rok 2011

Uchwała Nr 0007.51.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 28 kwietnia 2011 r.

 

Uchwała Nr 0007.51.2011
Rady Gminy Przykona
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działki nr 17/2 położonej w m. Aleksandrów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust. 1, art.14 ust.8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, ze zmianami) w związku z uchwałą Nr XXXVI/275/10 Rady Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona dla działki nr 17/2 położonej w m. Aleksandrów, Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje: 

Dział I.
PRZEPISY OGÓLNE 

Rozdział 1.
Zakres obowiązywania planu. 

§ 1. 

Po stwierdzeniu zgodność z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona", uchwalonego 19 marca 2008 r. uchwałą nr XVII/106/08 Rady Gminy Przykona w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona dla działki nr 17/2 położonej w m. Aleksandrów. 

§ 2. 

1. Rysunek planu pt. „GMINA PRZYKONA - ALEKSANDRÓW działka nr 17/2 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego skala 1:1000" wraz z zaznaczoną granicą obszaru objętego planem, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Rozstrzygnięcie dot. sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Przedmiotem planu jest określenie: 

1. przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

2. zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

3. zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 

4. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5. parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy; 

6. granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 

7. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

8. sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 

9. stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 4. 

Ze względu na nie występowanie na obszarze objętym planem nie występuje potrzeba ustalania : 

1. wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 

2. szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy; 

3. granic terenów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości. 

4. granic terenów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej. 

5. granic terenów wymagających przekształceń lub rekultywacji, 

§ 5. 

Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami planu: 

1. granica planu miejscowego; 

2. linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu; 

3. symbol terenu; 

§ 6. 

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 

1. budowli służącej reklamie - należy przez to rozumieć wolnostojący trwale związany z gruntem obiekt reklamowy, który nie jest budynkiem w rozumieniu ustawy Prawo budowlane; 

2. urządzeniu służącym reklamie - należy przez to rozumieć obiekt nie związany na trwale z gruntem, służący reklamie; 

3. obiekcie obsługi technicznej - należy przez to rozumieć podziemną infrastrukturę techniczną, która służy odprowadzaniu ścieków, dostarczaniu wody, ciepła, energii elektrycznej, gazu a także stacje transformatorowe, obiekty przepompowni ścieków, urządzenia melioracji, zorganizowane miejsca zbiórki segregowanych odpadów komunalnych; 

4. przeznaczeniu podstawowym, dominującym - należy przez to rozumieć dominujący ( główny ) sposób zagospodarowania terenu; 

5. przeznaczeniu uzupełniającym, dopuszczalnym - należy przez to rozumieć możliwy sposób zagospodarowania terenu po spełnieniu wymagań określonych w planie, stanowiący uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego; 

6. symbolu przeznaczenia - należy przez to rozumieć literowe oznaczenie poszczególnych terenów, określające ich przeznaczenie podstawowe lub przeznaczenie podstawowe i uzupełniające; 

7. terenie - należy przez to rozumieć obszar, wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz określony symbolem lub symbolem i numerem; 

Dział II.
USTALENIA OGÓLNE 

Rozdział 2.
Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów objętych ustaleniami planu. 

§ 7. 

Dla obszaru objętego niniejszą uchwałą, ustala się następujące przeznaczenia terenu, przyporządkowując mu symbol przeznaczenia: 

Ew-IT - elektroenergetyka wiatrowa-teren infrastruktury technicznej; 

Rozdział 3.
Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 8. 

Budowle i urządzenia służące reklamie można lokalizować na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia Ew-IT. 

Rozdział 4.
Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 9. 

1. Obszar w granicach planu nie znajduje się w strefie ochronnej ujęcia wody , w obszarze ochronnym zbiornika wód śródlądowych i obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi. 

2. Obszar w granicach planu znajduje się w granicach głównego zbiornika wód podziemnych GZWP - nr 151 Turek - Konin - Koło. 

§ 10. 

Zbędne masy ziemi powstające w czasie realizacji inwestycji należy wykorzystać do nowego ukształtowania terenu w granicy działki własnej pod warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczenia wymaganych standardów jakości gleby i ziemi, o których mowa w przepisach odrębnych lub składować w miejscu wskazanym przez Urząd Gminy. 

Rozdział 5.
Ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 

§ 11. 

1. Teren objęty opracowaniem, w całości znajduje się w granicach: 

- terenu górniczego „Adamów-Koźmin" decyzja Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Nr DG/e/WL/487/4838/98 z dnia 18.11.1998 r. 

2. Teren objęty opracowaniem, w całości znajduje się w granicach: 

- obszaru górniczego „Adamów" decyzja Ministra Górnictwa i Energetyki Nr VMF/3045/61 z dnia 12.07.1961 r. 

Rozdział 6.
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 

§ 12. 

Na terenach objętych planem ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury: 

1. budowle muszą być podłączone do sieci elektroenergetycznej oraz posiadać przyłącza, umożliwiające pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania terenu; 

2. wszystkie istniejące i projektowane na obszarze objętym planem instalacje i urządzenia, należy wkomponować w projektowane zagospodarowanie terenu, zachowując bezpieczne odległości zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

3. w granicach obszaru objętego planem dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej w tym lokalizacje inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej; 

4. przy realizacji inwestycji należy uwzględnić drogi pożarowe i zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów. 

