 maja 2011 roku,
 Uchwałą nr 0007.57.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 31 maja 2011 roku,
 Uchwała nr 0007.61.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 22 czerwca 2011 roku,
 Zarządzenie Nr 45/2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 czerwca 2011 roku,
 Zarządzenie Nr 48/2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 lipca 2011 roku,
 Zarządzenie Nr 54/2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 03 sierpnia 2011 roku, 
 wprowadza się zmiany:
1. W § 1 ust.1uchwały budżetowej  łączną kwotę  dochodów budżetu zmniejsza  się
o 925.569,64 zł, dochody w kwocie 29.706.908,54 zł, zastępuje się  kwotą 28.781.338,90 zł,
z tego :
- dochody bieżące w kwocie 26.341.592,54zł, zastępuje się kwotą  25.644.322,90 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.365.316,00   zł, zastępuje się  kwotą  3.137.016,00 zł.

Zwiększa się:

- w dziale 758 rozdział 75801§ 2920         73.540,00 zł 
Dodaje się:
- w dziale 600 rozdział 60017 § 6300        53.000,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 2701          3.030,36 zł
                                                            ---------------------
Razem:                                                       56.030,36 zł
Zmniejsza się;
- w dziale 600 rozdział 60016 § 2707     273.840,00 zł   
- w dziale 600 rozdział 60016 § 6330     281.300,00 zł 
- w dziale 756 rozdział 75618 § 0460     500.000,00 zł 
                                                             --------------------
Razem:                                                 1.055.140,00 zł

2. W § 1 ust.2 pkt.2 uchwały budżetowej, dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w wysokości 2.749.672,10 zł, zastępuje się kwotą  2.478.862,46 zł

3. W § 2 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok
  zmniejsza się  o 925.569,64 zł, wydatki w wysokości 33.676.915,90 zł, zastępuje się
kwotą  32.751.346,26 zł.
Z tego:
- wydatki bieżące  w kwocie 26.113.365,90 zł, zastępuje się kwotą 25.416.096,26 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 7.563.550,00 zł, zastępuje się  kwotą 7.335.250,00 zł

W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany:   
 
Zwiększa się:
     - w dziale 010 rozdział 01010 § 6050            200.000,00 zł
     - w dziale 600 rozdział 60016 § 6050                4.000,00 zł
     - w dziale 600 rozdział 60017 § 6050              75.000,00 zł
     - w dziale 754 rozdział 75412 § 2820                2.000,00 zł
     - w dziale 801 rozdział 80101 § 4270              73.540,00 zł
     - w dziale 801 rozdział 80101 § 4300                   900,00 zł
     - w dziale 801 rozdział 80101 § 6050              30.000,00 zł
     - w dziale 801 rozdział 80113 § 4300              32.000,00 zł
     - w dziale 852 rozdział 85295 § 2360                6.000,00 zł
     - w dziale 900 rozdział 90005 § 6230            150.000,00 zł 
     - w dziale 900 rozdział 90095 § 4300              78.000,00 zł
     - w dziale 921 rozdział 92109 § 2480              40.000,00 zł
     - w dziale 921 rozdział 92109 § 6050              23.000,00 zł
     - w dziale 921 rozdział 92116 § 2480                9.000,00 zł
                                                                                 ----------------
     Razem:                                                            723.440,00 zł     

Dodaje się:
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4301                   2.153,36 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4421                   1.096,26 zł
- w dziale 852 rozdział 85214 § 3119                   7.360,00 zł
- w dziale 921 rozdział 92116 § 6220                 11.000,00 zł 
                                                                             ----------------
Razem:                                                                21.609,62 zł   

    Zmniejsza się:
 - w dziale 010 rozdział 01010 § 6050               270.000,00 zł

 - w dziale 600 rozdział 60016 § 4270               824.840,00 zł   
 - w dziale 600 rozdział 60016 § 6050               281.300,00 zł
 - w dziale 630 rozdział 63003 § 6050                 32.000,00 zł
 - w dziale 630 rozdział 63003 § 6058                 29.000,00 zł
 - w dziale 630 rozdział 63003 § 6059                 29.000,00 zł
 - w dziale 754 rozdział 75412 § 4270                   2.000,00 zł
 - w dziale 801 rozdział 80101 § 4420                      219,26 zł
 - w dziale 801 rozdział 80104 § 6050                 40.000,00 zł
 - w dziale 801 rozdział 80110 § 6050                 40.000,00 zł
 - w dziale 852 rozdział 85214 § 3110                   7.360,00 zł
 - w dziale 852 rozdział 85295 § 2820                   6.000,00 zł
 - w dziale 852 rozdział 85295 § 3110                 30.000,00 zł 
 - w dziale 854 rozdział 85415 § 3240                      900,00 zł
 - w dziale 900 rozdział 90001 § 4270                 78.000,00 zł
   
                                                                           -------------------
Razem:                                                              1.670.619,26 zł
 

 

4.W § 2 ust.2  pkt.2 wydatki majątkowe , stanowiące załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej  otrzymuje w treści brzmienie  załącznika  Nr 1 do niniejszej uchwały.

