Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XXXV/270/10 Rady Gminy Przykona z dnia 16 marca 2010r.

Uchwała Nr XXXV/270/10

Rady Gminy Przykona

z dnia 16 marca 2010r.

 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych ich części.

         Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 i 3a ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 ze zm.), Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

 

Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych ich części na terenie Gminy Przykona.

 

§ 1

 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:

1)     Posiadać prawo dysponowania bazą wyposażoną w zaplecze techniczno-biurowe, na terenie której będą garażowane środki transportu oraz przechowywane pojemniki, kontenery, worki przewidziane do świadczenia usług objętych zezwoleniem.

2)     Dysponować finansowym, kadrowym i technicznym potencjałem zapewniającym pełną i nieprzerwaną obsługę określonej we wniosku planowanej liczby obsługiwanych mieszkańców w zakresie odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie.

3)     Udokumentować prawo do dysponowania samochodami, pojemnikami, kontenerami poprzez przedstawienie dowodów np. zakupu lub umowy najmu, użyczenia oraz dowodów rejestracyjnych samochodów wraz z ważnymi badaniami technicznymi.

4)     Oznakować pojazdy, kontenery, pojemniki i worki w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługę odbioru odpadów oraz określenie rodzaju zbieranych odpadów.

5)     Dysponować miejscem do mycia i dezynfekcji pojazdów oraz pojemników.

6)     Wskazać adresy punktów nieodpłatnego przyjmowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

7)     Udokumentować gotowość odbioru wszystkich zebranych odpadów, przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów.

8)     Prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie może naruszać ustaleń uchwały Rady Gminy Przykona w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przykona.

2. Wskazuje się Składowisko Odpadów Komunalnych w Psarach ul. Komunalna 8, Składowisko Odpadów Komunalnych w Koninie, ul. Sulańska 13, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw" w Nowych Prażuchach jako miejsce unieszkodliwiania odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przykona.

 

§ 2

 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

 

1)     Posiadać prawo dysponowania bazą wyposażoną w zaplecze techniczno-biurowe, na terenie której będą garażowane środki transportu oraz przechowywane pojemniki, kontenery, worki przewidziane do świadczenia usług objętych zezwoleniem.

2)     Dysponować środkami transportu odpowiednimi do zakresu prowadzonej działalności, spełniającymi wymagania techniczne określone odrębnymi przepisami.

3)     Oznakować pojazdy wykorzystywane przy świadczeniu usług, tak aby możliwa była identyfikacja przedsiębiorcy świadczącego usługę.

4)     Udokumentować prawo do dysponowania samochodami poprzez przedstawienie dowodów np. zakupu lub umowy najmu, użyczenia oraz dowodów rejestracyjnych samochodów wraz z ważnymi badaniami technicznymi.

5)     Dysponować miejscem do mycia i dezynfekcji pojazdów.

6)     Udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewne położone w najbliższej odległości od obsługiwanego rejonu, spełniające obowiązki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska.

 

§ 3

 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, powinien spełniać następujące wymagania:

1.      Posiadać prawo dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowane jest schronisko, grzebowisko lub spalarnia zwłok zwierzęcych;

2.      Posiadać prawo dysponowania sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego prowadzenia określonej działalności, a w szczególności:

A)    Dla prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt:

a)      Urządzeniami przystosowanymi do wyłapywania i obezwładniania zwierząt,

b)      Pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt,

c)      Chłodnią do czasowego przechowywania zwłok zwierzęcych,

d)      Środkami służącymi do transportu zwierząt (klatki).

B)    Dla prowadzenia grzebowiska:

a)      Środkami służącymi do transportu zwłok,

b)      Narzędziami służącymi do grzebania zwłok zwierzęcych,

c)      Chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych;

d)      Pojazdem przystosowanym do transportu zwłok zwierzęcych,

e)      Piecem do spalania zwłok zwierzęcych z zastrzeżeniem ust. 3.

C)    Dla prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych:

a)      Pojazdem przystosowanym do transportu zwłok zwierzęcych,

b)      Piecem do spalania zwłok zwierzęcych,

c)      Chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych z zastrzeżeniem ust.4,

d)      Środkami do przechowywania bądź gromadzenia odpadów powstałych w procesie spalania bądź posiadać umowę gwarantującą odbiór bądź pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru odpadów powstałych w procesie spalania.

D)    Dla prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:

a)      Dysponować sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego wyłapywania bezdomnych zwierząt,

b)      Posiadać umowę gwarantującą odbiór lub pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru zwierząt wyłapanych z przedsiębiorcą prowadzącym schronisko dla zwierząt,

c)      Prowadzić ewidencję zwierząt wyłapanych.

3.      Jeśli przedsiębiorca nie dysponuje piecem do spalania zwłok zwierzęcych, wówczas powinien przedłożyć stosowną umowę gwarantującą odbiór zwłok zwierzęcych lub przedstawić pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie zbierania, przechowywania, przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych.

4.      Jeśli przedsiębiorca nie dysponuje chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych, wówczas powinien przedłożyć stosowną umowę gwarantującą odbiór zwłok zwierzęcych lub przedstawić pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie zbierania, przechowywania, przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych.

 

§ 4

Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia innych wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 


 

Uzasadnienie

       do Uchwały Nr XXXV/270/10

Rady Gminy Przykona

z dnia 16 marca 2010r.

 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych ich części.

 

            Art. 11 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753) wprowadził zmiany w art. 7 ust. 3 i 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmiany dotyczą obowiązku określenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa wyżej w drodze uchwały rady gminy. Ponadto w przypadku zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości rada gminy określa również wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, do których odpady mają być przekazywane.

            W związku z powyższym konieczne było określenie stosownych wymagań w formie Uchwały Rady Gminy Przykona.