rok 2011

Uchwała nr 0007.31.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 18 marca 2011 roku

 

Uchwała  nr 0007.31.2011 
Rady Gminy Przykona
z dnia 18 marca 2011 roku

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok

                Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157  poz.1240 ze zm.) Rada Gminy Przykona, uchwala co następuje:

§ 1.
 W Uchwale Nr IV/15/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok , zmienionej Zarządzeniem nr 7/2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 01 lutego 2011 roku, Uchwałą Nr V/30/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2011 roku, wprowadza się zmiany:

1.W § 1 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok
zwiększa się o 1.634.566,10 zł,  dochody w wysokości  27.163.481,00 zł, zastępuje się
kwotą 28.798.047,10 zł.
Z tego:
- dochody bieżące w kwocie 25.467.390 zł, zastępuje się kwotą 27.101.956,10 zł
- dochody majątkowe  1.696.091 zł

Zwiększa się:
- w dziale 758 rozdział 75801§ 2920      88.602,00 zł   

Dodaje się :
- w dziale 600 rozdział 60016 § 2030     1.483.800,00 zł
- w dziale 750 rozdział 75056 § 2010            9.523,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 2007          44.744,93 zł

 

 


- w dziale 801 rozdział 80101 § 2009            7.896,17 zł
                                                                 ---------------------
Razem:                                                      1.545.964,10 zł

2. W § 1 ust.2 pkt.1  dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej, otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. W § 1 ust.2 uchwały budżetowej, dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w wysokości 2.601.871,00 zł, zastępuje się kwotą  2.654.512,10 zł

4. W § 2 ust.1  uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków  budżetu na 2011 rok  zwiększa się  o 1.710.204,46 zł, wydatki w wysokości 28.938.350,00 zł , zastępuje się  kwotą  30.648.554,46 zł.
 Z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 25.163.525,00 zł, zastępuje się kwotą 26.873.729,46 zł
 - wydatki majątkowe  3.774.825,00 zł.


 Zwiększa się:


 - w dziale 600 rozdział 60016 § 4270            1.483.800,00 zł
 - w dziale 600 rozdział 60016 § 4277                   9.000,00 zł
 - w dziale 600 rozdział 60016 § 4279                   9.000,00 zł
 - w dziale 750 rozdział 75011 § 4210                      121,00 zł (zlecone)
 - w dziale 750 rozdział 75023 § 4210                 15.087,00 zł  
 - w dziale 758 rozdział 75818 § 4810                   2.684,00 zł
 - w dziale 851 rozdział 85154 § 2830                 25.701,00 zł
 - w dziale 852 rozdział 85212 § 4210                        16,00 zł (zlecone)
 - w dziale 852 rozdział 85219 § 4170                   1.500,00 zł
 - w dziale 900 rozdział 90001 § 4170                   1.200,00 zł
 - w dziale 900 rozdział 90001 § 4270                 78.000,00 zł
 - w dziale 900 rozdział 90001 § 4300               130.000,00 zł
 - w dziale 921 rozdział 92109 § 4270                 15.000,00 zł
 - w dziale 926 rozdział 92601 § 6050                 70.000,00 zł
                                                                        ----------------------
Razem:                                                             1.841.109,00 zł  

    
Zmniejsza się:


     - w dziale 600 rozdział 60016 § 4270             164.200,00 zł
     - w dziale 750 rozdział 75011 § 4440                  121,00 zł (zlecone)
     - w dziale 750 rozdział 75023 § 4210               2.684,00 zł
     - w dziale 750 rozdział 75023 § 4440             15.087,00 zł
     - w dziale 801 rozdział 80195 § 4300             15.707,60 zł
     - w dziale 852 rozdział 85212 § 4440                    16,00 zł (zlecone)
     - w dziale 852 rozdział 85212 § 4440                    16,00 zł
     - w dziale 852 rozdział 85219 § 4300                  999,00 zł
     - w dziale 852 rozdział 85219 § 4440                  635,00 zł
     - w dziale 900 rozdział 90015 § 6050             50.000,00 zł
     - w dziale 900 rozdział 90095 § 4300           235.000,00 zł
     - w dziale 926 rozdział 92695 § 6050             20.000,00 zł
                                                                            ------------------
     Razem :                                                          504.465,60 zł   

