Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr XXXVIII/285/10 Rady Gminy Przykona z dnia 24 czerwca 2010 roku

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/285/10

Rady Gminy Przykona

z dnia 24 czerwca 2010 roku

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Psary, gm. Przykona

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ i art. 13 oraz art. 37 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651/, Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje :

§ 1

 

Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu na okres 25 lat z przeznaczeniem na wybudowanie i eksploatację elektrowni biogazowej nieruchomości oznaczonych nr:

- 405/8 o pow. 24462 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW 21111, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Turku - Wydział Ksiąg Wieczystych,

- część działki 405/9 o pow. 6266 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW 21111, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Turku - Wydział Ksiąg Wieczystych,

- część działki 405/6 o pow. 15510 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW 29636, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Turku - Wydział Ksiąg Wieczystych

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr XXXVIII/285/10

Rady Gminy Przykona

z dnia 24 czerwca 2010 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Psary, gm. Przykona

 

Nieruchomości określone w § 1 uchwały stanowią gminny zasób nieruchomości i przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę w drodze przetargu na okres 25 lat z przeznaczeniem na wybudowanie i eksploatację elektrowni biogazowej stosownie do przepisów art. 37 ust.1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651/.

  Nieruchomości te oznaczone są nr: 405/8 o pow. 24462 m2, część działki 405/9 o pow. 6266 m2, część działki 405/6 o pow. 15510 m2

  Powyższe nieruchomości zlokalizowane są w pn. zach. części wsi Psary. Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej, 500 m w kierunku północnym od skrzyżowania.

  Działka oznaczona nr 405/8 jest niezabudowana natomiast część działka nr 405/9 i cz. działki nr 405/6 jest zagospodarowana trzema zbiornikami konstrukcji ziemnej i budynkiem magazynowo-socjalnym.

  Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. / do wyłącznej właściwości rady gminy należy określanie zasad nabycia, zbyciai obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.