Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XXXVI/275/10 Rady Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2010r.

Uchwała   Nr  XXXVI/275/10

Rady Gminy Przykona

z  dnia  29 kwietnia 2010r.

 

 

w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działki nr 17/2 położonej w m.Aleksandrów

                

 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 4 ustawy  z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy  Przykona dla działki nr 17/2 położonej w miejscowości Aleksandrów w zakresie zgodnym z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 80, poz. 717, z póżn. zm.)

 

§ 2

 

Granice obszaru objętego planem określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

 

 

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXVI/275/10

Rady Gminy Przykona

 z dnia 29 kwietnia 2010r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego Gminy    Przykona dla działki nr 17/2 położonej w m.Aleksandrów


Na obszarze objętym sporządzeniem zmiany planu obowiązują ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona zatwierdzonego Uchwałą nr XV/73/03

Rady Gminy Przykona z  dnia 16.12.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania Gminy Przykona (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 12 z dnia 04.02.2004r. poz.373) zmieniony Uchwałą Nr X/52/07 Rady Gminy Przykona z dn.05.07.2007r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania Gminy Przykona (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 132 z dnia 13.09.2007r. poz.3001) oraz Uchwałą Nr XXX/218/09 Rady Gminy Przykona
z dn.09.09.2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania Gminy Przykona (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 190 z dnia 10.11.2009r. poz.3259).

Rozwój gospodarczy kraju jak również naszej gminy wymusza wprowadzenie nowych rozwiązań w dziedzinie gospodarki. Zmiana planu dotyczy działki nr 17/2 położonej w m.Aleksandrów, która znajduje się na terenie niezurbanizowanym, poeksploatacyjnym kopalni węgla brunatnego. W związku z tym konieczne jest sporządzenie planu dla przedmiotowej działki, na której planowana jest budowa wolnostojącego masztu pomiarowego o wysokości 80m  z infrastrukturą towarzyszącą oraz dopuszcza się możliwość lokalizacji instalacji wyższych niż 50m.

Maszt pomiarowy zostanie wykorzystany do uzyskania miarodajnej oceny energetycznych warunków wiatrowych na danym terenie.

Po analizie zapisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Przykona Nr XVII/106/08 z dnia 19.03.2008r. oraz uwzględniając zainteresowanie ze strony inwestorów stwierdza się, że przystąpienie do planu jest zasadne.

Wobec powyższego podjęcie uchwały uważam za zasadne.

 

 


 

Do pobrania:

1)  Załącznik nr 1