Dodaje się:

  - w dziale 010 rozdział 01095 § 2710              100.000,00 zł
  - w dziale 010 rozdział 01095 § 4300                  2.000,00 zł 
  - w dziale 750 rozdział 75056 § 3020                   6.400,00 zł (zlecone)
  - w dziale 750 rozdział 75056 § 4110                   1.128,00 zł (zlecone)
   - w dziale 750 rozdział 75056 § 4120                      182,00 zł (zlecone) 
   - w dziale 750 rozdział 75056 § 4170                   1.013,00 zł (zlecone) 
   - w dziale 750 rozdział 75056 § 4210                      800,00 zł (zlecone) 
    - w dziale 801 rozdział 80101 § 4117                  1.736,80 zł
    - w dziale 801 rozdział 80101 § 4119                     306,49 zł
    - w dziale 801 rozdział 80101 § 4127                     280,23 zł
    - w dziale 801 rozdział 80101 § 4129                       49,48 zł
    - w dziale 801 rozdział 80101 § 4177                17.243,96 zł
    - w dziale 801 rozdział 80101 § 4179                  3.043,04 zł
    - w dziale 801 rozdział 80101 § 4247                25.483,94 zł
    - w dziale 801 rozdział 80101 § 4249                  4.497,16 zł
    - w dziale 801 rozdział 80104 § 2310                     316,00 zł
    - w dziale 801 rozdział 80110 § 4301                42.241,56 zł
    - w dziale 801 rozdział 80110 § 4421                23.087,40 zł
    - w dziale 801 rozdział 80195 § 4170                  4.000,00 zł

 

 


    - w dziale 801 rozdział 80195 § 4210                  3.000,00 zł
    - w dziale 801 rozdział 80195 § 4300              101.602,00 zł
    - w dziale 852 rozdział 85212 § 4280                      150,00 zł
    - w dziale 900 rozdział 90002 § 2710                35.000,00 zł
                                                                           ----------------------
    Razem:                                                              373.561,06 zł

5.W § 2 ust.2 pkt.1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych  zleconych odrębnymi ustawami, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

6.W § 2 ust.2 pkt.2 wydatki majątkowe, stanowiące załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

7.W § 2 ust.2 pkt.3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w części związanej z realizacją  zadań  jst  w wysokości 998.984,00 zł, zastępuje się kwotą  1.134.954,06 zł.

8. § 2 a otrzymuje brzmienie :
     Deficyt budżetu w kwocie 1.850.507,36 zł zostanie sfinansowany  przychodami
     z tytułu :
     1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.850.507,36 zł.  

 9. § 3 otrzymuje brzmienie:
      Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.369.707,36 zł Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 3  do niniejszej uchwały.

10.  Ustalone zestawienie planowanych kwot dotacji w § 6 pkt.1 i 2, stanowiące załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej chwały.

11.Określony plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1, oraz wydatków nimi finansowanych w § 7 pkt.1, stanowiący załącznik Nr 7  do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej
     uchwały.


 
12.W § 11 w pkt.1 wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 40.000,00 zł, zastępuje się   kwotą  65.701,00 zł.

13.W § 12 dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków  z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą ,w  którym  wprowadza się zmiany:
   
 zmniejsza się :
     - w dziale 900 rozdział 90095 § 4300          235.000,00 zł

     dodaje się:
     - w dziale 010 rozdział 01095 § 2710             100.000,00 zł
     - w dziale 010 rozdział 01095 § 4300                 2.000,00 zł
     - w dziale 801 rozdział 80195 § 4170                 4.000,00 zł
     - w dziale 801 rozdział 80195 § 4210                 3.000,00 zł
     - w dziale 801 rozdział 80195 § 4300               13.000,00 zł 
     - w dziale 900 rozdział 90001 § 4270               78.000,00 zł
     - w dziale 900 rozdział 90002 § 2710               35.000,00 zł
                                                                         ------------------------
     Razem:                                                             235.000,00 zł        
   
     Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej, otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 6
     do niniejszej  uchwały. 

