Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR XXXV/269/10 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 marca 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXV/269/10
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 16 marca 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Bądków Pierwszy


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. / oraz art. 24 ust 5 pkt. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa / Dz. U. z 2007 r . nr 231 poz. 1700 z późn. zm./, Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje.

§ 1

Wyraża zgodę na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Bądków Pierwszy, gm. Przykona oznaczonej nr ewidencyjnym 477/5 o pow. 0,26 ha.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr XXXV/269/10
Rady Gminy Przykona
z dnia 16 marca 2010 r

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Bądków Pierwszy


Wyszczególniona w § 1 Uchwały Rady Gminy Przykona nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Bądków Pierwszy, gm. Przykona
w przyszłości stanowić będzie teren, na których planuje się realizację zadań rekreacyjno - sportowych związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych.
W związku z realizacją celu publicznego, jakim jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie rozwoju infrastruktury rekreacyjno - sportowej, zachodzi konieczność nabycia gruntów przez Gminę, celem włączenia ich do gminnego zasobu nieruchomości.
Na podstawie art. 24 ust 5 pkt. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa /Dz. U. z 2007 r. Nr 231 poz. 1700/ nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Agencja może, w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać na własność jednostce samorządu terytorialnego - na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / do wyłącznej właściwości rady gminy należy określanie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.