Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR XXXVIII/283/10 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 24 czerwca 2010r.

UCHWAŁA  NR XXXVIII/283/10

RADY GMINY PRZYKONA

z  dnia 24 czerwca 2010r.

 

w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowościach  Bądków Drugi, Dąbrowa, Laski, Olszówka, Przykona, Psary, Smulsko, Wichertów

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 4 ustawy  z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

 

 § 1

 

Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy  Przykona działek położonych w miejscowościach Bądków Drugi,  Dąbrowa, Laski, Olszówka, Przykona, Psary, Smulsko, Wichertów

w zakresie zgodnym z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 80, poz. 717, z póżn. zm.)

 

§ 2

 

Granice obszaru objętego planem określają mapy stanowiące załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12  do uchwały.

 

§ 3

 

Dla terenów wymienionych w § 1 objętych zmianą planu dopuszcza się uchwalenie zmiany planu
w częściach.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
                                              

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY  NR XXXVIII/283/10

RADY GMINY PRZYKONA

z  dnia 24 czerwca 2010r.

 

w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowościach Bądków Drugi, Dąbrowa, Laski,  Olszówka,  Przykona, Psary, Smulsko,  Wichertów

 Na obszarze objętym sporządzeniem zmiany planu obowiązują ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona zatwierdzonego Uchwałą nr XV/73/03 Rady Gminy Przykona z  dnia 16.12.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania Gminy Przykona (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 12 z dnia 04.02.2004r. poz.373) zmienionego Uchwałą Nr X/52/07 Rady Gminy Przykona z dn.05.07.2007r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania Gminy Przykona (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 132 z dnia 13.09.2007r. poz.3001), Uchwałą Nr XXX/218/09 Rady Gminy Przykona z dn.09.09.2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania Gminy Przykona (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 190 z dnia 10.11.2009r. poz.3259) oraz Uchwałą Nr XXXIV/254/10 Rady Gminy Przykona z dn.10.02.2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Psary, Przykona, Laski i Wichertów (Dz. U. Województwa Wielkopolskiego Nr 85 z dnia 30.04.2010r. poz.1665).

Przedmiotem opracowania planistycznego jest określenie przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania:

- tereny mieszkaniowe: działki w m.Dąbrowa, Laski, Olszówka Przykona, Psary, Smulsko i Wichertów;

- tereny  usług o charakterze publicznym: sport, rekreacja, oświata, kultura  - działka nr 261 w m.Przykona;

- tereny leśne - działka 94 w m.Bądków Drugi, działki nr 360/1 i 362/1 w m.Laski, działki nr 55/3 i 399 w m.Psary;

Podjęcie prac nad planem ma na celu zapewnienie realizacji polityki planistycznej Gminy Przykona wyrażonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Przykona Nr XVII/106/08 z dnia 19.03.2008r.

Przewidywane w planie rozwiązania są zgodne z ustaleniami studium i uwzględniają wnioski zainteresowanych.

Wobec powyższego podjęcie uchwały uważam za zasadne.

 


 

Do pobrania:

1) Załaczniki nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 - ( *.PDF - 1,2MB)