Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr XXXVI/ 277/10 Rady Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2010 roku

 
UCHWAŁA Nr XXXVI/ 277/10
Rady Gminy Przykona
z dnia 29 kwietnia 2010 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta  Gminy Przykona.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  , art.229 pkt  3 , art.237 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :

 

§ 1

 

Po rozpatrzeniu przekazanej zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie oraz Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu  skargi pana Mariusza Piekarczyka na działalność Wójta Gminy Przykona postanawia uznać skargę za bezzasadną.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Przykona , zobowiązując go do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

 

   § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 


UZASADNIENIE

 

            Pan Mariusz Piekarczyk zam. Młyniska 11, 62 - 731 Przykona wniósł do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie  oraz do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu  skargę na działalność Wójta Gminy Przykona. Skarga dotyczyła nielegalnego w ocenie skarżącego usunięcia drzew z terenu swojej posesji przez panią Katarzynę Wudarską i związanej z tym faktem bezczynności Wójta Gminy Przykona.

 

            Na podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono co następuje:

 

Pismem z dnia 11 sierpnia 2009 r. ( data wpływu do Urzędu Gminy w Przykonie : 11.08.2009 r. ) pan Mariusz Piekarczyk zwrócił się do Wójta Gminy Przykona z prośbą o udzielenie informacji, czy pani Katarzyna Wudarska występowała do Wójta Gminy Przykona z wnioskiem o zgodę na wycięcie 8 akacji. Pan Mariusz Piekarczyk wskazał, iż wycięcie drzew miało miejsce   w sierpniu 2003 r. Skarżący wnosił o podjęcie przez Wójta Gminy Przykona stosownych działań.

             Pismem z dnia 24 sierpnia 2009 r. nr RRG.7635-56/09 działająca z upoważnienia Wójta Sekretarz Gminy poinformowała skarżącego, iż dokumentacja dotycząca zezwoleń na wycięcie drzew przechowywana jest w Urzędzie przez 5 lat. Po tym czasie zgodnie ze wskazanymi w piśmie przepisami ulega ona zniszczeniu. Nadto wskazano, iż decyzji ustalającej opłatę za  usunięcie drzew nie wydaje się, jeżeli od końca roku, w którym usunięto drzewa lub krzewy upłynęło 5 lat. Odpowiedź została doręczona skarżącemu 26 sierpnia 2009 r..

             Kolejnym pismem z dnia 31 marca 2010 r. skarżący zwrócił się w tej samej sprawie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie. Wielkopolski Wojewódzki  Inspektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 2 kwietnia 2010 r. nr ODI.ab.1713-7/733/10 przekazał korespondencję do Rady Gminy Przykona. Także Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2010 r. nr SKO-OŚ-4150/262/7/2010 przekazało skargę zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową do Rady Gminy Przykona.

             W latach 2004 - 2010  toczyły się postępowania jedno z wniosku państwa Jadwigi i Mariusza Piekarczyka , kolejne z wniosku pani Katarzyny Wudarskiej o rozgraniczenie nieruchomości m.in. pana Mariusza Piekarczyka i pani Katarzyny Wudarskiej.

 Pismem z dnia 4 stycznia 2006 r. Posterunek Policji w Przykonie zwrócił się do Urzędu Gminy w Przykonie o udzielenie informacji, czy zostało zakończone postępowanie  o rozgraniczenie nieruchomości. W piśmie tym nie ma jakiejkolwiek wzmianki o nielegalnym usunięciu drzew przez panią Katarzynę Wudarską. W piśmie tym w kontekście sprawy podane jest tylko nazwisko pani Jadwigi Piekarczyk. Na powyższe pismo dnia 5 stycznia 2006 r. Wójt Gminy Przykona udzielił wyczerpującej odpowiedzi.

             Skargę pana Mariusza Piekarczyka uznać należy za bezzasadną.

 Sam skarżący wskazuje w piśmie z dnia 11 sierpnia 2009 r., iż do usunięcia drzew przez panią Katarzynę Wudarską doszło w sierpniu 2003 r..

Zasady udzielania zezwoleń na usunięcie drzew reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz.1220 z późn.zm. ). Art.83 ust.1 ustawy stanowi, że usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić  po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem - do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.  Zgodnie z art.87 ust.2 ustawy nie można wydać decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty, jeżeli od końca roku, w którym usunięto drzewa lub krzewy, upłynęło 5 lat.

Jak jednoznacznie wynika z cytowanych przepisów termin do ustalenia przez Wójta Gminy opłaty za usunięcie drzew upłynął z końcem grudnia 2008 r..

Brak było zatem na skutek pisma skarżącego z dnia 11 sierpnia 2009 r. podstaw do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie. Postępowanie takie nawet gdyby zostało wszczęte winno zostać umorzone.

 Gdy bowiem postępowanie administracyjne z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania ( art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ). Przepis art. 105 kładzie  akcent nie na przeszkodę w prowadzeniu postępowania, lecz na bezprzedmiotowość, czyli brak przedmiotu postępowania administracyjnego. Poglądy na istotę umorzenia postępowania administracyjnego są zatem uwarunkowane przez stanowisko odnośnie do samego przedmiotu postępowania administracyjnego. W piśmiennictwie na ogół przyjmuje się, że przedmiotem ogólnego postępowania administracyjnego jest sprawa administracyjna w rozumieniu art. 1 pkt 1 . Prowadzi to do wniosku, że postępowanie administracyjne staje się bezprzedmiotowe, gdy sprawa, która miała być załatwiona w drodze decyzji albo nie miała charakteru sprawy administracyjnej jeszcze przed datą wszczęcia postępowania, albo utraciła charakter sprawy administracyjnej w toku postępowania administracyjnego. W pierwszym przypadku postępowanie stało się bezprzedmiotowe, bowiem przyczyna bezprzedmiotowości została wykryta w toku postępowania, w drugim natomiast dlatego, że przyczyna bezprzedmiotowości pojawiła się po wszczęciu postępowania, a przed jego zakończeniem [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, LEX, 2009, wyd. III.

Załatwiając wnioski skarżącego Wójt Gminy Przykona nie naruszył także zasad procedury określonych przez Kodeks postępowania administracyjnego, a w szczególności terminów załatwienia sprawy . Art. 35 § 1 - 3 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi, że organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

             Wójt Gminy Przykona zachował określone przepisami terminy załatwienia sprawy.