rok 2011

Uchwała nr 0007.61.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 22 czerwca 2011 roku

Uchwała  nr 0007.61.2011
Rady Gminy Przykona
z dnia 22 czerwca 2011 roku

 

W sprawie zmian  w budżecie gminy  na 2011 rok

                Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.211, art.212 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157  poz.1240 ze zm.) Rada Gminy Przykona, uchwala co następuje:

§ 1. 

W Uchwale Nr IV/15/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 26 stycznia 2011 roku  w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok , zmienionej

 Zarządzeniem nr 7/2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 01 lutego 2011 roku, 
 Uchwałą Nr V/30/2011 Rady Gminy Przykony  z dnia 14 lutego 2011 roku,
 Uchwałą nr 0007.31.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 18 marca 2011 roku,
 Zarządzeniem Nr 22/2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 31 marca 2011 roku,
 Zarządzenie  Nr 24/2011Wójta Gminy Przykona z dnia 11kwietnia  2011 roku,
  Uchwała nr 0007.46.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 28 kwietnia 2011 roku,
 Zarządzenie Nr 31/2011Wójta Gminy Przykona  z dnia 23 maja 2011 roku,
 Uchwałą nr 0007.57.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 31 maja 2011 roku,
 wprowadza się zmiany:
1. W § 1 ust.1uchwały budżetowej  łączną kwotę  dochodów budżetu  zwiększa się o 500.740,44 zł, dochody w kwocie 29.177.787,10 zł, zastępuje się  kwotą 29.678.527,54 zł,
z tego :
- dochody bieżące w kwocie 27.296.271,10 zł, zastępuje się kwotą  26.313.211,54 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.881.516,00 zł, zastępuje się  kwotą  3.365.316,00 zł.

Zwiększa się:

- w dziale 801 rozdział 80101§ 2009    9.195,00 zł 
Dodaje się:
- w dziale 600 rozdział 60016 § 6330   1.483.800,00 zł
- w dziale 758 rozdział 75814 § 2990      457.685,44 zł
- w dziale 853 rozdział 85395 § 2007       32.157,54 zł
- w dziale 853 rozdział 85395 § 2009         1.702,46 zł
                                                            ---------------------
Razem:                                                  1.975.345,44 zł
Zmniejsza się;
- w dziale 600 rozdział 60016 § 2030  1.483.800,00 zł   

2. W § 1 ust.2 pkt.2 uchwały budżetowej, dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w wysokości 2.706.617,10 zł, zastępuje się kwotą  2.749.672,10 zł

 


3. W § 2 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok ł  zmniejsza się  o 644.759,56 zł, wydatki w wysokości 34.293.294,46 zł, zastępuje się kwotą  33.648.534,90 zł.
Z tego:
- wydatki bieżące  w kwocie 27.068.044,46 zł, zastępuje się kwotą 26.084.984,90 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 7.225.250,00 zł, zastępuje się  kwotą 7.563.550,00 zł

W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany:    
Zwiększa się:
     - w dziale 600 rozdział 60016 § 4277             228.842,72 zł
     - w dziale 600 rozdział 60016 § 4279             228.842,72 zł
     - w dziale 600 rozdział 60016 § 6050          1.483.800,00 zł
     - w dziale 600 rozdział 60095 § 6060                 4.000,00 zł
     - w dziale 801 rozdział 80101 § 4119                    841,52 zł
     - w dziale 801 rozdział 80101 § 4129                    150,72 zł
     - w dziale 801 rozdział 80101 § 4179                 8.202,76 zł
     - w dziale 801 rozdział 80101 § 6050             241,695,00 zł
     - w dziale 851 rozdział 85154 § 2820               25.701,00 zł
     - w dziale 900 rozdział 90095 § 4430               11.000,00 zł

                                                                            ----------------
     Razem:                                                        2.233.076,44 zł     

