Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR XXXVIII/282/10 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 24 czerwca 2010r.

                                                                                            
 

U C H W A Ł A   NR XXXVIII/282/10

 RADY   GMINY  PRZYKONA

z dnia 24 czerwca 2010r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla inwestycji celu publicznego - eksploatacja węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża Adamów gmina Przykona

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z późn. zmianami) w związku z uchwałą Nr XIX/123/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona, Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

 DZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział 1.


Zakres obowiązywania planu.

§1. Po stwierdzeniu zgodność z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona", uchwalonego 19 marca 2008 r. uchwałą nr XVII/106/08 Rady Gminy Przykona, uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla inwestycji celu publicznego - eksploatacja węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża Adamów, gmina Przykona, zwaną dalej planem.

§2. 1. Rysunek planu pt. „GMINA PRZYKONA - Józefina-Jeziorko-Psary-Zimotki - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego - eksploatacja węgla brunatnego i kopalin towarzyszących metodą odkrywkową ze złoża Adamów skala 1:2000" wraz z zaznaczoną granicą obszaru objętego zmianą planu, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej  stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Rozstrzygnięcie dot. sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§3.  Przedmiotem planu jest określenie:

1.         przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2.         zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3.         zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4.         zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5.         wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6.         parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy;

7.         granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

8.         szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

9.         szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;

10.     zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

11.     sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

12.     stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami planu:

1.         granica planu miejscowego;

2.         symbol terenu;

§5. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1.         budowli służącej reklamie - należy przez to rozumieć wolnostojący trwale związany z gruntem obiekt reklamowy, który nie jest budynkiem w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;

2.         urządzeniu służącym reklamie - należy przez to rozumieć obiekt nie związany na trwale z gruntem,  służący reklamie;

3.         obiekcie obsługi technicznej - należy przez to rozumieć podziemną infrastrukturę techniczną, która służy odprowadzaniu ścieków, dostarczaniu wody, ciepła, energii elektrycznej, gazu a także stacje transformatorowe, obiekty przepompowni ścieków, urządzenia melioracji, zorganizowane miejsca zbiórki segregowanych odpadów komunalnych;

4.         przeznaczeniu podstawowym, dominującym - należy przez to rozumieć dominujący ( główny ) sposób zagospodarowania terenu;

5.         przeznaczeniu uzupełniającym, dopuszczalnym - należy przez to rozumieć możliwy sposób zagospodarowania terenu po spełnieniu wymagań określonych w planie, stanowiący uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego;

6.         symbolu przeznaczenia - należy przez to rozumieć literowe oznaczenie poszczególnych terenów, określające ich przeznaczenie podstawowe lub przeznaczenie podstawowe i uzupełniające;

7.         terenie - należy przez to rozumieć obszar, wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz określony symbolem lub symbolem i numerem;

8.         urządzeniu pomocniczym - należy przez to rozumieć wyposażenie techniczne dróg, miejsca parkingowe, a także oznakowanie służące organizacji ruchu drogowego, ekrany akustyczne, urządzenia ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej, urządzenia służące informacji o terenie, a także ogólnodostępne stacje telefoniczne;

9.         odpadach niebezpiecznych - należy przez to rozumieć odpady określone w art. 3 ust. 2 i załącznikach do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ;

10.     zakładzie górniczym - należy przez to rozumieć wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół środków służących bezpośrednio do wydobywania kopaliny ze złoża, w tym wyrobiska górnicze, obiekty budowlane oraz technologicznie związane z nimi obiekty i urządzenia przeróbcze;

11.     obszarze górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny oraz prowadzenia robót górniczych związanych z wykonywaniem koncesji;

12.     terenie górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń objętą przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego;

13.     wyrobisku górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń w nieruchomości gruntowej lub w górotworze powstałą w wyniku robót górniczych;

14.     robotach górniczych - należy przez to rozumieć wykonywanie, zabezpieczanie lub likwidowanie wyrobisk górniczych w związku z działalnością regulowaną ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze;

DZIAŁ II. USTALENIA OGÓLNE

Rozdział 2.

Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów objętych ustaleniami planu.

§6. Dla obszaru objętego niniejszą uchwałą, ustala się następujące przeznaczenia terenu, przyporządkowując mu symbol przeznaczenia:

PG-EP,IT - teren i obszar górniczy - teren eksploatacji powierzchniowej i infrastruktury technicznej zakładu górniczego;

Rozdział 3.

Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§7. Budowle i urządzenia służące reklamie można lokalizować na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia PG-EP,IT .

Rozdział 4.

Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§8.  1. Obszar w granicach planu nie znajduje się w strefie ochronnej ujęcia wody i w obszarze ochronnym zbiornika wód śródlądowych.