5. ustala się nakaz, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, zgłoszenia do Szefostwa Służb Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, obiektów o wysokości równej lub większej niż 50,0 m npt; 

§ 13. 

1. Na terenie objętym planem nie ustala się warunków zaspokojenia potrzeb parkingowych; 

2. Obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego symbolem przeznaczenia Ew-IT poprzez drogi wewnętrzne. 

Dział III.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

Rozdział 7.
Przeznaczenie i zagospodarowanie terenu elektroenergetyki wiatrowej - teren infrastruktury technicznej 

§ 14. 

Ustala się dla terenów oznaczonych symbolem Ew-IT 

przeznaczenie podstawowe: infrastruktura techniczna - maszt do pomiaru wiatru wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; 

§ 15. 

1. Maksymalna wysokość masztu do pomiaru wiatru 80 m. n.p.t. 

2. W granicach terenu oznaczonego symbolem Ew-IT ustala się prawo realizacji obiektów budowlanych, obiektów infrastruktury technicznej, technologicznej i komunikacyjnej niezbędnych do funkcjonowania masztu do pomiaru wiatru. 

Rozdział 8.
Ustalenia końcowe. 

§ 16. 

Uchwala się dla terenów objętych ustaleniami planu stawkę służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%. 

§ 17. 

Tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona, uchwalonego Uchwałą Nr XV/73/03 Rady Gminy Przykona, z dnia 16 grudnia 2003 roku ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004 r. Nr 12, poz. 373 ) w granicach terenu objętego niniejszym planem 

§ 18. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona. 

§ 19. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

Do pobrania: Załączniki nr 1,2,3

Lista wiadomości
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2012 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego w 2012 r na realizacje programu usuwania azbestu i wyrobów awierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2012
sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok
W sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2012 - 2027
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2011-2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie opłaty targowej
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Smulsko gm. Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Psary
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Psary, gm. Przykona w drodze przetargu
w sprawie zmian w Uchwale Nr 0007.66.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Przykona spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2011-2026
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Boleszczyn na lata 2009- 2015 zatwierdzonym uchwałą Nr XXVI/189/09 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2009 roku i zmieniony uchwałą Nr IV/18/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 26 stycznia 2011roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Przykona na lata 2010-2016 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/259/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku i zmieniony uchwałą Nr 0007.42.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 18 marca 201 1 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Wichertów na lata 2010- 2017 zatwierdzonym uchwałą Nr IV /20/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Posoka na lata 2010-2017 zatwierdzonym uchwałą Nr IV /19/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Gąsin na lata 2011-2018 zatwierdzonym uchwałą Nr 0007.41.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 18 marca 2011 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowościach Dąbrowa, Laski, Olszówka, Przykona, Psary, Smulsko, Wichertów
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/53/07 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2007r o ustaleniu zasad usytuowania na terenie gminy Przykona miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Przykonana grunt stanowiący własność osób fizycznych
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu udziałów w nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Bądków Pierwszy, gm. Przykona będącej w jego użytkowaniu wieczystym
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Młyniska, gm. Przykona
w sprawie: zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt: "Przedszkole spełnionych marzeń".
w sprawie powierzenia Gminie Dobra do prowadzenia zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - środowiskowego domu samopomocy
W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2011 roku
w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Przykona spółkom wodnym , sposobu jej rozliczania.
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2011-2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/239/09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2010 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2010 rok.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
w sprawie zmiany uchwały nr XLI/309/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
w sprawie wysokości opłat za świadczenia realizowane przez Zespół Szkół w Przykonie Przedszkole w Przykonie
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Ewinów i Trzymsze" na lata 2011 - 2018.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia i zgłoszenia do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi" w 2011r.
w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla cząści obrębów Aleksandrów, Jakubka, Józefina
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działki nr 17/2 położonej w m. Aleksandrów
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Przykona
w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym - sołectwom Gminy Przykona
W sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Przykona spółkom wodnym , sposobu jej rozliczania.
W sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2011 - 2026
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Gminy do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Związek Gmin Powiatu Tureckiego"
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Żeroniczki na lata 2010-2016 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/262/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku i zmieniony uchwałą Nr XLI/307/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Smulsko na lata 2010-2017 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVI/273/10 Rady Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2010 roku i zmieniony uchwałą Nr XLI/305/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010r
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Przykona na lata 2010-2016 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/259/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Gąsin na lata 2011 - 2018.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Dąbrowa, Młyniska i Zimotki.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Gąsin
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie poboru podatku rolnego, lenego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznacenia inkasentów i wynagradzania za inkaso
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego w 2011 r na realizacje programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2011
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie „ Udrożnienia cieków od rzeki Warty tj. Kiełbaskę Dużą, Kanał Ruszkowski i Teleszynę do Zbiornika Przykona"
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2012 środków stanowiących fundusz sołecki
W sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2011 - 2026
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
W sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2011 - 2026
w sprawie zarządzenia wyborów w jednostkach pomocniczych gminy - sołectwach Gminy Przykona.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Sarbice na lata 2010 - 2017.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Rogów na lata 2010-2016 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/261/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku i zmieniony uchwałą Nr XLI/306/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010r.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wichertów na lata 2010 - 2017.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Posoka na lata 2010 - 2017.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Boleszczyn na lata 2009-2015 zatwierdzonym uchwałą nr XXVI/189/09 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2009 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2011 Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/300/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010r w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
w sprawie: uchwały budżetowej na 2011 rok.
W sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2011 - 2026