Dodaje się:
- w dziale 750 rozdział 75023 § 6050                 57.000,00 zł
- w dziale 754 rozdział 75405 § 3000                   1.500,00 zł
- w dziale 754 rozdział 75412 § 2820                 36.175,00 zł
- w dziale 853 rozdział 85395 § 3027                      132,96 zł
- w dziale 853 rozdział 85395 § 3029                          7,04 zł
- w dziale 853 rozdział 85395 § 4017                 22.312,78 zł
- w dziale 853 rozdział 85395 § 4019                   1.181,27 zł
- w dziale 853 rozdział 85395 § 4047                   1.387,40 zł
- w dziale 853 rozdział 85395 § 4049                        73,45 zł
- w dziale 853 rozdział 85395 § 4117                   3.623,72 zł
- w dziale 853 rozdział 85395 § 4119                      191,84 zł
- w dziale 853 rozdział 85395 § 4127                      580,68 zł
- w dziale 853 rozdział 85395 § 4129                        30,74 zł
- w dziale 853 rozdział 85395 § 4137                   1.424,58 zł
- w dziale 853 rozdział 85395 § 4139                        75,42 zł
- w dziale 853 rozdział 85395 § 4177                      132,96 zł
- w dziale 853 rozdział 85395 § 4179                          7,04 zł
- w dziale 853 rozdział 85395 § 4217                   1.234,64 zł
- w dziale 853 rozdział 85395 § 4219                        65,36 zł
- w dziale 853 rozdział 85395 § 4287                        56,98 zł
- w dziale 853 rozdział 85395 § 4289                          3,02 zł
- w dziale 853 rozdział 85395 § 4307                      474,86 zł
- w dziale 853 rozdział 85395 § 4309                        25,14 zł
- w dziale 853 rozdział 85395 § 4417                      189,94 zł
- w dziale 853 rozdział 85395 § 4419                        10,06 zł
- w dziale 853 rozdział 85395 § 4447                      606,04 zł


- w dziale 853 rozdział 85395 § 4449                        32,08 zł
- w dziale 900 rozdział 90095 § 4580                   8.000,00 zł
                                                                             ----------------
Razem:                                                               136.535,00 zł   

   

 Zmniejsza się:

 - w dziale 600 rozdział 60016 § 4270            1.504.300,00 zł   
 - w dziale 600 rozdział 60016 § 6050            1.202.500,00 zł
 - w dziale 754 rozdział 75412 § 4210                   6.000,00 zł
 - w dziale 754 rozdział 75412 § 4270                 30.175,00 zł
 - w dziale 851 rozdział 85154 § 2830                 25.701,00 zł
 - w dziale 900 rozdział 90015 § 6050                   4.000,00 zł
 - w dziale 926 rozdział 92695 § 6050               241.695,00 zł    
   
                                                                           -----------------
Razem:                                                            3.014.371,00 zł
 

 

4.W § 2 ust.2  pkt.2 wydatki majątkowe , stanowiące załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej  otrzymuje w treści brzmienie  załącznika  Nr 1 do niniejszej uchwały.

5.W § 2 ust.2 pkt.3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w części związanej z realizacją  zadań  jst  w wysokości 1.187.059,06  zł, zastępuje się kwotą  1.687.799,50 zł.


6.  § 2 a otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie 3.970.007,36 zł  zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym  budżetu, wynikających z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3.970.007.36 zł.

7. §3  otrzymuje brzmienie :
 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.489.207,36 zł.
 Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

8. W§6 uchwały budżetowej zestawienie kwot dotacji, stanowiące załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej , otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

9. Określony plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1, oraz wydatków nimi finansowanych w §7 pkt.1, stanowiących Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie  Załącznika Nr 4 do niniejszej  uchwały.  

§ 2.
 

