Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XXXVI/272/10 Rady Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2010 roku

 Uchwała  Nr XXXVI/272/10
Rady Gminy  Przykona
z dnia 29  kwietnia  2010 roku


W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok


       Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.211, art.212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157 poz.1240 )  Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :

 § 1.
W Uchwale Nr XXXIII/247/09 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2009 roku
 w sprawie budżetu na 2010 rok  zmienionej:
Zarządzeniem Nr 206/10 Wójta Gminy Przykona z dnia 21 stycznia 2010 roku,
Uchwałą nr XXXIV/255/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku ,
Zarządzeniem nr 208/10 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2010 roku,
Uchwałą Nr XXXV/266/10 Rady Gminy Przykona z dnia 16 marca 2010roku,
Zarządzeniem Nr 212/10 Wójta Gminy Przykona z dnia 01 kwietnia 2010 roku,
wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 ust.1 uchwały łączną kwotę dochodów budżetu  na 2010 rok zwiększa się
     o 899.170 zł  dochody w wysokości  24.323.943 zł, zastępuje się  25.223.113 zł.
      z tego:
      - dochody bieżące w kwocie 23.823.943zł, zastępuje się kwotą  23.915.263 zł,
      - dochody majątkowe   500.000 zł, zastępuje się kwotą 1.307.850 zł

     Dodaje  się:
     - w dziale 600 rozdział 60016 § 6260          26.400,00 zł
     - w dziale 758 rozdział 75862 § 2007          44.010,06 zł
     - w dziale 801 rozdział 80101 § 6330        115.450,00 zł
     - w dziale 801 rozdział 80195 § 2007          35.963,50 zł
     - w dziale 801 rozdział 80195 § 2009            6.346,50 zł
     - w dziale 853 rozdział 85395 § 2009            2.329,94 zł
     - w dziale 900 rozdział 90019 § 0690     2.100.000,00 zł   
     - w dziale 900 rozdział 90019 § 0970     1.313.633,00 zł
     - w dziale 926 rozdział 92601 § 6300        333.000,00 zł
 - w dziale 926 rozdział 92601 § 6330        333.000,00 zł
                                                                    -----------------------
  Razem:                                                   4.310.133,00 zł  

  Zwiększa się:
  - w dziale 852 rozdział 85219 § 2030           2.670,00 zł 
  

   Zmniejsza się :
   - w dziale 900 rozdział 90095 § 0690         2.100.000 zł
   - w dziale 900 rozdział 90095 § 0970         1.313.633 zł
                                                                  -----------------------
  Razem:                                                        3.413.633 zł 

2. W § 2 ust.1 uchwały łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok zwiększa się
     o 1.251.996 zł ,wydatki w wysokości  33.093.829 zł, zastępuje się kwotą 
     34.345.825 zł.
     z tego:
     - wydatki bieżące  20.734.654,05 zł, zastępuje się kwotą  21.044.800,05 zł
     - wydatki majątkowe 12.359.174,95 zł, zastępuje się kwotą  13.301.024,95 zł
     Zwiększa się:
     - w dziale 010 rozdział 01008 § 2830                     20.000,00 zł
     - w dziale 600 rozdział 60016 § 6050                     46.400,00 zł
     - w dziale 600 rozdział 60095 § 6050                     35.000,00 zł
     - w dziale 700 rozdział 70005 § 4430                       3.000,00 zł
     - w dziale 750 rozdział 75095 § 4210                       1.986,00 zł
     - w dziale 750 rozdział 75095 § 4300                       5.000,00 zł
     - w dziale 754 rozdział 75405 § 3000                       8.000,00 zł
     - w dziale 801 rozdział 80101 § 6050                   115.450,00 zł
     - w dziale 851 rozdział 85154 § 2710                       1.500,00 zł
     - w dziale 851 rozdział 85154 § 4300                       3.840,00 zł
     - w dziale 852 rozdział 85219 § 4010                       2.670,00 zł
     - w dziale 854 rozdział 85412 § 4300                     96.600,00 zł
     - w dziale 900 rozdział 90001 § 4170                       2.200,00 zł 
     - w dziale 900rozdział 90095 § 4210                        3.000,00 zł 
     - w dziale 926 rozdział 92601§ 6050                    935.000,00 zł  
                                                                                     --------------------
     Razem:                                                                   1.279.646,00 zł   