2. Obszar w granicach planu znajduje się w granicach głównego zbiornika wód podziemnych GZWP - nr 151 Turek - Konin - Koło.

§9. Działalność prowadzona na terenach objętych planem nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska, określonych przepisami odrębnymi, poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

§10. Ustala się następujące warunki postępowania z odpadami:

1.         wytwórcy odpadów zobowiązani są do ich selektywnej zbiórki, umożliwiającej późniejszy odzysk lub unieszkodliwienie, zgodnie z wymogami ochrony środowiska;

2.         odpady komunalne winny być segregowane i zagospodarowane zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami;

3.         odpady niebezpieczne, oleje odpadowe, zużyte baterie i akumulatory winny być gromadzone w hermetycznych pojemnikach i transportowane do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.

§11. Masy ziemne i skalne przemieszczane w związku z wydobywaniem węgla brunatnego należy lokalizować na zwałowisku wewnętrznym. Sposób zwałowania przemieszczanych mas skalnych oraz ukształtowania wierzchowiny zwałowiska określa projekt zagospodarowania złoża i plan ruchu zakładu górniczego, o którym mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze. Po zawałowaniu teren należy zrekultywować zgodnie z decyzją o ustaleniu kierunków rekultywacji.

§12. 1. W celu odwodnienia poziomu nadkładowego i odprężenia poziomu podwęglowego oraz ochrony skarp stałych należy wykonać system bariery studni zewnętrznych oraz współdziałających studni wewnętrznych . 

2.      Wody studzienne z bariery zewnętrznej i wewnętrznej należy kierować do cieków podstawowych i zbiornika „Przykona".

3.      Wody opadowe i roztopowe oraz resztkowe ujmowane w pompowniach spągowych, po oczyszczeniu w osadniku do jakości wymaganej przepisami odrębnymi, należy kierować do cieków podstawowych .

4.      Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych, w tym z parkingów, przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi w przypadkach określonych przepisami odrębnymi należy oczyścić do jakości wymaganej tymi przepisami.

5.      Zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków bezpośrednio do wód lub do ziemi.

§13. 1. Inwestycje muszą ściśle spełniać wszystkie obowiązujące wymogi ochrony środowiska.

2.      Obowiązuje konieczność stosowania rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych obniżających poziom hałasu, emitowanego w związku z działalnością odkrywki, co najmniej do poziomu dopuszczalnego, zgodnie z przepisami odrębnymi.

3.      Na każdym etapie eksploatacji odkrywki stosować środki ograniczające emisję pyłu.

Rozdział 5.

Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§14.     1. Teren w granicach planu nie jest objęty ochroną archeologiczną.

2. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego ustala się w obrębie szerokopłaszczyznowego zadania inwestycyjnego, obowiązek przeprowadzenia:

- stałego nadzoru archeologicznego podczas odhumusowywania terenu

- badań archeologicznych na nowych obiektach archeologicznych

Wszystkie prace archeologiczne muszą być uzgodnione pozwoleniem WUOZ w Poznaniu - Delegatura w Koninie przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub przed rozpoczęciem prac ziemnych.

3. W przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na obiekty mające charakter zabytku archeologicznego - należy wstrzymać roboty i niezwłocznie powiadomić odpowiednie organy ochrony zabytków.        

Rozdział 6.

Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

§15.  Nie ustala się.

Rozdział 7.

Ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się               mas ziemnych

§16.  1. Teren objęty opracowaniem, w całości znajduje się  w granicach:

-  terenu górniczego „Adamów-Koźmin" decyzja Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Nr DG/e/WL/487/4838/98 z dnia 18.11.1998 r.

2. Teren objęty opracowaniem, w całości znajduje się  w granicach:

- obszaru górniczego „Adamów" decyzja Ministra Górnictwa i Energetyki Nr VMF/3045/61 z dnia 12.07.1961 r.

3. Od strony zwartych kompleksów leśnych należy zastosować filary ochronne.

Rozdział 8.

Szczególne zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

§17.  Nie ustala się.

Rozdział 9.

Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu,

w tym zakaz zabudowy

§18. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolami PG-EP,IT obowiązuje zakaz realizacji budynków.

Rozdział 10.

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

§19.  Na terenach objętych planem ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury:

1.         budowle muszą być podłączone do sieci elektroenergetycznej oraz posiadać przyłącza, umożliwiające pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania terenu;

2.         wszystkie istniejące i projektowane na obszarze objętym planem instalacje i urządzenia, należy wkomponować w projektowane zagospodarowanie terenu, zachowując bezpieczne odległości zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

3.         ustala się rozbiórkę dróg kolidujących z eksploatacją węgla brunatnego i budowę po nowej trasie na warunkach ustalonych z zarządcą drogi.

