Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr XXXVIII/284/10 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 24 czerwca 2010 roku

 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/284/10

RADY GMINY PRZYKONA

z dnia 24 czerwca 2010 roku

 
 

w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki na lata 2009 - 2015 zatwierdzonym  uchwałą nr XXV/181/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku i zmienionym uchwałą  Nr XXXI/235/09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009 roku.

     

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 6, i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 10 ust. 2 pkt  2 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. ze  zm. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 38 , poz. 220 ze zm.)   Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Zatwierdza  się zmiany w „Planie Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki" na lata 2009 - 2015, które zostały przyjęte Uchwałą Nr 1/10 przez Zebranie Wiejskie Sołectwa Dąbrowa w dniu 21 czerwca 2010 r. W  Planie Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki" na lata 2009 - 2015 w punkcie V. Zadania inwestycyjne na lata 2009 - 2015: Zadania inwestycyjne 1 dodaje się do tabeli  w wierszu 1 nazwę zadania  „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-turystycznych nad Zbiornikiem Wodnym Przykona w miejscowości Zimotki Gmina Przykona" oraz w wierszu 7 zmienia się nazwę zadania z „Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych na terenach około zbiornikowych" na „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-turystycznych nad Zbiornikiem Wodnym Przykona w miejscowości Zimotki Gmina Przykona - pomost cumowniczy oraz pomosty rekreacyjne", na str. 21 dodaje się punkt 2 „Opis planowanego do realizacji zadania w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi  PROW 2007-2013".

2. Jednolity tekst Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki na lata 2009-2015 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                  

     

Uzasadnienie 

Do Uchwały Nr XXXVIII/284/10

Rady Gminy Przykona

z dnia 24  czerwca 2010 roku

 

Gmina Przykona będzie ubiegać się o środki finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W związku z tym został opracowany Plan Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki, który jest niezbędnym załącznikiem do wniosku. Zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. ze zm.  
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  (§ 10 ust. 2 pkt 2 lit. a) Plan Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki został przyjęty Uchwałą Nr 1/09 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dąbrowa z dnia 26 stycznia 2009r.,
i zatwierdzony Uchwałą nr XXV/181/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009r.

Do Planu Odnowy Miejscowości wprowadzono zmiany, które zostały przyjęte uchwałą nr 2/09 przez Zebranie Wiejskie Sołectwa Dąbrowa w dniu 15 października 2009 r. i zatwierdzone uchwałą  Nr XXXI/235/09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009 roku. W związku z kolejnym naborem w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi" wprowadzono zmiany do Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki, które przyjęto uchwałą nr 1/10 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dąbrowa w dniu 21 czerwca 2010r. Zakresem zmian są nazewnictwa w punkcie V. Zadania inwestycyjne na lata 2009 - 2015: Zadania inwestycyjne 1 w tabeli w wierszu 1 dodaje się nazwę zadania „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-turystycznych nad Zbiornikiem Wodnym Przykona w miejscowości Zimotki Gmina Przykona" oraz w wierszu 7 zmienia się nazwę zadania z „Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych na terenach około zbiornikowych" na „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-turystycznych nad Zbiornikiem Wodnym Przykona w miejscowości Zimotki Gmina Przykona - pomost cumowniczy oraz pomosty rekreacyjne", na str. 21 dodaje się punkt 2 „Opis planowanego do realizacji zadania w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi  PROW 2007-2013".

 

Do pobrania:

1) Ząłącznik nr 1 - *.PDF (0,7MB)