   

  Dodaje się:
  - w dziale 600 rozdział 60016 § 4278                     25.000,00 zł
  - w dziale 600 rozdział 60016 § 4279                     25.000,00 zł
  - w dziale 600 rozdział 60095 § 4270                     30.000,00 zł
  - w dziale 758 rozdział 75862 § 3027                          132,96 zł
  - w dziale 758 rozdział 75862 § 4017                     28.495,43 zł
  - w dziale 758 rozdział 75862 § 4117                       4.357,11 zł
  - w dziale 758 rozdział 75862 § 4127                          698,05 zł
  - w dziale 758 rozdział 75862 § 4137                          759,78 zł
  - w dziale 758 rozdział 75862 § 4217                       6.173,18 zł
  - w dziale 758 rozdział 75862 § 4307                          474,86 zł
  - w dziale 758 rozdział 75862 § 4417                          379,89 zł
  - w dziale 758 rozdział 75862 § 4447                          829,30 zł
  - w dziale 758 rozdział 75862 § 4747                          284,92 zł
  - w dziale 758 rozdział 75862 § 4757                       1.424,58 zł
   - w dziale 801 rozdział 80195 § 4117                      2.190,03 zł
   - w dziale 801 rozdział 80195 § 4119                         386,33 zł
   - w dziale 801 rozdział 80195 § 4127                         353,22 zł
   - w dziale 801 rozdział 80195 § 4129                           62,47 zł
   - w dziale 801 rozdział 80195 § 4177                    17.601,75 zł
   - w dziale 801 rozdział 80195 § 4179                      3.106,20 zł
   - w dziale 801 rozdział 80195 § 4217                         712,47 zł
   - w dziale 801 rozdział 80195 § 4219                         125,73 zł
   - w dziale 801 rozdział 80195 § 4307                    14.458,50 zł
   - w dziale 801 rozdział 80195 § 4309                      2.551,50 zł
   - w dziale 801 rozdział 80195 § 4747                         222,54 zł
   - w dziale 801 rozdział 80195 § 4749                           39,27 zł  
   - w dziale 801 rozdział 80195 § 4757                         424,99 zł  
   - w dziale 801 rozdział 80195 § 4759                           75,00 zł
   - w dziale 852 rozdział 85214 § 3119                      8.125,60 zł
   - w dziale 853 rozdział 85395 § 3029                             7,04 zł
   - w dziale 853 rozdział 85395 § 4019                      1.508,58 zł
   - w dziale 853 rozdział 85395 § 4119                         230,67 zł
   - w dziale 853 rozdział 85395 § 4129                           36,96 zł
   - w dziale 853 rozdział 85395 § 4139                           40,22 zł
   - w dziale 853 rozdział 85395 § 4219                         326,82 zł
   - w dziale 853 rozdział 85395 § 4309                           25,14 zł
   - w dziale 853 rozdział 85395 § 4419                           20,11 zł
   - w dziale 853 rozdział 85395 § 4449                           43,90 zł
   - w dziale 853 rozdział 85395 § 4749                           15,08 zł
   - w dziale 853 rozdział 85395 § 4759                           75,42 zł  
   - w dziale 854 rozdział 85412 § 4170                      1.400,00 zł
   - w dziale 854 rozdział 85412 § 4210                      2.000,00 zł
   - w dziale 900 rozdział 90095 § 4170                   6.000,00 zł
                                                                               -------------------
   Razem:                                                              186.175,60 zł

Zmniejsza się:
- w dziale 600 rozdział 60017 § 6050                190.000,00 zł
- w dziale 700 rozdział 70005 § 4300                    3.000,00 zł
- w dziale 851 rozdział 85154 § 4300                    1.500,00 zł
- w dziale 852 rozdział 85214 § 3110                    8.125,60 zł
- w dziale 900 rozdział 90001 § 4270                    2.200,00 zł
- w dziale 900 rozdział 90095 § 4300                    9.000,00 zł 
                                                                               --------------------
Razem:                                                               213.825,60 zł

