Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XXXVIII/280/10 Rady Gminy Przykona z dnia 24 czerwca 2010 roku


Uchwała Nr XXXVIII/280/10

Rady Gminy Przykona

z dnia 24 czerwca  2010  roku 

 

 w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przykona  za I półrocze danego roku budżetowego.

 

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  oraz art. 266  ust. 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. )

Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

1.        Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przykona za I półrocze danego roku budżetowego sporządza się w  formie pisemnej, która  zawiera część tabelaryczną i opisową.

2.        W części tabelarycznej wykazuje się plan i wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca danego roku:

   1)   dochodów i wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej ,

   2)   przychodów i rozchodów budżetu,

   3)   dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego z wyodrębnieniem dotacji celowych i podmiotowych w podziale na:

        a)  dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

        b)  dotacje dla jednostek  spoza sektora finansów publicznych,

   4)wydatków majątkowych,

   5)wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu  Unii Europejskiej,
   6) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

   7) wydzielone rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych wraz z wykazem jednostek budżetowych, w których funkcjonują wydzielone rachunki dochodów.

3.   W części opisowej wykazuje się:

   1)   opis ważniejszych źródeł dochodów, w tym dochodów własnych, subwencji i dotacji z podaniem  przyczyn znacznych odchyleń wykonania od planu,

   2)   opis ważniejszych rodzajów wydatków, w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacji udzielonych z budżetu, wydatków majątkowych z podaniem przyczyn znacznych odchyleń wykonania od planu,

   3)   dane dotyczące zadłużenia Gminy,

   4)   dane zobowiązań wymagalnych

   5)   stopień realizacji inwestycji w tym finansowanych ze środków unijnych.

 

§ 2.

 

1.   Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej winna zawierać w szczególności informację o wyniku budżetu, wielkości zadłużenia, kształtowania się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek  do dochodów ogółem.2.        Informacja zawiera także sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załącznikach do wieloletniej prognozy finansowej.

 

 

§ 3.

 

1.  Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych (instytucje Kultury, ) za I półrocze danego roku sporządza się w ujęciu tabelarycznym  i opisowym.

2.  W części tabelarycznej wykazuje się plan i wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca danego roku:

     1)      przychody z prowadzonej działalności,

     2)      dotacje otrzymane z budżetu samorządu,

     3)      koszty, w tym:

         a)    wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

         b)   płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,

         c)    zakup towarów i usług,

    4)      środki na wydatki majątkowe,

    5)      stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych na początek roku i dzień 30 czerwca danego roku,

    6)      stan środków pieniężnych na początek roku i dzień 30 czerwca danego roku.

 

3.        W części opisowej wykazuje się:

    1)   opis ważniejszych źródeł przychodów z podaniem  przyczyn znacznych odchyleń wykonania od planu,

    2)   opis ważniejszych rodzajów kosztów w tym stopnia realizacji inwestycji z podaniem przyczyn znacznych odchyleń wykonania od planu,

    3)   przedstawienie ogólnej sytuacji finansowej jednostki z podaniem ewentualnych zagrożeń do jej gospodarki finansowej.


§ 4.

 

Informację , o której mowa w § 2 sporządza się po raz pierwszy w roku 2011.

 § 5.

 

 

Traci moc uchwała Nr XXVIII/203/09 Rady Gminy Przykona z dnia 15 czerwca 2009 roku   w sprawie: ustalenia  zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Przykona oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I  półrocze.

 

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVIII/280/10
Rady Gminy Przykona
z dnia  24 czerwca  2010r.

       W związku z wejściem w życie od  01 stycznia 2010 roku nowej ustawy o finansach publicznych konieczne jest  podjęcie nowej uchwały określającej zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze.

Obowiązek określania przez radę Gminy zakresu i formy informacji Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu wynika z art.266 ust.2 w/w ustawy.