4.         wszystkie istniejące na obszarze objętym planem instalacje i urządzenia, kolidujące z eksploatacją węgla brunatnego i trasą odstawy należy rozebrać i pobudować po nowej trasie zgodnie z obowiązującymi przepisami, na warunkach ustalonych przez właściciela urządzeń i instalacji na bazie warunków technicznych;

5.         ustala się wykonanie skrzyżowań nowych linii elektroenergetycznych niezbędnych do funkcjonowania zakładu górniczego z istniejącymi instalacjami napowietrznymi lub podziemnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami na warunkach ustalonych z właścicielem instalacji.

6.         istniejące budynki socjalne i warsztatowe są podłączone do sieci wodociągowej i posiadają przyłącza wodociągowe, umożliwiające pobór wody zgodny z funkcją oraz sposobem zagospodarowania i zabudowy działki;

7.         należy zapewnić wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz utwardzone drogi pożarowe , umożliwiające dojazd o każdej porze roku pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej;

8.         gromadzenie ścieków przemysłowych i ścieków bytowych odbywa się w szczelnych zbiornikach bezodpływowych z zapewnieniem ich wywozu przez koncesjonowanego przewoźnika do punktu zlewowego przy oczyszczalni ścieków;

9.         jeżeli w obrębie planowanej inwestycji występują urządzenia melioracyjne rozbiórka lub przebudowę należy uzgodnić z administratorem tych urządzeń.

10.     w granicach obszaru objętego planem dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej, technologicznej i komunikacyjnej niezbędnej do wykonywania działalności zakładu górniczego.

11.     dla istniejących i nowo budowanych linii elektroenergetycznych ustala się następujące pasy technologiczne:

linia 110 kV - po 15 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii w obie strony

linia 30 kV - 10 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii

linia 15 kV - 5 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii

linia 0,4 kV - 3 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii

W pasach technologicznych linii elektroenergetycznych obowiązuje bezwzględny zakaz realizacji obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi.

11. przy realizacji inwestycji należy uwzględnić drogi pożarowe i zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów.

12. ustala się nakaz, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, zgłoszenia do Szefostwa Służb Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, obiektów o wysokości równej lub większej niż  50,0 m npt;  

§20. 1. Na terenie objętym planem nie ustala się warunków zaspokojenia potrzeb parkingowych;

2.   Obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego symbolem przeznaczenia PG-EP,IT poprzez drogi wewnętrzne.

Rozdział 11.

Ustalenia dotyczące zasad obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji

§21. 1. Na obszarze objętym planem, oznaczonym symbolem PG-EP,IT, ustala się obowiązek sukcesywnej rekultywacji terenów poeksploatacyjnych w kierunku rolnym , leśnym lub wodnym , zgodnie z decyzją o ustaleniu kierunków rekultywacji.

2. Dla ochrony krajobrazu, podczas rekultywacji terenów poeksploatacyjnych w kierunku rolnym lub leśnym ustala się przywrócenie pierwotnego poziomu terenu.

DZIAŁ III. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

 

Rozdział 12.

Przeznaczenie i zagospodarowanie terenu i obszaru górniczego - teren eksploatacji powierzchniowej i infrastruktury technicznej zakładu górniczego oznaczony symbolem PG-EP,IT.


 

 

§22. Ustala się  dla  terenów  oznaczonych  symbolem  PG-EP,IT

   przeznaczenie podstawowe: eksploatacja powierzchniowa węgla brunatnego
i infrastruktura techniczna zakładu górniczego;

§23. 1. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia PG-EP,IT ustala się zakaz wprowadzania obiektów budowlanych nie związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu do czasu zakończenia eksploatacji.

2. W granicach terenu oznaczonego symbolem PG-EP,IT ustala się prawo realizacji obiektów budowlanych, obiektów infrastruktury technicznej, technologicznej i komunikacyjnej niezbędnej do wykonywania działalności zakładu górniczego i innej infrastruktury technicznej nie kolidującej z przeznaczeniem podstawowym.

3. W granicach terenu oznaczonego symbolem PG-EP,IT ustala się prawo rozbiórki obiektów budowlanych, obiektów infrastruktury technicznej, technologicznej i komunikacyjnej kolidujących z przeznaczeniem podstawowym.

4. Ruch zakładu górniczego musi odbywać się na podstawie planu ruchu zgodnie z zasadami techniki górniczej.

5. Po zakończeniu eksploatacji węgla brunatnego, ustala się możliwość zmiany sposobu użytkowania lub rozbiórki obiektów budowlanych, obiektów infrastruktury technicznej, technologicznej i komunikacyjnej zbędnej do wykonywania działalności zakładu górniczego i rekultywację zgodnie z decyzją o ustaleniu kierunków rekultywacji.