3. W § 2 ust.2 pkt.4 zestawienie wydatków majątkowych w kwocie 12.359.174,95 zł,
    zastępuje się   kwotą 13.301.024,95 zł.
    Załącznik Nr 6 do uchwały otrzymuje w treści  brzmienie załącznika Nr 1 do
    niniejszej uchwały.
4. W § 3 deficyt budżetu w kwocie 8.769.886 zł, zastępuje się kwotą 9.122.712 zł,
     finansowany
     przychodami z tytułu:
     1) zaciągniętych kredytów w kwocie       8.192.000 zł
     2) wolnych środków w kwocie                   1.630.712 zł
5. W § 4 łączną kwotę planowanych przychodów  budżetu w kwocie 9.469.886 zł,
    zastępuje się 9.822.712 zł,
    z tytułu:
    1) zaciągniętych kredytów  w kwocie 8.192.000 zł,
    2) wolnych środków w kwocie             1.630.712 zł
6. W § 6 zestawienie planowanych kwot dotacji  udzielanych z budżetu gminy,  
     Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej  otrzymuje w treści brzmienie załącznika
      Nr 2 do niniejszej uchwały.
7. W § 2 ust.2 pkt.2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których
    mowa  w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst  w kwocie
    2.882.238,95 zł, zastępuje się kwotą 3.020.888,95 zł.
    Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie  załącznika
    Nr 3 do niniejszej  uchwały.
8. Skreśla się   § 15  oraz numeracje §16, §17 uchwały budżetowej nadaje się nową
    numeracje § 15, § 16, §17,§18.
    
  

 § 15 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
   „ Określa się plan dochodów z tytułu opłat i kar  oraz finansowane nimi wydatki na
   ochronę  środowiska i gospodarkę wodną , w brzmieniu załącznika  Nr 10
   do uchwały budżetowej , który otrzymuje w treści  brzmienie  załącznika   Nr 4
   do niniejszej uchwały .
9. W Uchwale Nr XXXV/266/10 Rady Gminy Przykona z dnia 16 marca 2010 r
    w § 1  ust. 14 otrzymuje brzmienie:
   „ W § 2 ust.2 pkt.2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których
    mowa  w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacja zadań jst w kwocie
    482.238,95 zł,  zastępuje się kwotą 2.882.238,95 zł.
     Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej , otrzymuje  w treści brzmienie załącznika
     nr 7 do  niniejszej uchwały."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVI/272/10
Rady Gminy  Przykona
z dnia   29 kwietnia  2010 rok


