Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr XXXVI/271/10 Rady Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2010 roku.

 

UCHWAŁA Nr XXXVI/271/10
Rady Gminy Przykona
z dnia 29 kwietnia 2010 roku.


w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2009 rok.


 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r.Nr 142 poz. 1591 - z późn.zm./ oraz art.199 ust 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U.z 2005r Nr 249 poz.2104 z późn. zm./ po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Rada Gminy Przykona, uchwala, co następuje :

§ 1


Udziela się Wójtowi Gminy Przykona absolutorium za 2009 rok.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.