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

   § 3.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Do pobrania:

1)  Załaczniki Nr 1,2,3,4. (*.PDF - 844kB)

 

Lista wiadomości
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2012 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego w 2012 r na realizacje programu usuwania azbestu i wyrobów awierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2012
sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok
W sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2012 - 2027
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2011-2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie opłaty targowej
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Smulsko gm. Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Psary
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Psary, gm. Przykona w drodze przetargu
w sprawie zmian w Uchwale Nr 0007.66.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Przykona spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2011-2026
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Boleszczyn na lata 2009- 2015 zatwierdzonym uchwałą Nr XXVI/189/09 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2009 roku i zmieniony uchwałą Nr IV/18/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 26 stycznia 2011roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Przykona na lata 2010-2016 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/259/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku i zmieniony uchwałą Nr 0007.42.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 18 marca 201 1 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Wichertów na lata 2010- 2017 zatwierdzonym uchwałą Nr IV /20/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Posoka na lata 2010-2017 zatwierdzonym uchwałą Nr IV /19/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Gąsin na lata 2011-2018 zatwierdzonym uchwałą Nr 0007.41.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 18 marca 2011 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowościach Dąbrowa, Laski, Olszówka, Przykona, Psary, Smulsko, Wichertów
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/53/07 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2007r o ustaleniu zasad usytuowania na terenie gminy Przykona miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Przykonana grunt stanowiący własność osób fizycznych
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu udziałów w nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Bądków Pierwszy, gm. Przykona będącej w jego użytkowaniu wieczystym
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Młyniska, gm. Przykona
w sprawie: zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt: "Przedszkole spełnionych marzeń".
w sprawie powierzenia Gminie Dobra do prowadzenia zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - środowiskowego domu samopomocy
W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2011 roku
w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Przykona spółkom wodnym , sposobu jej rozliczania.
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2011-2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/239/09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2010 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2010 rok.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
w sprawie zmiany uchwały nr XLI/309/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
w sprawie wysokości opłat za świadczenia realizowane przez Zespół Szkół w Przykonie Przedszkole w Przykonie
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Ewinów i Trzymsze" na lata 2011 - 2018.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia i zgłoszenia do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi" w 2011r.
w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla cząści obrębów Aleksandrów, Jakubka, Józefina
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działki nr 17/2 położonej w m. Aleksandrów
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Przykona
w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym - sołectwom Gminy Przykona
W sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Przykona spółkom wodnym , sposobu jej rozliczania.
W sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2011 - 2026
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Gminy do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Związek Gmin Powiatu Tureckiego"
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Żeroniczki na lata 2010-2016 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/262/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku i zmieniony uchwałą Nr XLI/307/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Smulsko na lata 2010-2017 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVI/273/10 Rady Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2010 roku i zmieniony uchwałą Nr XLI/305/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010r
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Przykona na lata 2010-2016 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/259/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Gąsin na lata 2011 - 2018.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Dąbrowa, Młyniska i Zimotki.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Gąsin
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie poboru podatku rolnego, lenego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznacenia inkasentów i wynagradzania za inkaso
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego w 2011 r na realizacje programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2011
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie „ Udrożnienia cieków od rzeki Warty tj. Kiełbaskę Dużą, Kanał Ruszkowski i Teleszynę do Zbiornika Przykona"
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2012 środków stanowiących fundusz sołecki
W sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2011 - 2026
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
W sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2011 - 2026
w sprawie zarządzenia wyborów w jednostkach pomocniczych gminy - sołectwach Gminy Przykona.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Sarbice na lata 2010 - 2017.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Rogów na lata 2010-2016 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/261/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku i zmieniony uchwałą Nr XLI/306/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010r.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wichertów na lata 2010 - 2017.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Posoka na lata 2010 - 2017.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Boleszczyn na lata 2009-2015 zatwierdzonym uchwałą nr XXVI/189/09 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2009 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2011 Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/300/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010r w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
w sprawie: uchwały budżetowej na 2011 rok.
W sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2011 - 2026