           W budżecie gminy na 2010 rok po stronie dochodów wprowadza się zmiany na podstawie:
- umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt „Wirtualna społeczność szkolna Zespołu Szkół w Przykonie" , na realizację projektu przyznano dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej w kwocie 42.310 zł  w tym 15% środki budżetu państwa,
- zawiadomienia Ministra Sportu i Turystyki o zabezpieczeniu środków na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w miejscowości Smulsko  w ramach  Programu „ Moje Boisko - Orlik 2012 „ w kwocie  333.000 zł,
- umowy nr: 41/DS./Wa/"ORLIK"/10 zawartej w Poznaniu pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedziba Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, w sprawie udzielenia  dotacji celowej na dofinansowanie „Budowy kompleksu sportowego w ramach „Moje Boisko - Orlik 2012"  w kwocie nie większej niż  333.000 zł.
- zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-50/10 z dnia 14 kwietnia 2010rok w sprawie zwiększenia dotacji celowej o 2.670 zł, z przeznaczeniem na
   wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku,
- umowy dofinansowania  Nr 158/2010 ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, na zadanie pod nazwą: Budowa dróg dojazdowych do gruntów
   rolnych  w kwocie 26.400 zł,
- zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-70/10 z dnia 22 kwietnia 2010roku o przyznaniu dofinansowania w formie dotacji celowej w kwocie 115.450 zł, z przeznaczeniem na realizacje Rządowego Programu wspierania w latach 2009- 2014 organów prowadzących, zadanie „ Radosna szkoła" 
- dofinansowanie realizowanego projektu systemowego pn." Wystarczy chcieć - aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gmin powiatu tureckiego" w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 46.340 zł.
   Zmniejsza się planowane dochody z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska i  środków pieniężnych  w łącznej kwocie 3.413. 633 zł ujętych w rozdziale pozostała działalność  (§ 0690 i § 0970), a wprowadza się plan dochodów z w/w tytułów  w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za  korzystanie ze środowiska (§0690 i § 0970) w łącznej kwocie 3.413.633 zł.
         Wprowadza się zmiany po stronie wydatków budżetu w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
010  Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale melioracje wodne zwiększa się plan dotacji
celowej na przeprowadzenie konserwacji rowów o 20.000 zł.
600 Transport i łączność, w rozdziale drogi publiczne gminne wprowadza się plan wydatków na opracowanie dokumentacji na remont drogi Posoka - Ewinów  50.000 zł
z dofinansowaniem ze środków WRPO, wprowadza się plan na zadanie inwestycyjne pn."Przebudowa drogi w m. Laski (dokumentacja) 20.000 zł, zwiększa się plan wydatków na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Radyczyny - Młyniska o 26.400 zł (FOGR), w rozdziale drogi wewnętrzne zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn."Droga wewnętrzna na terenach aktywizacji gospodarczej w m. Olszówka „ o 190.000 zł, po przeprowadzeniu procedur przetargowych. W rozdziale pozostała działalność wprowadza się plan wydatków w paragrafie zakup usług remontowych  z przeznaczeniem na opracowanie założeń projektowych układu komunikacyjnego dla miejscowości Przykona - Psary  30.000 zł, zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 35.000 zł z przeznaczeniem na dokumentację „ Ciągu pieszo-rowerowego w m. Smulsko".
700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się  plan wydatków różne opłaty i składki o 3.000 zł, a zmniejsza się na zakup usług pozostałych o 3.000 zł.
750 Administracja publiczna, w rozdziale pozostała działalność zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów o 1.986 zł, zakup usług pozostałych o 5.000 zł.
754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale komendy powiatowe Policji zwiększa się plan wydatków - wpłaty jednostek na fundusz celowy
o 8.000 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe służby oraz zakup wyposażenia.
758 Różne rozliczenia , w rozdziale Program Operacyjny Kapitał  Ludzki , wprowadza się plan wydatków współfinansowanych w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w kwocie 44.010,06 zł w ramach realizowanego programu systemowego „Wystarczy chcieć - aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gmin powiatu tureckiego" 
801 Oświata i wychowanie , w rozdziale pozostała działalność wprowadza się plan wydatków na realizacje Projektu „Wirtualna społeczność  Zespół Szkół w Przykonie „
w kwocie 42.310 zł zgodnie z zawartą umową. W rozdziale szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „ Wykonanie
szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Przykonie  Szkoła Podstawowa w Przykonie „ o 115.450 zł.
851 Ochrona zdrowia , w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków na pomoc finansową przekazywaną w formie dotacji celowej na bieżące
utrzymanie Izby Wytrzeźwień o 1.500 zł, na zakup usług pozostałych o 3.840 zł (środki pozostałe z roku 2009 ), a zmniejsza się o 1.500 zł.
852 Pomoc społeczna , w rozdziale ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o 2.670 zł, z przeznaczeniem na wypłaty
dodatków socjalnych. W rozdziale zasiłki i pomoc w naturze zmniejsza się plan wydatków na świadczenia społeczne o 8.125,60 zł, a wprowadza się plan na świadczenia społeczne jako wkład własny w ramach realizowanego projektu systemowego „Wystarczy chcieć ....." 8.125,60 zł.
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale pozostała działalność   wprowadza się plan wydatków współfinansowanych z budżetu Państwa w ramach realizowanego projektu systemowego „Wystarczy chcieć........" w kwocie 2.329,94 zł.
854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zwiększa się
plan wydatków na zakup usług pozostałych o 96.600 zł, wprowadza się plan na  wynagrodzenia bezosobowe 1.400 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł. Wszystkie środki w tym rozdziale przeznacza się na zorganizowanie zielonych szkół i wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych o 9.000 zł, zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów o 3.000 zł, wprowadza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe 6.000 zł. Zmiany te wprowadza się w związku
z realizacją zadań w zakresie edukacji ekologicznej. W rozdziale  gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych o 2.200 zł, a zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o 2.200 zł.    

 

  Załączniki: 1,2,3,4 - (*.zip)