14.§ 13 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
     Tworzy się rezerwy:
      1) ogólną w wysokości    32.876,00 zł
      2) celowe w wysokości   74.508,00 zł

       Z tego:
        - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
          w wysokości 74.508,00 zł.
          

 § 2.
 

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

   § 3.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Do pobrania:

Załączniki ne 1,2,3,4,5,6 - ZIP (45KB)

Lista wiadomości
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2012 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego w 2012 r na realizacje programu usuwania azbestu i wyrobów awierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2012
sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok
W sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2012 - 2027
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2011-2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie opłaty targowej
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Smulsko gm. Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Psary
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Psary, gm. Przykona w drodze przetargu
w sprawie zmian w Uchwale Nr 0007.66.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Przykona spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2011-2026
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Boleszczyn na lata 2009- 2015 zatwierdzonym uchwałą Nr XXVI/189/09 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2009 roku i zmieniony uchwałą Nr IV/18/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 26 stycznia 2011roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Przykona na lata 2010-2016 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/259/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku i zmieniony uchwałą Nr 0007.42.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 18 marca 201 1 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Wichertów na lata 2010- 2017 zatwierdzonym uchwałą Nr IV /20/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Posoka na lata 2010-2017 zatwierdzonym uchwałą Nr IV /19/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Gąsin na lata 2011-2018 zatwierdzonym uchwałą Nr 0007.41.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 18 marca 2011 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowościach Dąbrowa, Laski, Olszówka, Przykona, Psary, Smulsko, Wichertów
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/53/07 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2007r o ustaleniu zasad usytuowania na terenie gminy Przykona miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Przykonana grunt stanowiący własność osób fizycznych
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu udziałów w nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Bądków Pierwszy, gm. Przykona będącej w jego użytkowaniu wieczystym
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Młyniska, gm. Przykona
w sprawie: zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt: "Przedszkole spełnionych marzeń".
w sprawie powierzenia Gminie Dobra do prowadzenia zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - środowiskowego domu samopomocy
W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2011 roku
w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Przykona spółkom wodnym , sposobu jej rozliczania.
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2011-2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/239/09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2010 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2010 rok.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
w sprawie zmiany uchwały nr XLI/309/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
w sprawie wysokości opłat za świadczenia realizowane przez Zespół Szkół w Przykonie Przedszkole w Przykonie
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Ewinów i Trzymsze" na lata 2011 - 2018.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia i zgłoszenia do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi" w 2011r.
w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla cząści obrębów Aleksandrów, Jakubka, Józefina
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działki nr 17/2 położonej w m. Aleksandrów
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Przykona
w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym - sołectwom Gminy Przykona
W sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Przykona spółkom wodnym , sposobu jej rozliczania.
W sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2011 - 2026
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Gminy do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Związek Gmin Powiatu Tureckiego"
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Żeroniczki na lata 2010-2016 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/262/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku i zmieniony uchwałą Nr XLI/307/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Smulsko na lata 2010-2017 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVI/273/10 Rady Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2010 roku i zmieniony uchwałą Nr XLI/305/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010r
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Przykona na lata 2010-2016 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/259/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Gąsin na lata 2011 - 2018.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Dąbrowa, Młyniska i Zimotki.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Gąsin
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie poboru podatku rolnego, lenego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznacenia inkasentów i wynagradzania za inkaso
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego w 2011 r na realizacje programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2011
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie „ Udrożnienia cieków od rzeki Warty tj. Kiełbaskę Dużą, Kanał Ruszkowski i Teleszynę do Zbiornika Przykona"
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2012 środków stanowiących fundusz sołecki
W sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2011 - 2026
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
W sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2011 - 2026
w sprawie zarządzenia wyborów w jednostkach pomocniczych gminy - sołectwach Gminy Przykona.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Sarbice na lata 2010 - 2017.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Rogów na lata 2010-2016 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/261/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku i zmieniony uchwałą Nr XLI/306/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010r.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wichertów na lata 2010 - 2017.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Posoka na lata 2010 - 2017.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Boleszczyn na lata 2009-2015 zatwierdzonym uchwałą nr XXVI/189/09 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2009 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2011 Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/300/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010r w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
w sprawie: uchwały budżetowej na 2011 rok.
W sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2011 - 2026