rok 2011

UCHWAŁA Nr IV/15/2011 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 stycznia 2011 r.

 

UCHWAŁA Nr IV/15/2011
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 26 stycznia 2011 r.

w sprawie: uchwały budżetowej  na 2011 rok.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 217 ust.2  pkt.6, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1.1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 27 118 825,00 zł

      z tego:

1) dochody bieżące w kwocie         25 422 734,00 zł

2) dochody majątkowe w kwocie     1 696 091,00
         zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

       2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych     

zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zdań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

w wysokości  2 601 871,00 zł.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 28 893 694,00 zł.

          z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie          25 118 869,00  zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie       3 774 825,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

     2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) Wydatki majątkowe , zgodnie z załącznikiem Nr 4,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jest w wysokości 3 149 784,00 zł.
§2 a. Deficyt budżetu w kwocie 1 774 869,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
         1) wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
             budżetu, wynikających z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych ,
             kredytów i pożyczek z lat ubiegłych   1 774 869,00 zł

§3.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości
 3.294.069,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

§ 4.Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości  1 519 200,00zł

      zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

 

 

§5.Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych     
      papierów wartościowych w kwocie  2 319 200,00zł

- w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu

budżetu 800 000,00 zł.

§6.Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
       zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§7.Określa się:

1) plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa
             w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych  zgodnie
             z załącznikiem Nr 7.

§8.Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych

      przez Wójta w roku budżetowym  800 000,00 zł.
§9.Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego

  deficytu budżetu do wysokości  800 000 zł
               -
o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r
                  do wysokości 1 519 200,00 zł

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie

wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie

wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych

(między zadaniami w ramach działu)

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku  budżetowym i w latach

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których

wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych

bankach.

§10. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania
        w wysokości 300 000,00 zł.

§11.Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

       w kwocie 45 000,00 zł  przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w

w wysokości  40 000,00 zł.

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5 000,00 zł.

§12.Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy     
       Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony   
       środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§13.Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości   32 876,00 zł

2) celowe w wysokości   71 824,00 zł

          z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

w wysokości  71 824,00 zł.

§14.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§15.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.  i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Do pobrania:

1) Złączniki do uchwały

 

Lista wiadomości
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2012 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego w 2012 r na realizacje programu usuwania azbestu i wyrobów awierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2012
sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok
W sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2012 - 2027
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2011-2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie opłaty targowej
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Smulsko gm. Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Psary
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Psary, gm. Przykona w drodze przetargu
w sprawie zmian w Uchwale Nr 0007.66.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Przykona spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2011-2026
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Boleszczyn na lata 2009- 2015 zatwierdzonym uchwałą Nr XXVI/189/09 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2009 roku i zmieniony uchwałą Nr IV/18/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 26 stycznia 2011roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Przykona na lata 2010-2016 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/259/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku i zmieniony uchwałą Nr 0007.42.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 18 marca 201 1 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Wichertów na lata 2010- 2017 zatwierdzonym uchwałą Nr IV /20/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Posoka na lata 2010-2017 zatwierdzonym uchwałą Nr IV /19/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Gąsin na lata 2011-2018 zatwierdzonym uchwałą Nr 0007.41.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 18 marca 2011 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowościach Dąbrowa, Laski, Olszówka, Przykona, Psary, Smulsko, Wichertów
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/53/07 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2007r o ustaleniu zasad usytuowania na terenie gminy Przykona miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Przykonana grunt stanowiący własność osób fizycznych
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu udziałów w nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Bądków Pierwszy, gm. Przykona będącej w jego użytkowaniu wieczystym
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Młyniska, gm. Przykona
w sprawie: zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt: "Przedszkole spełnionych marzeń".
w sprawie powierzenia Gminie Dobra do prowadzenia zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - środowiskowego domu samopomocy
W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2011 roku
w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Przykona spółkom wodnym , sposobu jej rozliczania.
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2011-2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/239/09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2010 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2010 rok.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
w sprawie zmiany uchwały nr XLI/309/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
w sprawie wysokości opłat za świadczenia realizowane przez Zespół Szkół w Przykonie Przedszkole w Przykonie
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Ewinów i Trzymsze" na lata 2011 - 2018.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia i zgłoszenia do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi" w 2011r.
w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla cząści obrębów Aleksandrów, Jakubka, Józefina
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działki nr 17/2 położonej w m. Aleksandrów
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Przykona
w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym - sołectwom Gminy Przykona
W sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Przykona spółkom wodnym , sposobu jej rozliczania.
W sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2011 - 2026
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Gminy do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Związek Gmin Powiatu Tureckiego"
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Żeroniczki na lata 2010-2016 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/262/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku i zmieniony uchwałą Nr XLI/307/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Smulsko na lata 2010-2017 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVI/273/10 Rady Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2010 roku i zmieniony uchwałą Nr XLI/305/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010r
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Przykona na lata 2010-2016 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/259/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Gąsin na lata 2011 - 2018.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Dąbrowa, Młyniska i Zimotki.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Gąsin
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie poboru podatku rolnego, lenego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznacenia inkasentów i wynagradzania za inkaso
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego w 2011 r na realizacje programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2011
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie „ Udrożnienia cieków od rzeki Warty tj. Kiełbaskę Dużą, Kanał Ruszkowski i Teleszynę do Zbiornika Przykona"
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2012 środków stanowiących fundusz sołecki
W sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2011 - 2026
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
W sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2011 - 2026
w sprawie zarządzenia wyborów w jednostkach pomocniczych gminy - sołectwach Gminy Przykona.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Sarbice na lata 2010 - 2017.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Rogów na lata 2010-2016 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/261/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku i zmieniony uchwałą Nr XLI/306/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010r.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wichertów na lata 2010 - 2017.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Posoka na lata 2010 - 2017.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Boleszczyn na lata 2009-2015 zatwierdzonym uchwałą nr XXVI/189/09 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2009 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2011 Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/300/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010r w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
w sprawie: uchwały budżetowej na 2011 rok.
W sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2011 - 2026