rok 2011

UCHWAŁA NR 0007.66.2011 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 23 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA NR 0007.66.2011
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 23 sierpnia 2011 r
.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz,1591 z póżn. zm.) oraz art.164 ust. 5 a , 5b,5c, 5d ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r Nr 239 poz. 2019, z późn.zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1.

1. Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości w terminie do 28 lutego każdego roku informację o możliwości złożenia wniosku o uzyskanie dotacji celowej przez spółkę wodną na zadania określone w art.164 ust.5 a ustawy Prawo wodne, poprzez wywieszenie lub wyłożenie w miejscach publicznie dostępnych w siedzibie Urzędu Gminy Przykona oraz na stronie internetowej Gminy Przykona (BIP). Informacja o powyższym w roku 2011 r. zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

2. Spółki wodne mogą ubiegać się o udzielenie dotacji na rok budżetowy.

3. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Przykona do 31 marca każdego roku. Wnioski o udzielenie dotacji na rok 2011 r. należy składać w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

4. Wnioski złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. O zachowaniu terminu do złożenia wniosku decyduje ich wpływ do siedziby Urzędu Gminy Przykona.

§ 2.

Wniosek o przyznanie dotacji winien zawierać:

1) dane dotyczące wnioskodawcy,

a) pełną nazwę spółki wodnej (związku),

b) adres,

c) datę i numer wpisu do katastru wodnego,

d) numer rachunku bankowego,

e) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej,

2) określenie zadania na jakie ma być przyznana dotacja,

3) miejsce i termin realizacji zadania,

4) zakres rzeczowy proponowanego zadania,

5) skalkulowane koszty zadania,

6) źródła sfinansowania kosztów zadania,

7) kwotę wnioskowanej dotacji,

8) informacje o wysokości składki członkowskiej w spółce wodnej z 1 ha,

9) datę i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki.

§ 3.

1. Przy rozpatrywaniu wniosku uwzględniane będą następujące zasady:

- kolejność wpływu wniosków o udzielenie dotacji ,

- udział składek członkowskich,

- wielkość utrzymywanych przez spółkę urządzeń wodnych,

- wysokość środków finansowych ( bez dotacji ) przeznaczonych na realizację zadania,

- wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację statutowych zadań w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających rok udzielenia dotacji,

- rodzaj realizowanego zadania.

2. Preferowane będą wnioski podmiotów:

- o najwyższym udziale środków własnych przeznaczonych na realizację zadania,

- o najwyższej wysokości składek członkowskich,

- zawierających realizację zadania polegającą na ochronie przed powodzią i utrzymaniu oraz eksploatacji urządzeń służących do melioracji wodnych i prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych.

Wysokość dotacji finansowej nie może każdorazowo przekroczyć 80% kosztów zadania.

 § 4.

Wójt Gminy pisemnie powiadamia spółki wodne o udzieleniu dotacji lub nie udzieleniu dotacji z budżetu Gminy Przykona w terminie 30 dni od złożenia wniosku, wywiesza informację w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, umieszcza informację na stronie internetowej Gminy Przykona.(BIP).

§ 5.

1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy zawartej przez Wójta Gminy Przykona ze spółką wodną .

2. Umowa, o której mowa w ust.1 powinna określać w szczególności:

1) oznaczenie stron umowy;

2) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania,

3) wysokość dotacji i tryb płatności;

4) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego;

5) tryb kontroli wykonania zadania publicznego;

6) termin i sposób rozliczenia

7) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż określony we właściwych przepisach normujących finanse publiczne,

8) termin złożenia pisemnego sprawozdania z wykonania zadania i wykorzystania dotacji.

3. Przekazanie dotacji następuje w formie przelewu na wskazane przez spółkę konto.

4. Dotacja może być przekazana jednorazowo lub w kilku ratach. Przekazanie kolejnych rat następuje dopiero po rozliczeniu uprzednio otrzymanej raty dotacji.

§ 6.

1. Podmiot dotowany zobowiązany jest do rozliczenia dotacji.

Zakres zadania sfinansowanego z dotacji określa umowa.

2. Rozliczenie dotacji następuje w formie sprawozdania z realizacji zadania.

3. Sprawozdanie , o którym mowa w ust.2 winno zawierać:

a) pełną nazwę spółki wodnej,

b) adres spółki wodnej ,

c) wielkość rozliczanej dotacji,

d) szczegółowy opis zadania,

e) zestawienie poniesionych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł ich finansowania,

f) podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej.