6. Dopuszcza się budowę urządzeń wodnych i drogowych służących rekultywacji.

Rozdział 13

Ustalenia końcowe.

§24. Uchwala się dla terenów objętych ustaleniami planu stawkę służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wysokości 30%.

§25. 1. Zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych            ( Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 63  z późn. zmianami) zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, przeprowadza się na postawie zgody Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z pismem Nr DR.I.6110-55/09, z dn. 2010-01-06.

2. Ustala się przeznaczenie pozostałych gruntów rolnych, znajdujących się w granicach objętych planem na cele nierolne.

§26. Pozostałe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona, uchwalonego Uchwałą Nr XV/73/03  Rady Gminy Przykona, z dnia  16 grudnia 2003 roku  ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004 r.  Nr 12, poz. 373 )   pozostają bez zmian.

§27. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§28. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

UZASADNIENIE

 DO UCHWAŁY  NR XXXVIII/282/10 

 RADY  GMINY  PRZYKONA

 z dnia 24 czerwca 2010r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla inwestycji celu publicznego - eksploatacja węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża Adamów Gmina Przykona.

            Przedmiotem wymienionego opracowania jest zmiana niektórych ustaleń planu miejscowego, uchwalonego Uchwałą nr XV/73/03 RG Przykona, z dnia 16.12.2003 r., polegająca na powiększeniu terenów powierzchniowej eksploatacji węgla.

            Zmiana planu została wykonana na wniosek KWB „Adamów", w związku z planowaną zmianą postępu robót górniczych.

            Na etapie oceny zasadności wniosku w sprawie planowanej inwestycji zapoznano się, m.in. z informacjami z rejestru gruntów wnioskowanych do zmiany użytkowania. Z materiałów geodezyjnych wynika, że w ogólnej powierzchni gruntów tylko ok. 2 % stanowią grunty rolne  ( kl. VI ) , a pozostałe grunty wykazane są jako „użytki kopalne, należące do KWB „Adamów", drogi i wody płynące ( rowy ).

            Po określeniu stopnia zgodności z zapisem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego Uchwalą Nr XVII/106/08, z dn. 19.03.08r., Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XIX/123/08, z dn. 29 maja 2008 r., którą zobowiązała Wójta Gminy do wykonania zmiany planu miejscowego.

            Stosownie do art. 17 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , Wójt Gminy zawiadomił zainteresowane instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektów planów miejscowych, o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp.

            Stosownie do art. 39, art. 40, art. 47 i art. 53 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku o podanie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.

            Wnioski wniesione do opracowywanego tematu zostały rozpatrzone i uwzględnione.

Dotyczyły one, m.in. uwzględnienia sąsiedztwa Uniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obszarów specjalnej ochrony ptaków, Natura 2000, ochrony wód powierzchniowych i podziemnych oraz stanowisk archeologicznych objętych ochroną konserwatorską.

            Przedstawiony przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku oraz Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu zakres informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko został wykonany w branżowym opracowaniu, a wnioski zapisano w treści zmiany planu.

            Zgodnie z art. 17 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie ( ... ), projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, był opiniowany przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, Wójtów  Gmin sąsiednich oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

            Stosownie do art. 17 pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie ( ... ), projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był przedmiotem uzgadniania
z zainteresowanymi jednostkami, w tym z : Wojewodą Wielkopolskim, Zarządem Województwa Wielkopolskiego, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, organami wojskowymi oraz Okręgowym Urzędem Górniczym w Poznaniu.

Uwagi i zastrzeżenia zawarte w uzgodnieniach zostały uwzględnione w opracowaniu.

            Stosownie do art. 17 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 7 , ust. 1 , ust. 2  pkt 5 i  ust. 3 ustawy o ochronie gruntów  rolnych i leśnych, Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem do Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie zgody na przeznaczenie 1,98 ha prywatnych gruntów leśnych na cele powierzchniowej eksploatacji węgla brunatnego. Przedmiotowa zgoda Marszałka została wydana.

            Stosownie do art. 17 pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39, art. 40, art. 41, art. 42 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie ( ... ),projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony do publicznego wglądu. W okresie wyłożenia do wglądu do przedmiotowych opracowań nie wniesiono uwag.

            Ze względu na wykonanie czynności formalnych obejmujących opracowanie, opiniowanie i uzgadnianie, projekt zmiany planu został przedłożony Radzie Gminy do uchwalenia.


Do pobrania:

1) Załaczniki nr 1,2,3