5.W § 2 ust.2 pkt.3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w części związanej z realizacją  zadań  jst  w wysokości 1.687.799,50  zł, zastępuje się kwotą  1.640.409,12 zł.

6. W§6 uchwały budżetowej zestawienie kwot dotacji, stanowiące załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej , otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. Określony plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1, oraz wydatków nimi finansowanych w §7 pkt.1, stanowiących Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie  Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.  

8.W § 12 dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ar.402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków  z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą w których wprowadza się zmiany:

Wydatki
Zmniejsza się:
- w dziale 010 rozdział 01010 § 6050     270.000,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80104 § 6050       40.000,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80110 § 6050       40.000,00 zł
- w dziale 900 rozdział 90001 § 4270       78.000,00 zł
                                                               -------------------  
Razem:                                                     428.000,00 zl
  
Zwiększa się:
- w dziale 010 rozdział 01010 § 6050     200.000,00 zł 

- w dziale 900 rozdział 90005 § 6230     150.000,00 zł
- w dziale 900 rozdział 90095 § 4300       78.000,00 zł
                                                                ------------------
Razem:                                                     428.000,00 zł
 
Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej, otrzymuje w treści brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.   

§ 2.
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Do pobrania:

1) Załączniki nr 1,2,3,4 -( *.pdf - 920kb)


 

Lista wiadomości
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2012 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego w 2012 r na realizacje programu usuwania azbestu i wyrobów awierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2012
sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok
W sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2012 - 2027
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2011-2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie opłaty targowej
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Smulsko gm. Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Psary
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Psary, gm. Przykona w drodze przetargu
w sprawie zmian w Uchwale Nr 0007.66.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Przykona spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2011-2026
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Boleszczyn na lata 2009- 2015 zatwierdzonym uchwałą Nr XXVI/189/09 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2009 roku i zmieniony uchwałą Nr IV/18/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 26 stycznia 2011roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Przykona na lata 2010-2016 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/259/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku i zmieniony uchwałą Nr 0007.42.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 18 marca 201 1 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Wichertów na lata 2010- 2017 zatwierdzonym uchwałą Nr IV /20/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Posoka na lata 2010-2017 zatwierdzonym uchwałą Nr IV /19/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Gąsin na lata 2011-2018 zatwierdzonym uchwałą Nr 0007.41.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 18 marca 2011 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowościach Dąbrowa, Laski, Olszówka, Przykona, Psary, Smulsko, Wichertów
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/53/07 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2007r o ustaleniu zasad usytuowania na terenie gminy Przykona miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Przykonana grunt stanowiący własność osób fizycznych
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu udziałów w nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Bądków Pierwszy, gm. Przykona będącej w jego użytkowaniu wieczystym
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Młyniska, gm. Przykona
w sprawie: zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt: "Przedszkole spełnionych marzeń".
w sprawie powierzenia Gminie Dobra do prowadzenia zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - środowiskowego domu samopomocy
W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2011 roku
w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Przykona spółkom wodnym , sposobu jej rozliczania.
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2011-2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/239/09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2010 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2010 rok.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
w sprawie zmiany uchwały nr XLI/309/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
w sprawie wysokości opłat za świadczenia realizowane przez Zespół Szkół w Przykonie Przedszkole w Przykonie
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Ewinów i Trzymsze" na lata 2011 - 2018.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia i zgłoszenia do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi" w 2011r.
w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla cząści obrębów Aleksandrów, Jakubka, Józefina
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działki nr 17/2 położonej w m. Aleksandrów
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Przykona
w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym - sołectwom Gminy Przykona
W sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Przykona spółkom wodnym , sposobu jej rozliczania.
W sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2011 - 2026
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Gminy do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Związek Gmin Powiatu Tureckiego"
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Żeroniczki na lata 2010-2016 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/262/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku i zmieniony uchwałą Nr XLI/307/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Smulsko na lata 2010-2017 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVI/273/10 Rady Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2010 roku i zmieniony uchwałą Nr XLI/305/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010r
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Przykona na lata 2010-2016 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/259/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Gąsin na lata 2011 - 2018.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Dąbrowa, Młyniska i Zimotki.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Gąsin
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie poboru podatku rolnego, lenego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznacenia inkasentów i wynagradzania za inkaso
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego w 2011 r na realizacje programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2011
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie „ Udrożnienia cieków od rzeki Warty tj. Kiełbaskę Dużą, Kanał Ruszkowski i Teleszynę do Zbiornika Przykona"
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2012 środków stanowiących fundusz sołecki
W sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2011 - 2026
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
W sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2011 - 2026
w sprawie zarządzenia wyborów w jednostkach pomocniczych gminy - sołectwach Gminy Przykona.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Sarbice na lata 2010 - 2017.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Rogów na lata 2010-2016 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/261/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku i zmieniony uchwałą Nr XLI/306/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010r.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wichertów na lata 2010 - 2017.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Posoka na lata 2010 - 2017.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Boleszczyn na lata 2009-2015 zatwierdzonym uchwałą nr XXVI/189/09 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2009 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2011 Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/300/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010r w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
w sprawie: uchwały budżetowej na 2011 rok.
W sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2011 - 2026