4. Rozliczenie z wykorzystania dotacji z budżetu Gminy przez spółki wodnej winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania.

§ 7.

1. Wójt Gminy Przykona lub osoba działająca z jego upoważnienia może dokonać kontroli w trakcie realizacji zadania.

Zakres kontroli może obejmować:

1) sprawdzenie przeznaczenia i wykorzystania dotacji,

2) sprawdzenie zgodności wykonywanego zadania z umową,

3) sprawdzenie prawidłowości udokumentowania realizowanego zdania

2. Z czynności kontrolnych sporządza sie protokół.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona .

§ 9.

Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Wielkopolskiego.

Lista wiadomości
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2012 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego w 2012 r na realizacje programu usuwania azbestu i wyrobów awierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2012
sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok
W sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2012 - 2027
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2011-2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie opłaty targowej
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Smulsko gm. Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Psary
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Psary, gm. Przykona w drodze przetargu
w sprawie zmian w Uchwale Nr 0007.66.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Przykona spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2011-2026
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Boleszczyn na lata 2009- 2015 zatwierdzonym uchwałą Nr XXVI/189/09 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2009 roku i zmieniony uchwałą Nr IV/18/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 26 stycznia 2011roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Przykona na lata 2010-2016 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/259/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku i zmieniony uchwałą Nr 0007.42.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 18 marca 201 1 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Wichertów na lata 2010- 2017 zatwierdzonym uchwałą Nr IV /20/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Posoka na lata 2010-2017 zatwierdzonym uchwałą Nr IV /19/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Gąsin na lata 2011-2018 zatwierdzonym uchwałą Nr 0007.41.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 18 marca 2011 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowościach Dąbrowa, Laski, Olszówka, Przykona, Psary, Smulsko, Wichertów
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/53/07 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2007r o ustaleniu zasad usytuowania na terenie gminy Przykona miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Przykonana grunt stanowiący własność osób fizycznych
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu udziałów w nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Bądków Pierwszy, gm. Przykona będącej w jego użytkowaniu wieczystym
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Młyniska, gm. Przykona
w sprawie: zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt: "Przedszkole spełnionych marzeń".
w sprawie powierzenia Gminie Dobra do prowadzenia zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - środowiskowego domu samopomocy
W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2011 roku
w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Przykona spółkom wodnym , sposobu jej rozliczania.
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2011-2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/239/09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2010 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2010 rok.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
w sprawie zmiany uchwały nr XLI/309/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
w sprawie wysokości opłat za świadczenia realizowane przez Zespół Szkół w Przykonie Przedszkole w Przykonie
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Ewinów i Trzymsze" na lata 2011 - 2018.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia i zgłoszenia do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi" w 2011r.
w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla cząści obrębów Aleksandrów, Jakubka, Józefina
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działki nr 17/2 położonej w m. Aleksandrów
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Przykona
w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym - sołectwom Gminy Przykona
W sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Przykona spółkom wodnym , sposobu jej rozliczania.
W sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2011 - 2026
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Gminy do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Związek Gmin Powiatu Tureckiego"
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Żeroniczki na lata 2010-2016 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/262/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku i zmieniony uchwałą Nr XLI/307/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Smulsko na lata 2010-2017 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVI/273/10 Rady Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2010 roku i zmieniony uchwałą Nr XLI/305/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010r
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Przykona na lata 2010-2016 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/259/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Gąsin na lata 2011 - 2018.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Dąbrowa, Młyniska i Zimotki.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Gąsin
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie poboru podatku rolnego, lenego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznacenia inkasentów i wynagradzania za inkaso
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego w 2011 r na realizacje programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2011
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie „ Udrożnienia cieków od rzeki Warty tj. Kiełbaskę Dużą, Kanał Ruszkowski i Teleszynę do Zbiornika Przykona"
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2012 środków stanowiących fundusz sołecki
W sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2011 - 2026
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
W sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2011 - 2026
w sprawie zarządzenia wyborów w jednostkach pomocniczych gminy - sołectwach Gminy Przykona.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Sarbice na lata 2010 - 2017.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Rogów na lata 2010-2016 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/261/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku i zmieniony uchwałą Nr XLI/306/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010r.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wichertów na lata 2010 - 2017.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Posoka na lata 2010 - 2017.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Boleszczyn na lata 2009-2015 zatwierdzonym uchwałą nr XXVI/189/09 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2009 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2011 Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/300/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010r w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
w sprawie: uchwały budżetowej na 2011 rok.
W sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2011 - 2026