Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XXXVIII/281/10 Rady Gminy Przykona z dnia 24 czerwca 2010 roku

Uchwała Nr XXXVIII/281/10

Rady Gminy Przykona

z dnia 24 czerwca  2010 rokuw sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Przykona uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku  ze zm.), oraz art. 4  ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej ( Dz.U. Nr 9   poz. 43 z 1997 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) gminie - rozumie się przez to Gminę Przykona

2) obiektach i urządzeniach użyteczności publicznej prowadzonych przez gminę -rozumie się przez to obiekty i urządzenia użyteczności publicznej oświatowe i sportowe,  a w szczególności:  sale sportowe, pracownie komputerowe, pomieszczenia do nauki oraz inne pomieszczenia użytkowe wraz z urządzeniami i wyposażeniem, wykorzystywane do organizowania imprez, szkoleń, kursów lub inną pozastatutową działalność zwane w dalszej części uchwały obiektami i urządzeniami;

3) pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń - rozumie się przez to korzystanie z obiektów i urządzeń wykraczające poza określone w statutach jednostek organizacyjnych;

4) organizatorze - rozumie się to przez osobę prawną lub fizyczną, która na mocy podpisanej umowy dzierżawy, najmu bądź użyczenia korzysta w określonym celu z obiektów i urządzeń,

5) imprezie - rozumie się przez to planowane zajęcie obiektu i urządzenia przez organizatora na podstawie umowy, którego celem jest odbycie się spotkania, przedstawienia, koncertu, zawodów, treningu, pokazu, zabawy, dyskoteki, lub widowiska z udziałem publiczności odpłatnym lub darmowym.

§ 2

1 Ustala się następujące zasady pozastatutowego korzystania z obiektów i urządzeń:

1) obiekty i urządzenia udostępniane są:

   a) mieszkańcom gminy, instytucjom kultury, podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, realizującym zadania własne gminy mające charakter użyteczności publicznej;

    b) innym osobom prawnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą,

2) korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się na podstawie właściwego dla danego obiektu lub urządzenia regulaminu oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym  przez dyrektora jednostki organizacyjnej;
   

3) korzystanie z obiektów i urządzeń jest odpłatne, a uzyskane środki finansowe stanowią dochód rachunku dochodów własnych jednostki organizacyjnej lub dochód  gminy;

4) Uczniowie szkół i placówek oświatowych, dla których gmina nie jest organem prowadzącym oraz studenci wnoszą opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w wysokości 50% ustalonej stawki;

5) z opłat zwalnia się:

    a) dzieci i młodzież przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę,

    b) uczniowskie kluby sportowe, które realizują zadania własne gminy w ramach umów zawartych z gminą,

  c) organizacje harcerskie i inne organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które wspomagają proces edukacyjny oraz w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu lub realizujące programy profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży z terenu gminy Przykona,

  d) członków ochotniczych straży pożarnych,

 e) organizatorów imprez zleconych przez gminę lub odbywających się pod patronatem Wójta Gminy Przykona,

 f) organizatorów imprez charytatywnych , patriotycznych i prorodzinnych uzgodnionych z Wójtem Gminy,

 g) osoby niepełnosprawne.

2. Określa się sposób ustalania opłat za pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń:

1) wysokość opłat ustala Wójt Gminy Przykona;

2) kalkulacja będąca podstawą ustalenia wysokości opłat dla podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit a powinna uwzględniać bieżące koszty utrzymania danego obiektu lub urządzenia,

3) kalkulacja będąca podstawą ustalenia wnioskowanej wysokości opłat dla podmiotów,  o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b powinna uwzględniać pełne koszty dotyczące utrzymania danego obiektu lub urządzenia;

4) wysokość stawki za dzierżawę (najem) obiektów i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej może być ustalana w drodze przetargu;

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona;

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

 

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVIII/281/10
Rady Gminy Przykona
z dnia  24 czerwca  2010r
  

                Zgodnie z art.7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności pkt.15 cytowanego wyżej przepisu wskazuje, że zadania własne obejmują sprawy utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Zaś art.18 ust.1 przedmiotowej ustawy mówi , iż do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy,
o ile ustawy nie stanowią inaczej. W świetle art.40 ust.2 pkt.4 rada gminy może uregulować zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej w formie uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego.
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie w tej sprawie uchwały.